Utkomststöd 2023

Antalet utkomststödtagare fortsatte att minska 2023

År 2023 beviljades utkomststöd till 263 000 hushåll och 387 000 personer. Detta ut¬gjorde 7 procent av hela befolkningen. Antalet hushåll som fick utkomststöd minskade med 4 procent och antalet personer som fick utkomststöd med 3 procent jämfört med 2022.

Antalet hushåll som fick grundläggande utkomststöd minskade med 2 procent och antalet hushåll som fick kompletterande utkomststöd med 9 procent jämfört med året innan. Antalet hushåll som fick förebyggande utkomststöd minskade med 2 procent.

Av alla de hushåll som fick utkomststöd fick 41 procent stöd i 1–3 månader, 31 procent stöd i 4–9 månader och 28 procent stöd i 10–12 månader.

År 2023 uppgick bruttokostnaderna för utkomststödet till 778 miljoner euro. Utgifterna minskade med 4 procent jämfört med 2022. Totalt beviljades 727 miljoner euro i grund-läggande utkomststöd, 29 miljoner euro i kompletterande utkomststöd och 23 miljoner euro i förebyggande utkomststöd.

Antalet personer som bodde i de nya hushållen som fick utkomststöd ökade med 5 procent jämfört med året innan. Utkomststöd utbetalades till sammanlagt 100 000 sådana personer som inte hade fått utkomststöd året innan. Antalet personer som bor i de nya hushållen som fått utkomststöd ökade särskilt i fråga om barn och unga. Andelen personer under 18 år och i 18–24 års ålder ökade med 10 procent jämfört med året innan.

Ladda ner hela statistikrapporten

Hushåll och personer som fått utkomststöd och bruttokostnader (1000 €, enligt prisnivån 2023) 1995–2023.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Uppgifter samlas in (alltsedan år 2001) om de utkomststödsklienter som fått egentligt och förebyggande utkomststöd samt de som fått utkomststöd för att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

I årsstatistiken presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur, hushållstyp, socioekonomiska ställning, stödets varaktighet, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret. Uppgifter om deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samlas även in. Tvärsnittsdata för november innehåller uppgifter om stödtagarnas inkomstkällor och sysselsättning i november.

De regionala indelningarna är hela landet, landskap, regionförvaltningsområden och kommuner. Statistiken innehåller uppgifter klassificerade enligt socioekonomisk ställning, inkomstkällor och sysselsättning i november samt personer som deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Registret för utkomststöd och årsstatistik över utkomststödet har sammanställts från och med år 1985, men en fortlöpande statistik över antalet klienter har förts alltsedan år 1969. Utkomststödet föregicks av socialhjälp.

Källa

Toimeentulotuki 2023
Utkomstöd 2023
Social Assistance 2023

Statistikrapport 20/2024, 13.5.2024.
Finlands officiella statistik, Utkomststöd. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Samuli Pietilä
tfn 029 524 7162

Emma Tolonen
tfn 029 524 8207

e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet