Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen

Lastensuojelulaitoksella on velvollisuus etsiä karkumatkalla olevaa lasta ja kuljettaa tämä takaisin laitokseen. Jos lapsi on poistunut luvattomasti lastensuojelulaitoksesta tai ei palaa sinne ennalta sovitusti, lastensuojelulaitoksen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin lapsen etsimiseksi ja palauttamiseksi. 

Laitoksen on ilmoitettava lapsen luvattomasta poissaolosta 

 • virka-aikana sijoittajahyvinvointialueelle ja
 • virka-ajan ulkopuolella sijoittajahyvinvointialueen sosiaalipäivystykseen.

Laitoksen ja sosiaaliviranomaisen tulee toimia yhteistyössä lapsen löytämiseksi ja palauttamiseksi takaisin laitokseen. Heidän tulee sopia lapsen kuljettamisesta takaisin laitokseen, jos lapsi ei palaa vapaaehtoisesti.
Lastensuojelulaki 69 a § 1 momentti (Finlex)

Sijoittajahyvinvointialueen sosiaalipäivystys voi tarvittaessa pyytää virka-apua lapsen oletetun oleskeluhyvinvointialueen sosiaalipäivystyksestä. 
HE 237/2018 vp, s. 57 (Eduskunta)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies EOAK/971/2020 (oikeusasiamies.fi):  Sijoittajakunnan vastuulla on ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin lapsen löytämiseksi mahdollisimman nopeasti. On arvioitava välittömästi lapsen olosuhteet ja se, onko hän välittömässä vaarassa. AOA totesi: ”Jos lapsella on psyykkisiä ongelmia tai lapsi on iältään hyvin nuori, tai jos muut lapsen olosuhteet osoittavat lapsen olevan vaarassa, on poliisille tehtävässä ilmoituksessa erityisesti perusteltava näitä seikkoja.” Riskiarvion perusteella poliisi voi arvioida omia toimenpiteitään. AOA piti moitittavana sitä, että lapsi on kaksi vuotta kadoksissa, eikä pitänyt sosiaalitoimen toimenpiteitä lapsen löytämiseksi riittävinä.

STM, Poliisihallitus ja Hätäkeskuslaitos ovat 25.3.2022 julkaisseet ohjeen eri toimijoiden vastuista lapsen poistuttua luvatta sijaishuoltopaikasta: 

Etsinnän ja kuljetuksen toteuttaminen

Kuljettamisen tulee tapahtua turvallisesti, ja esimerkiksi liikenneturvallisuus on otettava huomioon.

Lapsen kuljettamisen voi toteuttaa vain 

 • laitoksen hoito ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö
 • lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai 
 • muu toimivaltainen viranomainen (toisen kunnan sosiaaliviranomainen tai poliisi). Lastensuojelulaki 69 a § 3 momentti (Finlex)

Jos kuljetuksesta vastaava henkilö on laitoksen työntekijä, on tämän henkilön oltava aina 

 • vakituiseen henkilöstöön laskettava
 • ammatillisesti pätevä lastensuojelulaissa tarkoitetulla tavalla ja
 • hoito- ja kasvatustyöhön osallistuva työntekijä. 
  HE 237/2019 vp (Eduskunta)

Vakituiseen henkilöstöön laskettavalla työntekijällä tarkoitetaan myös tällaisen työntekijän määräaikaista sijaista. Tilapäisiä tuntityöläisiä ei saa palkata kuljetusten toteuttamiseksi, mutta tilapäisiä tuntityöntekijöitä voidaan palkata laitokseen siksi aikaa, kun vakituinen työntekijä lähtee kuljetukselle. 

Lapsen etsintää ja kuljettamista ei saa toteuttaa ostopalveluna. Tämä tarkoittaa, ettei laitos tai sosiaalityöntekijä voi ulkoistaa lapsen etsimistä, saattamista ja kuljetusta esimerkiksi yksityiselle yritykselle.

Kuljetuksesta vastaavan henkilön olisi hyvä olla lapselle entuudestaan tuttu, kuten lapsen omaohjaaja tai muu tuttu ohjaaja. Tutun henkilön läsnäolo lisää lapsen turvallisuuden tunnetta. 

