Ekonomiskt stöd

Handikappservicelagen, Ekonomiskt stöd 9§

En person med funktionsnedsättning ersätts, enligt det behov som följer av hans eller hennes funktionsnedsättning eller sjukdom, helt eller delvis för sina kostnader för stöd som behövs för att syftet med denna lag ska nås samt för sina extra kostnader för sådana kläder och sådan specialkost som behövs på grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen.

Av kostnaderna för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar som personen med funktionsnedsättning behöver för att klara de dagliga funktionerna ersätts hälften.
Läs mer: på sidan Hjälpmedel

Kostnaderna för sådana nödvändiga ändringsarbeten som till följd av funktionsnedsättningen måste utföras på redskap, maskiner eller anordningar av standardmodell ersätts dock i sin helhet.

Ekonomiskt stöd 9§ (Finlex)

I följande underkapitel finns beskrivet om specialersättningar gällande extra kostnader för kläder och kostnader för specialkost, samt om ekonomiskt stöd för anskaffning av bil eller hjälpmedel och ändringsarbeten i bilen: