Omaishoidontuki

Oikeuskäytäntöä omaishoidontuesta

Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tukea koskevaa oikeuskäytäntöä on selostettu teemoittain seuraavilla alisivuilla:

Lähde

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.

Lisätietoa tuesta ja palveluista