Jos kuljetus joudutaan hoitamaan esimerkiksi virka-apuna toisen hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän kanssa, ei lapsi yleensä tunne kuljetukseen osallistuvia. Koska kuljetuksen toteuttaminen voi olla haastavaa esimerkiksi kriisiytyneessä tilanteessa, kuljetuksesta vastaavan henkilön ammatillinen pätevyys on tärkeää.

Kuljettamisella ei tarkoiteta säännöksessä sitä, että kuljetuksesta vastaavan henkilön olisi välttämättä itse fyysisesti ajettava autoa. Kuljetukseen osallistuva ja siitä vastaava henkilö voi tilata esimerkiksi taksin kuljetusta varten itselleen ja lapselle.
HE 237/2018 vp, s. 57 (Eduskunta)

Rajoitustoimenpiteet kuljetuksen yhteydessä

Kuljetuksen turvaamiseksi lapselle voidaan tehdä henkilöntarkastus ja ottaa matkan ajaksi haltuun kuljetusta vaarantavat aineet ja esineet. Tällaisia ovat lastensuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitetut aineet ja esineet. Lasta voidaan turvallisuuden varmistamiseksi pitää autossa kiinni lyhytaikaisesti.
Lastensuojelulaki 69 a § 4-5 momentti (Finlex)
Lastensuojelulaki 65 § 1 momentti (Finlex)

Henkilöntarkastus tehdään ja kiinnipitoon ryhdytään kuitenkin vain, jos tilanne niin edellyttää. Rajoitusten käyttäminen kuljettamisen yhteydessä perustuu yksilölliseen tapauskohtaiseen harkintaan, aivan kuten muutenkin.

Henkilöntarkastus ja aineiden ja esineiden haltuunotto

Lasta kuljettava henkilö saa tehdä lapselle henkilöntarkastuksen kuljetukseen käytettävässä autossa kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuksen edellytyksiin ja toteuttamiseen sovelletaan, mitä lastensuojelulain 66 §:ssä on säädetty henkilöntarkastuksesta.
Lastensuojelulaki 69 a § 4 momentti (Finlex)
Lastensuojelulaki 66 § (Finlex)
Henkilöntarkastus

Lapsen hallussa olevat lastensuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaiset vaaralliset esineet ja päihteet voidaan ottaa haltuun kuljetuksen ajaksi. Jos haltuun otettua ainetta tai esinettä ei palauteta lapselle kuljetuksen jälkeen, on asiasta tehtävä päätös siten, kuin lastensuojelulain 65 §:n 2 momentissa säädetään.
Lastensuojelulaki 65 § 1-2 momentti (Finlex)
Aineiden ja esineiden haltuunotto

Lyhytaikainen kiinnipito autossa

Lyhytaikainen kiinnipito on mahdollista kuljetukseen käytettävässä autossa kuljetuksen turvaamiseksi, jos 

 • lapsi sekavan tai uhkaavan käyttäytymisensä perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai muita ja 
 • kiinnipito on välttämätöntä lapsen tai muiden hengen, terveyden tai turvallisuuden välittömän vaarantumisen vuoksi. 

Kiinnipito on toteutettava lapselle turvallisella tavalla.  Sen toteuttamisessa on huomioitava lapsen ikä, sukupuoli, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta sekä yksilöllinen tilanne. Kiinnipito on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.
Lastensuojelulaki 69 a § 5 momentti (Finlex)

Säännös ei oikeuta ottamaan lasta kiinni laitoksen ja sen piha-alueen ulkopuolella, kuten kaupungilla, retkillä tai muissa vastaavissa tilanteissa. Kiinnipitoa ei siis voida toteuttaa myöskään ennen kuljetusta auton ulkopuolella. Kuljetuksesta vastaavan henkilön tulisi lasta rauhoittamalla ja hänen kanssaan keskustelemalla ratkaista tilanne ja saada lapsi suostumaan paluuseen.
HE 237/2018 vp, s. 58 (Eduskunta)

