Päihdetyö sijaishuollossa

Päihdetyöllä tarkoitetaan ehkäisevää ja korjaavaa työtä, jonka tavoitteena on päihteiden ongelmakäytön ja siihen liittyvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Päihdetyön tavoite on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdetyö koostuu ehkäisevästä päihdetyöstä ja korjaavasta päihdetyöstä. 
Päihdehuoltolaki (41/1986, Finlex)

Korjaavaa päihdetyötä ovat

  • päihdehaittoihin tai niihin johtaneeseen käyttöön kohdistuvat palvelut
  • ongelmakäytön tai päihderiippuvuuden hoitopalvelut
  • päihdeongelman uusiutumisen ehkäisy
  • ongelmakäytön tai päihderiippuvuuden haittojen vähentäminen sekä pahenemisen ehkäisy.

Ehkäisevä päihdetyö
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan

lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää laitoshoitona, perhehoidossa tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.
Sijaishuollon muodot

Lastensuojelulaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja nuorella 18–24-vuotiasta jälkihuollossa olevaa henkilöä. Tässä sisällössä puhutaan enimmäkseen ”lapsista ja nuorista”, vaikka kyseessä ovat sijaishuollossa ollessaan alaikäiset lapset.