Kuljetuspalvelut

Oikeuskäytäntöä kuljetuspalveluista

Kunnan on järjestettävä vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa). Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Vammaispalveluja koskevat päätökset ovat luonteeltaan henkilökohtaisia. Jos perheessä on useampia vammaisia henkilöitä, päätökset on tehtävä jokaiselle erikseen, henkilökohtaisesti. Kunta ei voi edellyttää, että lain tarkoittamia matkoja tehtäisiin aina yhdessä. Selvää on, että vammaisten henkilöiden tarpeet voivat olla erilaisia, jolloin kuljetuspalvelujenkin tarve voi suuntautua eri tarkoituksiin.

Kuljetuspalveluja koskevaa oikeuskäytäntöä on selostettu teemoittain seuraavilla alisivuilla:

Lähteet

Vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmä

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.