Kiinnipitämiseen turvautuneen henkilön on annettava laitoksen johtajalle kirjallinen selvitys. Lapsen terveydentila on tutkittava, jos kiinnipitämisestä aiheutuu lapselle vammoja tai fyysisiä jälkiä tai jos lapsi sitä pyytää. Kiinnipitämisen liioittelusta säädetään rikoslaissa.
Lastensuojelulaki 69 a § 5 momentti (Finlex)
Rikoslaki 4 luku 6 § 3 momentti ja 7 § (Finlex)
Kiinnipitäminen

Rajoitukset väliaikaisessa sijaishuoltopaikassa

Lapsi voi joutua odottamaan kuljetusta omaan sijaishuoltopaikkaansa toisella paikkakunnalla sijaitsevassa väliaikaisessa sijaishuoltopaikassa.  Lastensuojelulaki ei sisällä säännöksiä siitä, kenellä on toimivalta tehdä päätökset esimerkiksi yhteydenpidon rajoittamisesta tai liikkumisvapauksen rajoittamisesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on todennyt ratkaisussaan EOAK/1002/2016 (oikeusasiamies.fi)

Jos lapsi tuodaan esimerkiksi karkumatkan aikana virka-apumenettelyssä muuhun kuin omaan laitokseen, voidaan häneen tässä väliaikaisessa sijoituspaikassa (laitoksessa) kohdistaa kaikkia lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä. Jos kyse on esimerkiksi lapseen kohdistuvasta liikkumisvapauden rajoittamisesta tai eristämisestä, tekee päätöksen toimivaltainen väliaikaisen sijoituspaikan (laitoksen) työntekijä.

Päätöksenteko ja kirjaaminen

Lapsen palauttamisesta sijaishuoltopaikkaan päättää

 • lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Kiireellisissä tilanteissa kuljettamisesta voi päättää

 • laitoksen johtaja tai 
 • hänen määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

Laitoksen johtajan tai hänen määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan on viipymättä ilmoitettava päätöksestä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle.
Lastensuojelulaki 69 § 2 momentti (Finlex)

Lapsen palauttamisesta ja siihen liittyvästä kuljettamisesta ja sen turvallisesta järjestämistavasta on annettava kirjallinen päätös. Päätöksestä ei voi valittaa, mutta se on lähetettävä tiedoksi asianosaisille. Asia kirjataan lapsen asiakasasiakirjoihin. THL on valmistellut asiakirjarakenteen, joka löytyy Sosmeta-palvelusta
Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 17/2020 (pdf 71kt STM)

Kirjauksista on ilmettävä 

 • perusteet päätökselle
 • palauttamisen tapa (esimerkiksi saatettuna junassa tai lentokoneessa)
 • kuka toimii saattajana tai pitääkö lapsi hakea ja palauttaa laitokseen autolla ja
 • sen arviointi, onko todennäköistä tai mahdollista, että lapsi voisi vahingoittaa itseään palautuksen aikana tai karata.  
  StVM 42/2019 vp (Eduskunta)

Totean, että lapsen palauttamista koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi totuudenmukaisesti muun muassa kuljetuksen tosiasiassa toteuttaneet henkilöt, kuljetuksen toteuttamistapa sekä kuvaus kuljetuksen sujumisesta. Tarkkojen tietojen kirjaaminen nimenomaan päätökseen on välttämätöntä senkin takia, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä voi jälkikäteen tehtävänsä edellyttämällä tavalla arvioida kuljetuksen toteuttamista.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies EOAK/4174/2020 (oikeusasiamies.fi)

Päätökset kuljetuksen aikana käytetyistä rajoituksista

Henkilöntarkastuksen, aineiden ja esineiden haltuunoton ja kiinnipidon osalta sovelletaan rajoituksia koskevia nimenomaisia säännöksiä. Aineiden ja esineiden haltuunotosta on tehtävä päätös, jos omaisuutta ei palauteta.
Henkilöntarkastus
Aineiden ja esineiden haltuunotto
Kiinnipitäminen