Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

Sotatoimet Ukrainassa aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, pakolaisuutta ja epävarmuutta. Sotatoimilla on vaikutusta myös terveyteen ja hyvinvointiin.  

Olemme koonneet sivuillemme terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä. Sivuston sisältöä voi hyödyntää myös, kun tilannetta käsitellään aiemmin konfliktialueilta saapuneiden ihmisten kanssa, joita sota on järkyttänyt.

Tietoa ukrainan ja venäjän kielillä

Tällä sivulla:

Turvapaikanhakijoihin liittyviä materiaaleja

Sivuillemme on koottu tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä, hyvinvoinnista ja terveydenhuoltopalveluista. Näitä materiaaleja voi soveltaa tietyiltä osin myös tilapäistä suojelua saavien ihmisten kohdalla.

Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastusmalli, tukimateriaalit ja lomakkeet

Verkkosivuiltamme löytyy yhtenäinen toimintamalli turvapaikanhakijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden kartoittamiseksi. Sivut sisältävät alkuterveystarkastusten käsikirjan ja terveystarkastuksessa tarvittavat lomakkeet sekä videoita.
Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastus

Mielenterveyttä tukevia materiaaleja

Kaikki sivulla oleva materiaali ei ole tarkoitettu käytettäväksi akuutissa kriisivaiheessa, joten ammattilaisen on tärkeä varmistaa materiaalin sopivuus tilanteeseen.
Traumaperäinen stressihäiriö (Duodecim)

Seminaaritallenne: Ukrainan sotaa pakenevien psykososiaalinen tuki, palvelut ja ammattilaisten jaksaminen

Tallenne 29.4.2022 järjestetystä seminaarista on katsottavissa YouTubessa. Seminaarin aiheet tarjosivat tietoa aikuisten sotatraumatisoitumisesta, psykososiaalisen tuen keinoista ja palveluista sekä siitä, miten ammattilaiset voivat huolehtia omasta jaksamisestaan kuormittavassa tilanteessa. Tilaisuuden järjestivät THL, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Punainen Risti, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys ja Mieli ry.
Seminaaritallenteet

Psykologinen ensiapu

Sodan tai katastrofin kohdannut tarvitsee tukea. Kriisin alkuvaiheeseen sopiva tuen muoto on ”psykologinen ensiapu”, joka on kehitetty katastrofialueilla vastaamaan hädänalaisten tarpeita. Psykologinen ensiapu ei ole varsinaista hoitoa, vaan ennemminkin keino ymmärtää, kuunnella ja tukea katastrofin kohdannutta ihmistä.

Ensiapua voi antaa kuka tahansa, esimerkiksi järjestöjen vapaaehtoiset. Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset hyötyvät psykologisen ensiavun periaatteista kohdatessaan sotaa pakenevia ihmisiä.

Kyselylomake traumaattisista kokemuksista kärsineiden
turvapaikanhakijoiden varhaista tunnistamista varten (PROTECT-kysely)

PROTECT-kyselyä käytetään turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksessa traumaattisiin kokemuksiin liittyvien mielenterveysoireiden selvittämisessä. Sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kiintiöpakolaisten ja muiden konfliktialueilta tulevien alkuterveystarkastuksessa osana mielenterveysoireiden selvitystä. Kyselyn avulla voidaan tunnistaa traumaattisista kokemuksista kärsineitä ihmisiä varhaisessa vaiheessa sekä ohjata heidät tarvittaviin jatkoselvityksiin.
Psyykkiseen traumatisoitumiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen

Pakolaisuus ja mielenterveys

Pakolaisuuteen liittyy monia asioita, jotka haastavat mielenterveyttä ja hyvinvointia. Sotaa pakenevien ihmisten kohdalla tapahtumat kotimaassa ja pakomatkalla järkyttävät, aiheuttavat stressiä ja voivat traumatisoida. Mielen hyvinvointia on tärkeää tukea kaikissa kohtaamisissa ja palveluissa.

Mielenterveyden alkuhaastattelu pakolaisille

Alkuhaastattelu yhdistää mielenterveyden kartoittamisessa kolme näkökulmaa:

  1. positiivisen mielenterveyden,
  2. traumainformoidun työotteen
  3. kulttuurisensitiivisen työotteen.

