Sijaishuollon päättyminen

Sijaishuolto päättyy kiireellisen sijoituksen tai huostassapidon päättymiseen tai kun hallintotuomioistuimen väliaikainen määräys lakkaa olemasta voimassa. Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi. Huostassapito on lopetettava heti, kun huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole.
Lastensuojelulaki 47 § ja 49 § (Finlex)

Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännöissään korostanut huostaanoton luonnetta väliaikaisena toimenpiteenä

  • joka on lopettava niin pian kuin olosuhteet sallivat ja
  • jonka aikana käytettävien toimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa perheen jälleenyhdistämiseen tähtäävän tavoitteen kanssa.

Perustuslaki 10 § 1 momentti (Finlex) 
Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla (Finlex)

Kun huostassapidon ja sijaishuollon tarvetta ei enää ole, tulee sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehdä päätös huostassapidon lopettamisesta. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee asian.
Lastensuojelulaki 47 § (Finlex)
Huostassapidon kesto - Huostassapidon lopettaminen

Huostassapito ja sijaishuolto lakkaavat viimeistään, kun lapsi täyttää 18 vuotta. 

Jälkihuoltoon siirtyminen

Sijaishuollon päättyessä lapsi tai nuori siirtyy jälkihuollon piiriin. Nuoren sijoittaminen jälkihuollon sijoituksena voi kuitenkin jatkua. 
Lastensuojelulaki 75 § (Finlex)
Jälkihuolto

Perheen jälleenyhdistäminen

Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Jos huostaanotto on kestänyt pitkään, voivat lapsen elämäntilanteen muutoksia vastaan puhuvat seikat kuitenkin joskus olla painavampia, jolloin lapsen etu syrjäyttää hänen vanhempiensa odotukset saada perhe jälleenyhdistettyä.
Lastensuojelulaki 4 § 3 momentti (Finlex)

Huostassapidon lopettamista harkittaessa on ensisijaista merkitystä annettava lapsen edulle ja sen toteutumiselle. Huostaanoton edellytysten lakkaamisesta huolimatta huostassapitoa ei saa lopettaa, jos lopettaminen on selvästi vastoin lapsen etua. Harkittaessa lapsen etua huostassapidon lopettamista koskevassa asiassa on otettava lisäksi huomioon sijaishuollon kesto, lapsen ja sijaishuoltoa antavan välillä vallitsevan kiintymyssuhteen laatu, lapsen ja hänen vanhempiensa välinen kanssakäyminen sekä lapsen mielipide.
Lastensuojelulaki 47 § (Finlex)

Sijaishuollon päättyminen ja lapsen palaaminen kotiin merkitsee uutta suurta muutosta lapsen elämässä. Pitkään jatkuneen huostassapidon ja sijaishuoltosijoituksen päättymisen vaikutukset lapsen kehitykselle on arvioitava erityisen huolellisesti. 

Lapsen kotiuttamisen tulee aina tapahtua suunnitellusti. Usein on perusteltua, että ennen lopullista huostassapidon lopettamista lapsi palaa väliaikaisesti kotiin. Huostaanotettu lapsi voidaan väliaikaisesti sijoittaa enintään kuudeksi kuukaudeksi myös vanhempansa hoidettavaksi, kun valmistellaan lapsen kotiin palaamista sijoituksen jälkeen. 
Lastensuojelulaki 49 § 3 momentti (Finlex)
Muu lapsen tarpeen mukainen hoito - Lapsen sijoittaminen kotiin

Sijaishuoltopaikassa syntyneiden asiakirjojen toimittaminen hyvinvointialueelle

Jos hyvinvointialue ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta lastensuojelulain mukaisia palveluita, esimerkiksi laitoshoitoa tai perhehoitoa, on huomattava, että sijaishuoltopaikassa syntyneet asiakirjat ovat viranomaisen eli ostajan asiakirjoja. 

Päätösvalta näiden asiakirjojen osalta on hyvinvointialueella. Hyvinvointialue päättää esimerkiksi asiakirjoissa olevan tiedon antamisesta tai tiedon antamatta jättämisestä. Sillä ei ole merkitystä, onko kyseessä yksityinen palveluntuottaja tai esimerkiksi valtio (Valtion koulukoti). Palveluntuottajan on toimitettava kaikki asiakasasiakirjat hyvinvointialueelle sijaishuollon päättyessä. Sijaishuoltopaikka ei saa ottaa itselleen omia kopioita asiakastiedoista.

Hyvinvointialueella on oikeus ja velvollisuus antaa määräyksiä ostopalvelukumppanille siitä, miten asiakirjoja laaditaan, niitä ylläpidetään, suojataan, arkistoidaan tai hävitetään. Ostopalvelusopimuksiin rinnastetaan myös niin sanotut maksusitoumukset.

Kirjallisuutta

  • Räty, Tapio (2015) Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. Helsinki. Edita Publishing Oy.
  • Saastamoinen, Kati (2010). Lapsen asema sijaishuollossa. Käsikirja arjen toimintaan. Helsinki. Edita Publishing Oy.