Organisationer och aktörer inom funktionshinderområdet

Den här sidan innehåller information om olika aktörer inom funktionshinderområdet, som jobbar tillsammans med funktionshinderorganisationerna för att främja, förverkliga och utveckla funktionshinderservicen. 

Information om de olika funktionshinderorganisationerna finns samlat längre ner på den här sidan.  
Finlandssvenska organisationer inom funktionshinderområdet

Nätverket för funktionshinderservice 

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården, och samtidigt också funktionshinderservicen övergick från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Social- och hälsovårdsreformen tillför nya kontaktytor till arbetet och reformen av funktionshinderservicelagstiftningen samt klient- och patentlagen kommer att bidra till att forma om verksamhetsmetoderna. Arbetssätt och strukturer måste anpassas till behoven hos dem som behöver tjänster.

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (Hyvil) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) stöder de olika aktörerna inom funktionshinderservicen i välfärdsområdena och genom Nätverket för funktionshinderservice. 

Nätverksträffarna hålls på finska och ordnas enbart på distans. Alla som är intresserade av tjänster inom funktionshinderservicen, särskilt professionella och representanter för funktionshinderorganisationerna, är välkomna att delta!

Datum och tidpunkt för kommande nätverksträffar finns i Handbok om funktionshinderservice.
Seminarier och händelser

Teams länk till kommande nätverksträffar finns i programmet i THL:s evenemangskalender.
THL:s evenemangskalender

Tilläggsinformation 

Jaana Viemerö
specialist
Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (Hyvil) 
fornamn.efternamn(at)hyvil.fi

Päivi Nurmi-Koikkalainen
ledande expert 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
fornamn.efternamn(at)thl.fi

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) 

Delegationen för boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett samarbetsnätverk för organisationer inom specialomsorgsbranschen, för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga samt för aktörer inom den offentliga sektorn.  

Delegationen främjar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs i Finland och arbetar för att ordna högklassiga tjänster i anknytning till boende, arbete och daglig verksamhet. Även personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till självbestämmande, full delaktighet och valmöjligheter.

Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården har i uppgift att på ett principiellt plan behandla etiska frågor med anknytning till social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning och att ge rekommendationer om dessa.

Delegationen tar initiativ, ger utlåtanden, tillhandahåller experthjälp, väcker samhällsdebatt och förmedlar information om nationella och internationella etiska frågor inom social- och hälsovården.
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE

Handikappforum rf (Vammaisfoorumi) 

Handikappforum är en samarbetsorganisation för 30 nationella organisationer inom funktionshinderområdet, som representerar finländska funktionshinderorganisationer i nationellt och internationellt samarbete, framförallt i  EDF (European Disability Forum). Det nationella påvekansabetet fokuserar på att förstärka jämlikheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Forumets arbetssätt baserar sig på nätverk och är administrativt lätt och decentraliserat. 
Funktionshinderorganisationernas paraplyorganisation Handikappforum r.f. (Vammaisfoorumi ry)

Den europeiska samarbetsorganisationen för funktionshinderorganisationer 

European Disability Forum är en paraplyorganisation för personer med funktionsnedsättning som försvarar intressen för över 100 miljoner personer med funktionsnedsättningar i Europa.
European Disability Forum (på engelska, EDF)

SOSTE

SOSTE Finlands social och hälsa rf är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer. SOSTE är tillsammans med sina medlemsorganisationer en inflytelserik expert vars mål är att främja människornas hälsa. 

I samarbete med sina medlemmar och olika aktörer bygger SOSTE upp förutsättningar för social välfärd och hälsa, förbättrar människornas möjligheter till delaktighet och arbetar för ett rättvist och ansvarsfullt samhälle. Ett socialt harmoniskt och sunt deltagarsamhälle är nyckeln till hållbara framgångar både innanför och utanför nationsgränserna. Detta är välfärdsekonomi.
SOSTE Finlands social och hälsa r.f.

Kompetenscenter för det sociala området

Det finns elva regionala kompetenscenter för det sociala området i Finland. Deras uppgift är att koppla ihop teori och praktik på det sociala området. Kompetenscentren samarbetar med välfärdsområden, kommuner, forskningsinstitut, universitet, högskolor och organisationer. Vissa av kompetenscentren har ett nätverk av experter inom funktionshinderområdet. 

Ett av dessa elva kompetenscenter fungerar på svenska

Det finlandssvenska kompetenscentret för det sociala området FSKC

Detta är FSKC:

 • sammanför praktik, forskning och undervisning inom det sociala området på svenska mellan välfärdsområdena, kommunerna och organisationer 
 • verksamheten är lagstadgad (Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området 1230/2001)
 • ett av de elva kompetenscentren för det sociala området
 • fungerar i Svenskfinland dvs i de tvåspråkiga välfärdsområdena och kommunerna. Kontoret finns i Helsingfors
 • huvudmålgruppen för verksamheten är de professionella inom det sociala området.

Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området 1§

Det finlandssvenska kompetenscentret för det sociala området (FSKC).

Finlandssvenska organisationer inom funktionshinderområdet

Finlandssvenska övriga aktörer inom området

 • Finlandssvenska kompetenscentret (FSKC)
 • Lärum erbjuder anpassade specialpedagogiska läromedel, lättlästa material och hjälpmedel som kan underlätta lärandet.
 • Valteri Skilla - Center för lärande och kompetens
  • Valteriskolan Skilla finns i Helsingfors. Skolan hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde och är en del av det riksomfattande Valteri centret för lärande och kompetens. Skolan erbjuder förskol-, grundskol- och tilläggsundervisning.
  • Skilla erbjuder handledningstjänster som stöder elevens studier i den egna närskolan. 
 • Folkhälsan - erbjuder bl.a. teamutredningar för barn, neuropsykologisk coaching och -kartläggning på svenska. 

Finska funktionshinderorganisationer 

Förutom organisationerna på finlandssvenskt håll finns det flera aktörer på finska som sköter olika uppgifter och intressen i funktionshinderfrågor i Finland.  Man kan läsa mera om dem och hitta kontaktuppgifter via den finska Handboken om funktionshinderservice (Vammaispalvelujen käsikirja).

Finska funktionshinderorganisationer - Vammaisalan järjestöt (på finska)