Förekomsten av ESBL i Finland

E.colin ESBL-osuus veriviljelyssä vuosina 2012-2021.

Sedan 2008 har alla fynd av Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae med nedsatt känslighet för (I, susceptible, increased exposure) eller resistens mot (R, resistant) tredje generationens cefalosporiner anmälts till registret över smittsamma sjukdomar. Uppskattningsvis 90 % av dessa bakterier är så kallade ESBL-stammar, som producerar enzymer som bryter ner bredspektrumcefalosporiner samt alla penicilliner. År 2021 bestod merparten av fynden av E. coli- (3042; 2020: 3628) och en liten del av K. pneumoniae-stammar (399; 2020: 487).

Fynd av ESBL-E. coli

ESBL-E. coli hittades i alla åldrar: 75 % hos kvinnor och hälften hos personer som fyllt 62 år. Över hälften av fynden (52 %) gjordes i urinodling.

Det största antalet fynd rapporterades från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (965, 57/100 000), men incidensen var högst i Kymmenedalens (86/100 000) och Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt (83/100 000).

Antalet blododlingsfynd var något färre än året innan (259 jämfört med 291) (Andelen ESBL-positiva E. coli-fynd i blododling var: 259/5273, 4,9 % jämfört med 2020: 5,4 %). Av dessa fall rapporterades 34 % från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (5/100 000). Förekomsten av blodfynd var högst i Länsi-Pohja, Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (13–17/100 000).

Fynd av ESBL-K. pneumoniae

Hälften av de ESBL-positiva fynden av K. pneumoniae påträffades hos personer som fyllt 70 år, men andelen kvinnor var mindre än för fynden av E. coli, 59 %. Mindre än hälften (43%) av fynden gjordes i urin.

Flest fynd gjordes i Helsingfors och Nylands (107), Kymmenedalens (49), Södra Savolax (32) och Birkalands (32) sjukvårdsdistrikt, incidensen var högst i Södra Savolax (32/100 000) och Lapplands (24/100 000) sjukvårdsdistrikt.

Av de ESBL-positiva K. pneumoniae-fynden gjordes 30 (2020: 47) i blododling (andelen ESBL-positiva K. pneumoniae-fynd i blododling: 2021: 30/849, 3,5 % jämfört med 2020: 5,3 %).

Ökningen av cefalosporinresistens har bromsats upp

Ökningen av E. coli-resistens mot cefalosporiner av tredje generationen har bromsats upp. Detta verkar ha skett efter 2013. Det återstår att se om ökningen avstannar helt och om E. coli-stammarnas resistens mot cefalosporiner etableras på den nuvarande nivån. K. pneumoniae har mindre resistens mot cefalosporiner.