Suolistoinfektioon sairastumisen riski voidaan arvioida avoimella työkalulla

Infograafi, joka kuvaa uimaveden kvantitatiivisen mikrobiologisen riskinarvioinnin vaiheita: 1. Vaaran tunnistaminen, eli onko uimavedessä terveydelle haitallisia mikrobeja tai altistuvatko ihmiset, 2. Altistumisen arviointi, eli uimaveden mikrobien lukumäärän ja niellyn veden määrän arviointi, 3. Terveysvaikutusten arviointi eli annos-vasteen (infektiivisen annoksen), infektion todennäköisyyden ja sairauden todennäköisyyden arviointi, 4. Riskin luonnehdinta eli johtopäätösten teko siitä, miten suuren terveysriskin uimavesi aiheuttaa ja kenelle.

Terveysriskien arvioinnissa selvitetään, aiheuttaako terveydelle haitallinen tekijä todetulla altistumistasolla todellisen terveysriskin, ja kuinka suuri arvioitu terveysriski on. Kvantitatiivinen mikrobiologinen riskinarviointi (quantitative microbial risk assessment, QMRA) on Maailman terveysjärjestö WHO:n suosittelema tapa mikrobiologisten riskien tunnistamiseksi. Menetelmän avulla voidaan esimerkiksi ennustaa, aiheuttaako taudinaiheuttajamikrobeilla saastunut uimavesi uimareille haitallisia terveysvaikutuksia.

Luotettavin tulos terveysriskien arvioinnista saadaan, mikäli uimarantavedestä on saatavilla tutkittua tietoa taudinaiheuttajamikrobien esiintymisestä. Taudinaiheuttajien, kuten esimerkiksi noroviruksen ja lämpökestoisten kampylobakteerien, esiintymistä ei tavallisesti uimarantavesistä kuitenkaan tutkita. Tällöin terveysriskinarviointi on mahdollista tehdä myös uimaveden ulosteperäistä saastumista kuvaavien indikaattorimikrobilukumäärien perusteella.

Uimavesiopas on uimarantavesien terveysriskinarviointiin käytettävä avoin työkalu, jota voidaan käyttää arvioitaessa suolistoinfektioon sairastumisriskin suuruutta. Lähtötietoina voidaan käyttää joko tutkittuja tai arvioon perustuvia tietoja ulosteperäisen kuormituksen suuruudesta ja tietoa arvioitavan uimarannan kävijämäärästä.

Talous- ja uimaveden mikrobiologisia terveysriskejä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla työkaluilla:

Lue lisää: Riskinarviointi

Muualla verkossa