Mallin tavoitteena on pakolaisten voimavarojen ja resilienssin huomioiminen. Mielenterveystyön ammattilaiset voivat soveltaa mallia kotoutumispalveluiden yhteydessä. 

Mielenterveyden alkuhaastattelu pakolaisille (Innokylä)

Monikielistä mielenterveyden tuen materiaalia

Mental Health & Psychosocial Support Network (MHPSS) on koonnut yhteen mielenterveyden tuen materiaaleja ammattilaisille. Materiaaleja löytyy tapauskohtaisesti eri kielillä, muun muassa englanniksi, unkariksi, latviaksi, liettuaksi, puolaksi, romaniaksi, venäjäksi, slovakiaksi ja ukrainaksi.
Mental Health and Psychosocial Support Humanitarian response in Ukraine and neighbouring countries (englanniksi; pdf; 4,5 Mt; Inter-Agency Standing Committee)

Vakauttavia tukimuotoja Serene-toimintamallilla

Turun kriisikeskuksen kehittämän Serene-toiminnan tavoitteena on toteuttaa, levittää ja jatkokehittää vakauttavia tukimuotoja pakolaisena tai turvapaikanhakijana maahan muuttaneille. Tukimuotojen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä sekä vähentää traumaperäisen stressin ja sopeutumisprosessiin liittyvän stressin haitallisia seurauksia.

Materiaaleista löytyy muun muassa hyödyllistä tietoa ja käytännön ohjeita hyvinvoinnin tueksi sekä rentoutusharjoituksia, joita asiakas voi tehdä myös itsenäisesti. Esimerkiksi tietoa hyvinvoinnista on saatavilla useilla kielillä (suomi, englanti, arabia, kurdi (sorani), persia, dari, somali, kongonswahili, venäjä ja ukraina). 

Tietoa kidutuksesta

Väkivalta-verkkosivustollamme on tietoa kidutuksen vaikutuksista uhriin, kidutuksen oireista sekä uhrin auttamisesta.

Pakolaisuuden haavat -podcast

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksen asiantuntijat kertovat sodan ja pakolaisuuden aiheuttamista traumoista ja niiden kuntoutuksesta Suomessa. Jaksojen aiheina kidutettujen lasten ja nuorten kuntoutus, sotatraumatisoituneiden kuntoutus ja kidutettujen kuntoutus.
Pakolaisuuden haavat -podcast (Spotify)

Videosarja mielenterveydestä

Mielenterveyttä maahantuloon -videosarja sisältää tietoa, vinkkejä ja tarinoita mielenterveydestä, hyvinvoinnista ja Suomeen sopeutumisesta. Videoilla ammattilaiset sekä pakolaistaustaiset vertaiset jakavat tietoa ja kokemuksiaan. Videot on dubattu ja tekstitetty ukrainaksi, arabiaksi, dariksi, englanniksi, kongonswahiliksi ja venäjäksi.
Mielenterveyttä maahantuloon – videosarja pakolaiselle

Mielenterveyttä käsitteleviä materiaaleja ammattilaisille ja tutkijoille

The International Trauma Consortium on julkaissut sivuillaan mielenterveyteen liittyviä tutkimuslomakkeita, psykososiaalisen tuen materiaaleja ja tutkimuslinkkejä englannin, ukrainan ja venäjän kielillä.
Mental Health Resources for Clinicians and Researchers (ITC)

Mielen hyvinvointi kriisiaikana

THL on koonnut verkkosivulleen materiaalia, josta on apua henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen sekä huolen ja epävarmuuden sietämiseen.  
Mielen hyvinvointi kriisiaikana (Mielenterveys-sivusto)

Suomen Punaisen Risti – ohjeita järkyttävien tapahtumien käsittelyyn

Suomen Punaisen Ristin (SPR) sivu sisältää tietoa järkyttävien tapahtumien käsittelemiseen erityisryhmien kuten lasten ja konfliktialueilta tulleiden maahan muuttaneiden kanssa.

Monikielinen opas stressinhallintaan

Maailman terveysjärjestön (WHO) luoma kuvitettu opas stressinhallintaan haastavissa tilanteissa. Opas ja harjoitteet ovat tarkoitettu kaikille, jotka kokevat olevansa stressaantuneita stressin syystä riippumatta. Opasta voi käyttää yksin tai yhdessä ääniharjoitteiden kanssa.

