Hib-vaccin

Hib-vaccinet skyddar mot allvarliga sjukdomar orsakade av bakterien Haemophilus influenzae typ b (Hib). 

Hib orsakar förutom luftvägsinfektioner 

 • hjärnhinneinflammation, dvs. meningit
 • struplocksinflammation
 • blodförgiftning
 • lunginflammation 
 • led- och beninflammation. 

Hib-sjukdomar

Sidans innehåll

Vem får Hib-vaccin?

Det nationella vaccinationsprogrammet

Små barn är särskilt mottagliga för Hib-sjukdomar. Därför får spädbarn vaccinet som en del av barnvaccinationsprogrammets femvalenta DTaP-IPV-Hib-vaccin. Det skyddar mot Hib-sjukdomar, men även mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. 

Ett särskilt Hib-vaccin erbjuds barn under fem år som har fått tillräckligt många DTP- och poliodoser, men som har ett bristfälligt skydd mot Hib-sjukdomar. 

Patienter som genomgått stamcellstransplantation är den enda medicinska specialgruppen som får Hib-vaccinet gratis. De får vaccinet som en del av grundserien av femvalent DTaP-IPV-Hib-vaccin.
Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Hib-vaccinationer utanför det nationella vaccinationsprogrammet

Hib-vaccin rekommenderas dessutom för 

 • personer med bortopererade mjälte eller vars mjälte inte fungerar normalt
 • organtransplantationspatienter
 • patienter som tar läkemedel som förhindrar komplementaktivering, till exempel Eculizumab.

Vaccination av patienter med bortopererad mjälte

I dessa grupper betalar antingen den behandlande enheten eller personen själv vaccinationerna. 

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

Det Hib-vaccinpreparat som används i Finland går under handelsnamnet Act-HIB.

Vaccinförpackningen är på engelska. På Lääkeinfos webbplats kan du läsa information om vaccinet på svenska.

Act-HIB-vaccin (Lääkeinfo.fi)

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
 • Den aktiva substansen är Haemophilus influenzae typ b-bakteriens ytsocker, som är kopplat, dvs. konjugerat, till bärarprotein (tetanustoxoid).
 • Hjälpämnen är trometamol (buffert), socker, salt, surhetsreglande medel och renat vatten för injektionsvätskor.

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 0,5 ml. Vaccinet kan användas från och med 3 månaders ålder.

I det nationella vaccinationsprogrammet får barnet ett skydd mot Hib-sjukdomar som en del av det femvalenta DTaP-IPV-Hib-vaccinet, som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. 

Om vaccinationsschemat blir försenat, tillämpa då följande scheman:

 • Vaccinationerna inleds när barnet är under 12 månader: ge sammanlagt tre doser månad 0, 2 och 6.
 • Vaccinationerna inleds när barnet är 12–17 månader: ge sammanlagt två doser månad 0 och 2.
 • Hos barn som fyllt 18 månader räcker det med en dos.
 • Barn som fyllt 5 år behöver inte längre vaccineras.

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet ges intramuskulärt (IM). Vid behov kan vaccinet också ges subkutant (SC).

Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken en anafylaktisk reaktion bekräftats efter ett tidigare Hib-vaccin eller efter ett annat vaccin som innehåller motsvarande komponenter.

Vaccinera inte vid feber eller infektionssjukdom med feber, utan senarelägg vaccinationen. 

Vilka är vaccinationernas kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vilka är fördelarna med Hib-vaccinet?

Efter att Hib-vaccinet började användas har Hib-sjukdomar, framför allt hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och struplocksinflammation, varit mycket ovanliga i Finland. 

Skyddet uppkommer efter cirka 1–2 veckor efter vaccinationen och varar hela barndomen hos barn som fått boostervaccination. 

Vaccinet förebygger förutom infektioner också Hib-bakteriebärarskap i svalget. Därigenom uppkommer en flockimmunitet som också minskar smittspridningen bland personer som saknar immunitet, i allmänhet ovaccinerade. 

Hib-vaccinet skyddar inte mot infektioner som orsakas av icke-inkapslade bakterier eller andra bakterier än H. influenzae serotyp b-bakterien och inte heller mot hjärnhinneinflammationer som beror på andra orsaker. 

Vilka biverkningar kan Hib-vaccinet ha?

Ett par procent av de vaccinerade får övergående feber, lindriga allmänna symtom eller lokala symtom. Allergiska reaktioner och allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

Svullnad och hudfärgsförändringar i benen efter vaccination

Hib-vaccinationer mot Haemophilus influenzae typ b har förknippats med mycket sällsynta biverkningar i form av svullnad och hudfärgsförändringar i benen. Symtomens exakta uppkomstmekanism är oklar, men antas bero på en vasomotorisk reaktion till följd av sammandragning eller utvidgning av blodkärlen. 

Svullnad och hudfärgsförändringar i benen efter vaccination

Hypotonisk-hyporesponsiv episod dvs. HHE

HHE är ett ovanligt tillstånd som påminner om svimning och som förekommer hos små barn efter vaccination. Symtomen försvinner dock av sig själva och tillståndet är inte förknippat med efterverkningar.

Hypotonisk-hyporesponsiv episod dvs. HHE

Hib-vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Hib-vaccinet erbjöds alla nyfödda finländska barn från hösten 1987 med ett forskningsupplägg där barn som föddes jämna datum fick ett annat preparat än de som föddes ojämna datum. Redan då vaccinerades 94 procent av de finländska barnen.

Evidensen för Hib-vaccinets mycket goda effekt när det ges befolkningen baseras i stor utsträckning på finländska material. Senare erbjöds vaccinet alla finländska barn och 1993 blev det officiellt en del av vaccinationsprogrammet.

VACCINATIONSGUIDE FÖR SMÅBARN

Vaccinationsguide för småbarn

Vaccinationsguide för småbarn (Julkari)

I guiden berättas om vaccinationsprogrammet för småbarn, sjukdomar som förebyggs med vaccin, olika vaccin och deras effekter, sammansättning och vaccinationsschema.