Hallintolainsäädäntöä

Asiakastiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (EUR-Lex)
Tietosuojalaki 1050/2018 (Finlex)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 (Finlex)
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 (Finlex)

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 (Finlex)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 (Finlex)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 153/2016 (Finlex)
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 (Finlex)

Hallintolait

Hallintolaki 434/2003 (Finlex)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 (Finlex)
Hallinto-oikeuslaki 430/1999 (Finlex)

Kuntalainsäädäntö

Kotikuntalaki 201/1994 (Finlex)
Kuntalaki 410/2015 (Finlex)
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007 (Finlex)

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7. 2011/922 (Finlex)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992 (Finlex)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569 (Finlex)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 (Finlex)
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12. 2016/1397 (Finlex)
Valtioneuvoston asetus  vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta 453/2014 (Finlex)

Viranomaistoiminnan julkisuus

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (Finlex)
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999 (Finlex)

Lisätietoa

Kotikunnan valintaoikeus ja oikeus hakeutua toisen kunnan palveluihin (Kuntaliitto)

Lehtonen, Ulla., Nykänen, Eeva., Pajukoski, Marja (2013) Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain 1.1.2011 voimaan tulleiden muutosten vaikutukset kunnissa Työpaperi: 35/ 2013. Helsinki: THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.