Opas ja siihen liittyvät ääniharjoitteet löytyvät englanniksi, arabiaksi, kiinaksi, dariksi, farsiksi, ranskaksi, saksaksi, georgiaksi, kreikaksi, unkariksi, italiaksi, japaniksi, liettuaksi, romaniaksi, venäjäksi, espanjaksi, turkiksi, ukrainaksi, urduksi ja vietnamiksi.
Doing What Matters in Times of Stress (englanniksi, WHO)

Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Mielenterveystalo.fi:n omahoito-osioon on koottu ohjeistusta, kuinka selviytyä ja huolehtia omasta hyvinvoinnista kriisiaikana. Tietoa esimerkiksi tiedonkäsittelystä, auttamisesta sekä sodasta ja sen uhasta puhumiseen lapselle. Sivu on myös käännetty ukrainaksi.

Self Help Plus -oma-apuohjelma

Maailmanterveysjärjestön (WHO) kehittämä Self-Help Plus -ryhmämalli ehkäisee tutkitusti pakolaistaustaisten mielenterveysongelmia. Ryhmämalli on ohjattu oma-apumenetelmä, jossa opetetaan stressinhallintataitoja oppaan, nauhoitteiden ja keskustelun avulla.

Tukea ja keskusteluapua eri kielillä

MIELI Suomen mielenterveys ry tarjoaa tukea ja keskusteluapua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa. Oikea-aikainen matalan kynnyksen keskusteluapu kriisitilanteessa auttaa ehkäisemään mielenterveyden ongelmia. Apua on saatavilla eri kielillä, muun muassa ukrainaksi ja venäjäksi.

Lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää materiaalia

Seminaaritallenne Miten autan sotaa pakenevia lapsia? Tietoa pakolaislapsia ja -perheitä kohtaaville ammattilaisille -seminaarista

Tallenne 26.4.2022 järjestetystä Miten autan sotaa pakenevia lapsia? Tietoa pakolaislapsia ja -perheitä kohtaaville ammattilaisille -seminaarista on katsottavissa YouTubessa. Seminaarin aiheena oli pakolaistaustaisten lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen tuki ja traumaperäisten oireiden hoito. Seminaarin järjesti PALOMA-osaamiskeskus.
Seminaaritallenteet

Koottua tietoa ja materiaalia traumatisoituneiden lasten ja nuorten mielenterveydestä

Tietopankkiin on koottu aineistoa, joka liittyy traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten lasten ja -nuorten mielenterveyskysymyksiin. liittyvää aineistoa. Tietokanta sisältää lisäksi monikulttuuriseen traumatyöhön soveltuvia arviointimenetelmiä sekä tietoa kidutuksen uhrin trauman vaikutuksista oppimiseen.
Psykotraumatologian keskuksen Tietopankki

Turvaa, toivoa ja toimijuutta – tietoa pakolaisuuden traumoista varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) Psykotraumatologian keskuksen julkaisu varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille.
Turvaa, toivoa ja toimijuutta  – tietoa pakolaisuuden traumoista varhaiskasvatuksen ja opetusalan ammattilaisille (Diakonissalaitos)   

Opas vanhemmille – kuinka käsitellä kriisitilanteita lasten kanssa?

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) Psykotraumatologian keskuksen asiantuntijat ovat kirjoittaneet oppaan siitä, miten vanhemmat voivat tukea lapsiaan erilaisissa kriisitilanteissa. Opasta voi käyttää soveltaen myös nuorten kanssa. Opas löytyy toistaiseksi suomeksi, mutta on tulossa myös muilla kielillä.
Opas vanhemmille – kuinka käsitellä kriisitilanteita lasten kanssa? (HDL)

Monikielinen opas, sovellus ja ääniopas pakolaistaustaisille vanhemmille

Tanskan Punaisen Ristin tuottama opas pakolaistaustaisille vanhemmille sisältää neljä yleistä teemaa siitä, miten lapset kokevat sodan ja pakenemisen ja reagoivat näihin, neuvoja vanhemmille lasten tukemiseksi sekä ohjeita vanhempien itsehoitoon. Tuoteperheeseen kuuluu opaskirja ja puhelinsovellus sekä luku- ja kirjoitustaidottomille vanhemmille tarkoitettu ääniopas. Lisäksi ammattilaisille löytyy verkkokurssi.

