Klientavgifter

Sidans innehåll

Personer med funktionsnedsättning betalar för allmänna social- och hälsovårdstjänster, samt för sjukvårdstjänster precis som övriga som utnyttjar tjänsterna. I stället är servicen enligt handikappservicelagen en specialservice som alla medborgare inte behöver.

Med hjälp av den service som avses i handikappservicelagen kan personer med funktionsnedsättning klara av vardagliga saker och får stöd att delta i samhällsfunktionerna, och därför är dessa tjänster i regel avgiftsfria. 

Grundprinciper för klientavgifterna

Socialvårdens klientavgifter grundar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftslagen och -förordningen). 

För välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster kan en avgift uppbäras av den som använder servicen, om inte något annat stadgas genom lag. Avgiften får uppbäras enligt användarens betalningsförmåga.
Klientavgiftslagen 1 § (Finlex)

Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Om välfärdsområdet ordnar tjänster som köpstjänst ska användaren av tjänsten debiteras samma avgifter och ersättningar som för liknande tjänster som tillhandahålls av välfärdsområdet självt.
Klientavgiftslagen 2 § (Finlex)
Klientavgiftslagen 12 § (Finlex)

Uttag av avgift och beslut om avgift fastställd enligt betalningsförmågan  

Välfärdsområdet ska ge klienten en faktura för avgiften.  Av fakturan ska, förutom faktureringsuppgifterna, åtminstone framgå bland annat den service för vilken avgiften tas ut, avgiftens storlek och avgiftsgrunden, den serviceproducent som tillhandahållit den service för vilken avgiften tas ut samt kontaktuppgifterna till den aktör av vilken klienten kan begära ytterligare upplysningar.

Fakturan ska även innehålla uppgifter om huruvida avgiften som ska tas ut överstiger betalningstaket. Om avgiften överstiger betalningstaket ska fakturan dessutom innehålla information om att klienten själv ska övervaka överskridandet av betalningstaket.

Till fakturor med jämnstor klientavgift ska dessutom en anvisning om omprövningsbegäran bifogas. Anvisningen om sökande av ändring kan bifogas fakturan eller så kan den också upprättas direkt på fakturan.

Klienten ska få ett beslut om avgiften som bestämts enligt dennes betalningsförmåga. Beslutet ska innehålla information om bland annat vilken service beslutet gäller, storlek och grund för avgiften samt kontaktuppgifter till den person som ger tilläggsuppgifter. Med grund för avgiften avses den beräkning på vilken avgiften har fastställts. Dessutom ska beslutet åtföljas av en rättelseyrkandeanvisning.

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 a § (Finlex) 
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 b § (Finlex)

Ändringssökande 

Det är möjligt att begära en omprövning av klientavgifter. Vid jämnstor avgift kan omprövning begäras av fakturan och vid klientavgift som bestämts efter betalningsförmågan kan omprövning begäras av beslutet om betalningen. När det gäller den efter betalningsförmågan fastställda klientavgiften får därför omprövning inte längre begäras på fakturan.

Omprövning begärs hos välfärdsområdet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Ändringssökande, anmärkning och förvaltningsklagan

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 15 § (Finlex)

Nedsättning eller efterskänkande av avgift

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och för hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga ska efterskänkas eller nedsättas om personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. Skyldigheten gäller socialtjänsternas alla avgifter, både inkomstrelaterade och jämnstora avgifter och även transporttjänsternas självriskandelar. När det gäller hälsovårdstjänster gäller den direkta skyldigheten inkomstrelaterade avgifter för hälsovårdens tjänster (långvarig anstaltsvård, fortlöpande och regelbunden hemsjukvård). Välfärdsområdet kan fatta beslut om nedsättning av även andra avgifter än de som förutsätts enligt lagen, till exempel av alla jämnstora avgifter för hälsovårdstjänster eller en del av dem.

Nedsättning och efterskänkande av avgiften i förhållande till utkomststödet ska prioriteras. Prioriteringen av nedsättningen utgör inget hinder för att bevilja utkomststöd för klientavgiften, inte heller i en situation där behandlingen av ett ärende om nedsättning och efterskänkande av klientavgiften pågår. I sitt beslutsfattande ska välfärdsområdet se till att beslutsfattandet i ärenden om nedsättning och efterskänkande av avgifter sker enligt grundlagen och förvaltningslagen utan omotiverat dröjsmål, och att klienten får ett motiverat beslut i ärendet med anvisningar om hur man begär omprövning.

Välfärdsområdet ska informera klienten om föreskrifterna för nedsättning av avgift och efterskänkande av avgifter. Informationen måste lämnas till klienten på ett tydligt och begripligt sätt innan den första servicehändelsen, i samband med det eller senast innan avgiften tas ut. I princip måste klienten få informationen innan avgiften tas ut. Klienten måste också få information om till den aktör av vilken hen kan begära ytterligare upplysningar. 
Klientavgiftslagen 11 § (Finlex)

Avgiften kan efterskänkas eller även sänkas retroaktivt. Ofta har det i praktiken förutsatts att personen med funktionsnedsättning lägger fram en grundad anledning till varför han eller hon inte har ansökt om sänkt avgift tidigare. När det gäller personer med funktionsnedsättning kan sådana grundade anledningar till exempel vara

 • personens hälsotillstånd eller förändringar i det
 • psykiska eller andra sociala anledningar
 • ovetskap om möjligheten att ansöka om sänkt avgift

Avgiftsfri socialservice enligt specialomsorgslagen

Enligt Specialomsorgslagen är följande service avgiftsfri enligt Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda:

 • specialomsorg
 • transport mellan verksamhetsenheter för en person som får specialomsorg
 • andra transporter som är nödvändiga för att få specialomsorg

Uppehället för en person med intellektuell funktionsnedsättning kan dock uppbäras en avgift frånsett partiellt uppehälle för barn som inte fyllt 16 år och partiellt uppehälle för barn som får undervisning enligt 28 § i nämnda lag; till utgången av det läsår då han fyller 16 år. 
Klientavgiftslagen 4 § (Finlex)

Avgiftsfri socialservice enligt handikappservicelagen

Enligt Handikappservicelagen är följande service avgiftsfri: 

 • dagverksamhet
 • personlig assistans
 • specialservice i anslutning till serviceboende
 • rehabiliteringshandledning.
 • anpassningsträning
 • undersökningar som välfärdsområdet har gett en anvisning om

För ekonomiska stödåtgärder kan heller ingen avgift, med avgift jämförbar självriskandel eller annan allmän grundavgift uppbäras.

Som ett undantag kan avgift tas ut för specialkostnader för serviceboende och för personlig assistans om personen får ersättning för dem med stöd av någon annan lag.
Klientavgiftslagen 4§ (Finlex)

Avgiftsfri medicinsk rehabilitering

Avgiftsfria hälsovårdstjänster består bland annat av den medicinska rehabilitering som avses i 29 § i hälso- och sjukvårdslagen:

 • rådgivning
 • undersökning för rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmöjligheter
 • anpassningsträning
 • rehabiliteringshandledning.

Dessutom är hjälpmedel i medicinsk rehabilitering samt utprovning, nödvändigt förnyande och underhåll av sådana avgiftsfria om de inte ersätts med stöd av någon annan lag. 

Klientavgiftslagen 5 § (Finlex) 

Källor

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 734/1992 (Finlex)

Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977 (Finlex)

Lag om service och stöd på grund av handikapp 380/1987 (Finlex)

Räty Tapio, 2017. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.