Sijaishuollon asiakassuunnitelma

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on tehtävä asiakassuunnitelma. Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelmaan kirjataan sijaishuollon tarkoitus, tavoitteet ja tukitoimet lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan. 
Lastensuojelulaki 30 § (Finlex)

Sijaishuollon asiakassuunnitelmaa tulee tarvittaessa täydentää erillisellä hoito- ja kasvatussuunnitelmalla, jossa täsmennetään asiakassuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä sijaishuollossa. Lisäksi huostaanotetun lapsen vanhemmille laaditaan vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma.
Lastensuojelulaki 30 § 3 momentti (Finlex)
Lastensuojelulaki 30 a § (Finlex)

Mitä lastensuojelun asiakassuunnitelman tulee sisältää?

Asiakassuunnitelman tulee sisältää kirjaukset

 • lapsen ja perheen palvelujen ja tuen tarpeesta
 • niistä olosuhteista ja asioista, joihin pyritään vaikuttamaan
 • palveluista ja muista tukitoimista, joilla tuen tarpeeseen pyritään vaikuttamaan
 • arvioidusta ajasta, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan
 • asianosaisten eriävistä näkemyksistä tuen tarpeeseen ja tukitoimien järjestämiseen sekä
 • sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän henkilökohtaisista tapaamisista.

Lastensuojelulaki 30 § 2 momentti (Finlex)

Mitä sijaishuollon asiakassuunnitelmaan on kirjattava tämän lisäksi?

Edellä todetun lisäksi huostaanotetun ja sijaishuoltoon sijoitetun lapsen asiakassuunnitelmaan kirjataan

 • sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet
 • erityisen tuen ja avun järjestäminen lapselle
 • erityisen tuen ja avun järjestäminen vanhemmille, huoltajille tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaaville henkilöille
 • miten lapsen terveydenhuolto, varhaiskasvatus, perusopetus ja muu opetus järjestetään
 • miten lapsen yhteydenpito ja yhteistoiminta lapsen vanhempien ja muiden lapselle läheisten henkilöiden kanssa toteutetaan
 • miten tietojen antaminen lapselle toteutetaan
 • lapselle maksettavat käyttövarat
 • miten otetaan huomioon lapsen edun mukaisella tavalla tavoite perheen jälleenyhdistämisestä.

Lastensuojelulaki 30 § 3 momentti (Finlex)

Lapsella on sijaishuollossa yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lapsen asiakassuunnitelmaan on kirjattava, miten varhaiskasvatus, perusopetus tai muu lapsen opetus järjestetään sijaishuollon aikana. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan on tehtävä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai muun lapsen opetuksen järjestäjän kanssa sijoitusta valmisteltaessa sekä sijoituksen aikana. 
Lastensuojelulaki 52 a § (Finlex)

Lapsen ja hänen läheistensä välisestä yhteydenpidosta joudutaan käytännössä joskus sopimaan ennen kuin sijaishuollon asiakassuunnitelma on ehditty tehdä. Joskus yhteydenpidosta sovitaan myös suunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Tällöin suunnitelmaa tarkistetaan myöhemmin muodollisesti vastaamaan sovittua. Jos yhteydenpidon määrästä tai sen toteuttamistavasta syntyy pienintäkään erimielisyyttä asianomaisten kesken, on tehtävä päätös yhteydenpidon rajoittamisesta.
Yhteydenpidon rajoittaminen

Asiakassuunnitelma vanhemmuuden tukemiseksi

Huostaanotetun lapsen vanhemmille on lisäksi laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.
Lastensuojelulaki 30 § 4 momentti (Finlex)

Suunnitelmassa arvioidaan vanhemman tuen ja palveluiden tarvetta. Asiakassuunnitelmien yhtenä tarkoituksena on tukea ja edistää viranomaisille kuuluvan perheen jälleenyhdistämistavoitteen saavuttamista. Vanhemmalle tehtävässä asiakassuunnitelmassa on arvioitava muun palveluntarpeen arvioinnin lisäksi, millaisella vanhemmille järjestettävällä erityisellä tuella voitaisiin edistää perheen jälleen yhdistämisen tavoitetta.
Lastensuojelulaki 30 § 4 momentti (Finlex)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen (AOA 12.7.2013 dnro 4511/4/11) ratkaisussa annettiin kaupungin sosiaalityön vastuulliselle johdolle huomautus asiakassuunnitelmien laatimista koskevista puutteista. Puutteita oli muun muassa asiakassuunnitelmaneuvottelujen järjestämisessä ja lapsen asiakassuunnitelmien laatimisessa. Lisäksi vanhemmalle olisi tullut tässä tapauksessa laatia asiakassuunnitelma. Sosiaalitoimi toi esille vastineessaan, että keskustelujen pohjalta asioita oli kirjattu asiakaskertomukseen. AOA totesi, ettei asiakaskertomuskaan sisällöllisesti vastannut asiakassuunnitelmaan kirjattavia asioita. AOA ei pitänyt yhtä vakavana puutteena sitä, "että asiakassuunnitelmaan kuuluvat asiat on kirjattu asiakaskertomukseen, kuin sitä, ettei asiakassuunnitelmaan kuuluvia asioita ole käsitelty asiakastyössä lainkaan."
AOA 12.7.2013 dnro 4511/4/11 (Eduskunnan oikeusasiamies)

Asiakassuunnitelman laatiminen yhteistyössä

Asiakassuunnitelmaneuvotteluissa on tärkeää, että kaikki asiaan osalliset ovat mukana ja saavat sanoa mielipiteensä. Asiakassuunnitelma on ennen kaikkea asiakkaan asiakirja, jonka sisällön tulisi lähtökohtaisesti olla yhdessä asiakkaan kanssa pohdittu. Hyvä asiakassuunnitelma mahdollistaa asiakkaalle hänen tarpeidensa mukaiset palvelut ja tukitoimet ja voi auttaa asiakasta hänen oman elämänsä jäsentämisessä. 

Jos suunnitelma laaditaan yhteistyössä, mutta kaikista asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, kirjataan eriävät näkemykset suunnitelmaan. 

Vaikka asiakassuunnitelman laatimisen lähtökohtana on aina yhteistyö asiakkaan kanssa, on asiakassuunnitelma kuitenkin laadittava myös silloin, kun lapsi ja vanhemmat eivät halua lainkaan osallistua sen laatimiseen. Jos asiakassuunnitelmaa ei ole voitu laatia yhteistyössä kaikkien huoltajien kanssa, on se lähetettävä myös sille huoltajalle, joka ei ole siihen osallistunut. Tässä on kuitenkin huomioitava alaikäisen asiakkaan kielto-oikeus sosiaalihuollon asiassa.
Alaikäisen oikeus painavasta syystä kieltää tiedon luovuttaminen lailliselle edustajalleen

Asiakassuunnitelman seuranta ja tarkistaminen

Asiakassuunnitelmaa on arvioitava ja tarkistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 
Lastensuojelulaki 30 § 2 momentti (Finlex)

Lisäksi asiakassuunnitelma täytyy tarkistaa erityisen huolenpidon päättyessä.
Lastensuojelulaki 73 § 3 momentti (Finlex)
Erityinen huolenpito

Hoito- ja kasvatussuunnitelma

Sijaishuoltopaikan tulee täydentää yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa asiakassuunnitelmaa tarvittaessa erillisellä hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on laadittava aina, jos lapseen kohdistetaan rajoituksia tai on oletettavissa, että rajoituksia joudutaan käyttämään.
Lastensuojelulaki 30 a § 1 momentti (Finlex)

Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tehtävä yhdessä lapsen kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa varten on kuultava myös lapsen huoltajia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on toimitettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 

Lastensuojelulain 30 a §:n mukaan sijaishuoltopaikka vastaa hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimisesta yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on todennut ratkaisussaan 8494/2020 (oikeusasiamies.fi):

Tiedossani on, että tällaista suunnitelmaa ei tehdä ainakaan säännönmukaisesti silloin, kun kyse on lapsen sijaishuollon järjestämisestä perhehoitona. Estettä tällaisen suunnitelman tekemiseen ei perhehoidossa ole.Edellä sanotun johdosta pidän tärkeänä, että myös perhehoidossa laadittaisiin erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Hoito- ja kasvatussuunnitelma toimii myös valvonnan välineenä sekä edistää perhehoitajan oikeuksien toteutumista.

Hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkoituksena on havainnollistaa asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja kuvata yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu. 
Lastensuojelulaki 30 a § 1-2 momentti (Finlex)

Suunnitelmaa seurataan, päivitetään ja tarkistetaan suhteessa arjen sujumiseen sekä asiakassuunnitelmaan.  Rajoitustoimenpiteiden käytön yhteydessä on arvioitava ja kirjattava käytetyn rajoitustoimenpiteen mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. 
Lastensuojelulaki 74 § 1 momentti (Finlex)

Esimerkki hoito- ja kasvatussuunnitelman rakenteesta

 • Suunnitelmanteon aika ja paikka
 • Lapsen tiedot
  • Henkilötiedot
  • Sijaishuoltopaikka
  • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
 • Suunnitelman tekoon osallistuneiden henkilöiden nimet
 • Hoidon ja kasvatuksen tavoitteet
  • Hoidon ja kasvatuksen pääasiallinen tavoite
  • Lapsen odotukset ja tavoitteet
  • Välitavoitteet
  • Lapsen päivähoito / esiopetus / koulunkäynti / opiskelu
  • Lapsen terveys
  • Muut asiat, joihin toivotaan vaikutettavan tai joista on sovittu
 • Perhe ja lähiverkosto
  • Perheen elämäntilanne
  • Perheen odotukset ja tavoitteet
  • Perheen osallistuminen hoitoon ja kasvatukseen
 • Yhteydenpito ja palvelut
  • Yhteydenpito perheeseen
  • Yhteydenpito muihin läheisiin
  • Vierailut
  • Rajoituspäätökset
  • Ulkopuolisilta hankittavat palvelut
 • Suunnitelman seuranta