Oppaan kielet: tanska, norja, englanti, saksa, arabia, venäjä, kurdi-sorani, somali, tigrinya, farsi, ukraina. Äänioppaan kielet: arabia, somali, tigrinya, kurdi-sorani, farsi, venäjä, tanska.
Guide for refugee parents (verkkosivu tanskaksi, Røde Kors)

Kip-miehistö käsittelee huolia – Tehtävävihkonen lapsille

”Kip-miehistö käsittelee huolia” -tehtävävihkonen tarjoaa 4–9 -vuotiaille lapsille käytännön vinkkejä huolien, pelon ja tunteiden käsittelemiseen ikä- ja kehitystasoa kunnioittaen.

Tehtävävihko sopii käytettäväksi niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa. Se on käännetty muun muassa suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi sekä usealle muulle kielelle.

Tehtävävihon on kehittänyt Suojellaan Lapsia ry yhdessä Fun Academy kanssa.

The Kip Crew Manages Their Worries – Activity Booklet (9 languages, Suojellaan lapsia ry)

Tukea työskentelyyn sodan tai katastrofin kokeneiden lasten kanssa

Children and War Foundation on muun muassa kehittänyt viisi käsikirjaa auttamaan työskentelyssä sodan tai katastrofin kokeneiden lasten kanssa. Lisätietoa tulevista koulutuksista oppaiden ja auttamismallien käyttöön: [email protected].
Children and War Foundation

Tietoa, keinoja ja menetelmiä lapsen ahdistuksen käsittelyyn ja hallintaan poikkeustilanteissa

Sivustolla tietoa lapsen ahdistuksesta sekä keinoja ja menetelmiä ahdistuksen käsittelyyn ja hallintaan poikkeustilanteissa. Sivusto sopii kaiken ikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Kaikille avoin ja maksuton sivusto on käännetty ruotsiksi, englanniksi ja ukrainaksi. Sivuston on toteuttanut Turun yliopiston Voimaperheet-tutkimusryhmä.
Yhdessä selviydytään -verkkosivusto (Voimaperheet)

Kotojälkihuolto ilman huoltajaa maahan tulleille aikuistuville nuorille

Esitteeseen on koottu tietoa siitä, mitä tukea ja palveluita voi saada 18–24-vuotiaana, jos on tullut Suomeen alaikäisenä ilman huoltajaa. Tuki päättyy, kun täyttää 25 vuotta.
Kotojälkihuolto ilman huoltajaa maahan tulleille aikuistuville nuorille (Julkari)

Tietoa ja THL:n esitteitä lapsiperheille

Aineistopankissamme on saatavilla ukrainaksi tietoa äitiys- ja lastenneuvolapalveluista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lastensuojelusta ja turvakodeista Suomessa. 
Esitteitä suomeksi ja ukrainaksi (THL:n aineistopankki)

Tukea Suomeen muuttaneille perheille raskaus- ja vauva-aikana

Vasta maahan tulleet vauvaa odottavat vanhemmat tarvitsevat tietoa raskausajasta, synnytyksestä ja Suomen hoitojärjestelmän käytännöistä. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sodan tai konfliktin keskeltä saapuvat vauvaperheet. Ensi- ja turvakotien liiton uusi Raskaus, synnytys- ja vauva-aika Suomessa -opas kokoaa perustiedot odotuksesta ja vauva-ajasta sekä antaa käytännön vinkkejä arkeen Suomessa. Opas löytyy nyt suomeksi ja ukrainaksi.
Opas konfliktin keskeltä Suomeen saapuneille vauvaperheille

Tietoa kriisien keskeltä paenneiden lasten tukemiseksi

Unicef on tuottanut lapsille ja heidän huoltajilleen suunnattua tukimateriaalia lapsen oikeuksista ja Suomessa tarjolla olevista palveluista. Lisäksi sivuilla on opettajille tarkoitettu malli vanhempainillan järjestämiseksi valmistavan luokan vanhemmille. Materiaalit on tarkoitettu mistä tahansa tulleiden lasten ja perheiden tukemiseen. Tukimateriaalit ovat tarjolla suomeksi ja ukrainaksi. 
Pakenevien lasten oikeudet

Infektiotautien ehkäisy ja rokotukset

Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset

Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuun suositukseen on koottu infektioiden torjuntaan sekä rokotuksiin liittyvää tietoa ja toimintaohjeita.
Ukrainasta saapuvien henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset (Infektiotaudit ja rokotukset -sivusto)

Ukrainaksi käännetyssä THL:n esitteessä on tietoa aikuisten ja lasten rokotuksista ukrainasta saapuneille.
THL:n aineistopankki

Koronavirus 

Infektiotaudit ja rokotukset -verkkosivuille on koottu kaikki koronaan liittyvä THL:n materiaali.

Tukea ammattilaisen työhön ja työssä jaksamiseen

Seminaaritallenne Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua saavien henkilöiden siirtyminen kuntiin ja hyvinvointialueille -webinaarista

17.2.2023 järjestetyn webinaarin tallenne. Webinaari nosti esiin teemoja ja näkökulmia, joita hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden olisi hyvä ottaa huomioon valmistautuessaan vastaanottamaan uusia asiakkaita palveluihin. Webinaarin järjestivät sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Koko seminaarin tallenne ja soittolista, jossa puheenvuorot ovat katsottavissa yksitellen (YouTube)

Tukea pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön

PALOMA-osaamiskeskus edistää pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyttä.

PALOMA-osaamiskeskuksen verkkosivuille on koottu tietoa mielenterveyttä käsittelevistä työkaluista ja toimijoista. 

PALOMA-osaamiskeskus

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa

PALOMA-käsikirja on tietopaketti, joka tarjoaa kattavasti tietoa ja suosituksia pakolaistaustaisten mielenterveyden tukemisesta eri sektoreilla ja toiminnan tasoilla.
Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa: PALOMA-käsikirja (Julkari)

Videokoulutus pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamisesta

PALOMA-työssä tuotettu PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. 
PALOMA-koulutus

Kulttuurisensitiivinen työote

Kulttuurisensitiivinen työote tarkoittaa vuorovaikutustaitoja, joissa lähtökohtana on ihmisten kunnioittaminen kulttuurista tai lähtökohdista riippumatta. Lisäksi se tarkoittaa arvostavaa kohtaamista ammattilaisen ja asiakkaan välillä sekä asiakkaan arvostavaa ja yksilöllistä kohtaamista.

Kulttuurisensitiivisen työotteen tueksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, jotka tukevat ammattilaisen työtä. Esimerkiksi kulttuurinen haastattelu ja kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu auttavat asiakkaan yksilöllisessä kohtaamisessa ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimisessa. Tarkemmat kuvaukset menetelmistä löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Tulkkivälitteinen työskentely

Tulkkivälitteinen työskentely mahdollistaa sen, että sekä asiakkaat että ammattilaiset tulevat ymmärretyiksi erilaisissa asiakastapaamisissa, kaikissa palveluissa. Suosittelemme tulkkivälitteistä työskentelyä aina, kun asiakkaalla ja ammattilaisella ei ole yhteistä kieltä asioiden selvittämiseksi sujuvasti ja esteettömästi.

Myötätuntouupumus

Pakolaisten kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat usein asiakkaita, jotka ovat kokeneet monia järkyttäviä tapahtumia, elävät haastavassa tilanteessa sekä tarvitsevat erilaisia palveluita. 

Myötätuntostressi ja -uupumus sekä sijaistraumatisoituminen kuvaavat ilmiötä, jossa asiakkaan vaikeat ja traumaattiset kokemukset siirtyvät työntekijälle tai työyhteisölle aiheuttaen työntekijöissä henkistä kuormitusta.

Seminaaritallenne Help for Helpers -seminaarista

Euroopan psykiatriyhdistys (European Psychiatric Association, EPA) järjesti huhtikuussa kolme Help for Helpers -seminaaria, joissa tarjottiin työkaluja vapaaehtoisille ja etulinjan auttajille, jotka työskentelevät maastaan sodan takia pakenevien ihmisten parissa. Seminaarien englanninkieliset tallenteet ovat nyt katsottavissa.

Seminaarien aiheina olivat:

  • käytännön ohjeita psykologiseen ensiapuun
  • käytännön ohjeita lasten tukemiseen
  • miten pitää huolta omasta jaksamisesta.

“Help for Helpers” Webinars (EPA) (englanniksi)