Preparat med undantagstillstånd

Orsaken till undantagstillstånd är oftast användning av utländska vaccinförpackningar i Finland.

Det förekommer tidvis problem med vaccintillgången. Då kan vaccinleverantören tvingas leverera utländska förpackningar för att förverkliga det nationella vaccinationsprogrammet eller för att säkerställa bekämpningen av en epidemi med hjälp av förebyggande vaccinationer. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) kan bevilja undantagstillstånd till ett preparat som har ett försäljningstillstånd, om preparatet är av kritisk betydelse för läkemedelsförsörjningen i Finland och det annars skulle förekomma ett avbrott i tillgången på vaccinet. Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet anses vara kritiska preparat för Finlands läkemedelsförsörjning. 

Förpackningspåskrifterna för preparat som får dispens är oftast utländska och anvisningarna på bipacksedeln kan avvika från det nationella vaccinationsprogrammets anvisningar. Vid vaccination ska man iaktta de anvisningar som finns på webbplatsen för Vaccin A-Ö.

Nedan finns en förteckning över de vaccin som för tillfället används och har upphandlats inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet och beviljats undantagstillstånd av Fimea: