Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

Lastensuojelulaitosten on laadittava hyvää kohtelua koskeva suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa. Suunnitelman täytyy kuitenkin olla erillinen ja selkeä oma kokonaisuutensa, joka arvioidaan ja tarkastetaan vuosittain. Säännös on velvoittava vain lastensuojelulaitoksille, mutta suunnitelman laatimista on hyvä harkita myös perhekodeissa ja ammatillisissa perhekodeissa, vaikka rajoitustoimenpiteitä ei näissä sijaishuoltopaikoissa voida käyttää.
Lastensuojelulaki 61 b § (Finlex)

Tietoa lapsille ja nuorille

Suunnitelman laatiminen

Suunnitelmaan kirjataan tiedot

  • toimenpiteistä lasten ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, tukemiseksi ja ylläpitämiseksi
  • sijaishuoltopaikan menettelytavoista ja 4 a §:ssä tarkoitetuista hyvästä hoidosta, kasvatuksesta sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellisesta valvonnasta ja huolenpidosta, joiden avulla sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman lastensuojelulain 11 luvussa tarkoitettuja rajoituksia
    Hoito- ja kasvatus sijaishuollossa
  • siitä, miten rajoitusten käytön yhteydessä huolehditaan kaikkien yksikössä olevien lasten turvallisuudesta
  • siitä, miten palvelujen tai hoidon toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja muiden toimintayksikössä työskentelevien tai oleskelevien turvallisuudesta huolehditaan rajoitusten käytön yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa heihin saattaa kohdistua väkivallan uhkaa
  • siitä, miten lastensuojelulaissa tarkoitetut rajoitukset toteutetaan ja missä tilanteissa niitä voidaan käyttää
  • yleisistä toimintatavoista rajoitusten käytön jälkeen ja
  • siitä, kuinka lapsille kerrotaan heidän oikeusturvakeinoistaan (muutoksenhaku, muistutus ja kantelu).

Laitokseen sijoitetuille lapsille on annettava mahdollisuus osallistua suunnitelman tekemiseen ja heitä on kuultava suunnitelman laatimisen ja tarkastamisen yhteydessä.  Suunnitelma tulee arvioida ja tarkistaa vuosittain.

Valmis suunnitelma käydään yhdessä läpi kaikkien yksikköön sijoitettujen lasten kanssa. Suunnitelma on sijoitettava laitoksessa kaikkien nähtäville ja se lähetetään myös tiedoksi lapsen sijoituksesta vastaavalle hyvinvointialueelle ja lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Lastensuojelulaki 61 b § (Finlex)
Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa (LSKL)

Suunnitelman tarkoitus

Suunnitelman tarkoituksena on tukea lasten itsemääräämisoikeutta sekä luoda avoimuutta ja yhteisymmärrystä yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista. Suunnitelmalla pyritään rajoitustoimenpiteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Hyvin laadittu suunnitelma voi parhaimmillaan vähentää rajoitusten käytön tarvetta. 

Lisäksi suunnitelman laatiminen yhdessä toimii onnistuessaan avoimena kasvatuksellisena keskusteluna lasten kanssa ja toisaalta koulutuksellisena keskusteluna henkilöstön kanssa.