Förekomsten av haemophilus-sjukdom i Finland

Haemophilus influenzae -löydökset serotyypeittäin 2012-2021, lkm.

År 2021 konstaterades sammanlagt 14 infektioner som orsakats av bakterien Haemophilus influenzae (0,25/100 000) i blod eller cerebrospinalvätska. Detta är 76 procent mindre än 2015–2019, då antalet infektioner var i genomsnitt 58 per år.

Av fynden konstaterades 10 (71 %) hos kvinnor. Åldersfördelningen liknade tidigare år. Sex infektioner (43 %) konstaterades hos personer som fyllt 75 år och två hos barn under 5 år.

Alla fynd gjordes med hjälp av blododling. Merparten av fallen (12; 86 %) orsakades liksom under tidigare år av icke-kapslad Haemophilus influenzae. Två infektioner orsakades av serotyp f (14 %).

Hygien- och begränsningsåtgärderna som använts för att hantera covid-19-pandemin har minskat förekomsten av allvarlig haemofilus 2020–2021.

Hib-vaccinationer

Barn som fötts 1985 eller senare har fått Hib-vaccin mot serotyp b på barnrådgivningen. Med hjälp av vaccinationsprogrammet har man effektivt kunnat minska förekomsten av allvarliga infektioner som Hib-bakterien orsakar och begränsa bakteriens omlopp inom befolkningen. Sjukdomen kan dock förekomma hos barn, vars vaccinationsskydd är bristfällig, och hos vuxna, i vars barndom Hib-vaccinet inte ingick i det nationella vaccinationsprogrammet.
Information om Hib-vaccin