ESBL

Vad är ESBL?

ESBL är en egenskap hos en bakterie.

ESBL-egenskapen gör bakterien motståndskraftig mot de former av antibiotika som vanligtvis används i vården. Dessa bakterier kallas ESBL-bakterier eftersom de producerar enzymer som spjälkar antibiotika (extended spectrum beta-lactamases, ESBL).

Bakterier som kan ha ESBL-egenskapen är till exempel Escherischia coli och Klebsiella pneumoniae.
Dessa bakterier finns i avföringen hos alla människor och är en vanlig orsak till infektioner.

Hurdana infektioner orsakar ESBL-bakterier?

En ESBL-bakterie orsakar följande infektioner:

 • urinvägsinfektion, det är den vanligaste
 • olika infektioner i buken, som inflammation i gallblåsa eller blindtarmsbihang
 • lunginfektioner.

Vad är bärarskap och vad är infektion?

När ESBL-bakterien finns i tarmarna hos en person utan symtom, är personen bärare av bakterien. Infektion innebär att ESBL-bakterien orsakar personen en symtomgivande sjukdom.

Vem kan få ESBL-bakterien?

ESBL-bakterien kan smitta vid enheter inom hälso- och sjukvården.

Vanligen har ESBL-bakterien, antingen från en annan patient eller från vårdmiljön, fastnat på vårdarens eller läkarens händer. I samband med en behandlingsåtgärd smittar bakterien till nästa patient.
På sjukhusen försöker man med alla medel förebygga den typen av smitta.

Man kan också smittas av ESBL-bakterien utanför hälso- och sjukvården utan påvisbar orsak, till exempel via mat eller när man reser till länder där ESBL-bakterier är vanliga.

Därför kan sjukhusen inte alltid veta vilka patienter som bär på ESBL-bakterien.

Hur behandlas en ESBL-infektion?

Det finns antibiotika mot alla infektioner som orsakas av ESBL-bakterien.

Vid behandling av infektioner orsakade av ESBL-bakterien används annan antibiotika än vanligt vid behandling av urinvägsinfektion eller infektion i buken.

Symtomfria bärare av ESBL-bakterien behöver ingen behandling.

Varför är det viktigt att bekämpa ESBL på sjukhusen?

När ESBL-bakterier blir vanligare på sjukhus leder det till att de vårdrelaterade infektionerna ökar och antibiotikabehandlingen försvåras.

Hur kan ESBL-smitta förebyggas?

På sjukhus och vårdinrättningar förebygger man infektioner genom att desinficera händer och rengöra ytorna i vårdmiljön på lämpligt sätt.

Ibland räcker dessa åtgärder inte till, utan vårdpersonalen använder också engångshandskar och annan skyddsklädsel i samband med vård- och behandlingsåtgärder och när de vistas längre tid i ett patientrum.

För att förhindra spridning kan patienten placeras i enkelrum.

Åtgärderna kan variera mellan sjukhusen, men ofta iakttas följande anvisningar:

 1. Patienten placeras i enkelrum eller i ett rum med andra ESBL-patienter.
 2. När en patient med ESBL lämnar rummet för en vård- eller behandlingsåtgärd eller för undersökning eller rehabilitering ska personalens anvisningar iakttas.
 3. I patientrummet ska personalen som regel använda engångshandskar och ibland skyddsförkläde eller skyddsrock och klä av sig dessa och desinficera händerna med en alkoholhaltig lösning när de lämnar rummet.
 4. Det kan hända att man ber besökare använda engångshandskar och ibland skyddsförkläde eller skyddsrock, i synnerhet om de hjälper till med vården av patienten, eller om det är sannolikt att de kommer i kontakt med patientens hud, blod, urin, sår eller andra sekret.
 5. Besökare ska alltid desinficera sina händer med en alkoholhaltig lösning när de lämnar patientrummet. På detta sätt säkerställs att de inte för med sig ESBL-bakterien utanför rummet.

Patienten kan också själv minska risken för smitta på sjukhuset genom att:

 • Tvätta sina händer med tvål och vatten, om de är nersmutsade
 • Alltid desinficera händerna före måltider och efter toalettbesök
 • Undvika att röra vid katetrar, drän och sår.

Den personal som ansvarar för bekämpningen av sjukhusinfektioner avgör när det är säkert att avsluta försiktighetsåtgärderna och isoleringen av en ESBL-patient. Vanligen pågår de hela vårdperioden.

Anvisning om bekämpning av multiresistenta mikrober (på finska)

Ska samma försiktighetsåtgärder fortfarande iakttas när en ESBL-patient kommer hem?

Hemma behöver patienten inte följa några rutiner som avviker från det normala. God hygien ska iakttas oavsett om personen konstaterats vara bärare av ESBL eller inte:

 • Håll händerna rena genom att tvätta dem med tvål och vatten.
 • Håll sår och hudsprickor rena och skyddade tills de har läkt.
 • Om du har torr hud, använd fuktighetskräm för att förhindra sprickor i huden.
 • Undvik att röra vid material som kontaminerats med andra människors sår och sårsekret.

Hur vanligt förekommande är ESBL-bakterien?

Läs om förekomsten av ESBL-bakterien i Finland (på finska)