Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Sidans innehåll

Personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i samhället och i beslut som rör dem

Finland har genom FN:s funktionshinderkonvention (artikel 3 och 4) förbundit sig att i alla beslut som rör personer med funktionsnedsättning nära samråda med personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska även aktivt göras delaktiga genom de organisationer som företräder dem. En av funktionshinderkonventionens principer är fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering (dvs. delaktighet) i samhället. I konventionen omnämns särskilt att även barn med funktionsnedsättning via sina organisationer ska involveras i beslut som rör dem.

Den senaste allmänna kommentaren nummer 7 rör också funktionshinderkonventionen och behandlar delaktiggörandet av personer med funktionsnedsättning, inklusive barn med funktionsnedsättning, när konventionen genomförs och följs upp.

Delaktighet, deltagande och delaktiggörande är olika begrepp

Delaktighet

Delaktighet förutsätter att personen

  • har tillgång till tillräckliga materiella resurser
  • är aktör i beslut som rör hans eller hennes liv
  • har socialt betydelsefulla relationer och är medlem i olika grupper.

Delaktighet innebär att man är och agerar som en medlem i en gemenskap och upplever att man tillhör denna. Delaktighet uppstår i samspel mellan individen och gemenskapen.

Deltagande

Begreppet deltagande används allmänt i diskussioner om medborgarnas demokratiska roll. Det kan delas in i tre dimensioner:

  • Socialt deltagande: deltagande är endast möjligt då flera personer deltar.
  • Funktionellt deltagande: deltagandet handlar främst om aktiv verksamhet.
  • Medborgerligt deltagande: möjligheten att sköta gemensamma ärenden genom sitt deltagande.

Deltagande är jämfört med delaktighet mer konkret kopplat till medborgarnas rättigheter och skyldigheter i beslut som rör dem själva och deras närmaste omgivning. Deltagande och delaktighet är nära sammankopplade. Känslan av samhörighet utgör grunden för deltagande.

Delaktiggörande

Delaktiggörande hänför sig till tanken om medborgaren som en passiv aktör, som blir uppmanad eller har krav på sig att delta i samhällsfunktioner. När personer görs delaktiga har behovet av deltagande ofta uppstått någon annanstans än hos deltagarna själva. Initiativtagaren är en förvaltning som också bestämmer inom vilket område personen får delta.

Delaktiggörande kan i bästa fall leda till deltagande och delaktighet.

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att påverka funktionshinderservicen

Syftet med funktionshinderservicen är att främja förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället (handikappservicelagen 1 §). Genom funktionshinderservicen blir det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga till exempel i familjen, på arbetsplatsen, i studierna, i fritidsintressen eller som sina barns fostrare.

Den som tillhandahåller socialvård ska i första hand beakta klientens önskemål och åsikt och klientens intressen. Klienten ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen och genomförandet av den service som tillhandahålls klienten.

Klientens deltagande och delaktighet i socialarbetet för personer med funktionsnedsättning påverkas av många faktorer, till exempel klientmötenas tillgänglighet och lämplighet och det stöd som behövs för att kommunicera eller fatta beslut. För att en person med funktionsnedsättning ska kunna delta och vara delaktig är det viktigt att personen blir hörd. Man måste stödja deltagandet och delaktigheten på det sätt som personens språkliga och kulturella bakgrund förutsätter.

Information och rådgivning i Handbok om funktionshinderservice

Delaktighet, deltagande och delaktiggörande för barn med funktionsnedsättning inom funktionshinderservicen

Enligt grundlagen, FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s funktionshinderkonvention har barn rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.

Barn och unga med funktionsnedsättning riskerar att lämnas utanför när man utreder deras önskemål och behov samt planerar, genomför och utvärderar service. Barn och unga ska ges möjlighet att med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå få information i ett ärende som gäller dem själva och att framföra sin åsikt och sina önskemål i ärendet.

Följande publikationer innehåller praktiska anvisningar om att höra barn och öka deras delaktighet:

Grupper för klientdelaktighet som grund för utvecklingen av funktionshinderservicen

En av utgångspunkterna i FN:s funktionshinderkonvention är att personer med funktionsnedsättning bör ha möjlighet att aktivt medverka i beslutsfattande – även sådant som ‏direkt berör dem.

Inom socialarbetet för personer med funktionsnedsättning har man således infört grupper för klientdelaktighet. Grupperna försöker se till att personer med funktionsnedsättning är delaktiga i servicepraxisen och utvecklingen av den. I delaktighetsgrupperna får klienterna själva berätta hur servicens klientorientering, effektivitet och kvalitet bör förbättras.

Källor

Den senaste allmänna kommentaren (nr. 7) om delaktighet för personer med funktionsnedsättning. (på engelska, FN)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD, pdf 357 kb)

VamO-projektet. Att öka delaktighet och förebygga exklusion i funktionshindersocialarbetets klientprocess. (Innobyn)