HPV dvs. vaccin mot papillomvirus

HPV-vaccinet skyddar mot flera cancertyper som orsakats av papillomvirus och allvarliga men, så som cancerbehandlingar, stora operationer samt komplikationer som hör ihop med dessa. Vaccinet kan framför allt förebygga livmoderhalscancer och dess förstadier. 

Information till befolkningen om papillomaviruset och HPV-vaccinet:
Papillomvirus och HPV-vaccin på olika språk

HPV-vaccinet skyddar mot många olika cancertyper

Vad är en papillomvirusinfektion?

Sidans innehåll

Vem får HPV-vaccin?

Alla elever i åldern 10–12 år, dvs. elever i årskurserna 5 och 6 får HPV-vaccinet gratis i det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinet är effektivast när man vaccineras som ung då man sannolikt inte ännu fått smittan. Som ung bildar dessutom kroppen effektivare antikroppar.

Om ett barn av någon anledning inte har fått HPV-vaccinationen i årskurserna 5-6 är det möjligt för hen att få HPV-vaccinationerna gratis även

 • i årskurserna 7-9  i den grundläggande utbildningen
 • under utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)
 • under utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • i andra stadiets läroanstalt, som t.ex. gymnasium eller yrkesskola.

Barn som av någon orsak inte hör till skol- eller studerandehälsovården är också berättigade till HPV-vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet. 
Se även nedan: Dosering och tidtabeller 

Det är viktigt att kontrollera vaccinationsbehovet på varje årskurs. Det är också viktigt att kontrollera vaccinationsskyddet hos Hux- och TELMA-studerande, samt minderåriga studeranden i gymnasiet eller andra stadiets yrkesutbildning. Det är viktigt att fastställa skyddet redan under det första läsåret i samband med hälsoundersökningen. Ett bristfälligt skydd skall kompletteras.

HPV-vaccinationer utanför det nationella vaccinationsprogrammet

De som inte har rätt att få HPV-vaccinet som en del av det nationella vaccinationsprogrammet kan köpa vaccinet mot recept på apoteket. Preparatet som finns på apoteket heter Gardasil 9. 

Information om Gardacil 9-vaccinet (Lääkeinfo.fi)

Vaccinet är avsett för personer som fyllt 9 år. Eftersom människor utsätts för sexuellt överförbara virus under lite olika tidpunkter i ungdomen, kan vaccinet också vara till nytta för personer som är äldre än den vaccinationsålder som anges i det nationella programmet.

För t.ex. personer mellan 9 och 26 år som mottagit stamcellstransplantat rekommenderas HPV-vaccination. Till god behandlingspraxis hör att enheten som ansvarar för vården även tar hand om vaccinationerna. 

Vaccination av personer som mottagit stamcellstransplantat

Det lönar sig inte för personer över 30 år att ta vaccinet eftersom största delen i den åldern redan smittats av papillomvirus.

Vilket vaccin används i det nationella vaccinationsprogrammet och vad innehåller det?

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet används vaccinet Cervarix.

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare, och kan därför inte orsaka en HPV-infektion.
 • Den aktiv substans består av ytproteiner av två olika papillomvirusstammar (HPV-typer 16 och 18).
 • Förstärkningsämnet är AS04 som består av en fettförening (MPL) och en aluminiumförening.
 • Hjälpämnen är salter och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inga konserveringsmedel.

Information om Cervarix (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Under terminen 2023 - 2024 distribueras vaccinförpackningar som inte innehåller nålar, trots att det står så på förpackningen. Man bör reservera nålar för vaccinationerna. Innehavaren av försäljningstillståndet har ansökt om undantagstillstånd för förpackningarna. Man behöver inte göra en anmälan om produktfel. 

Beställning, förvaring och distribution 

Det är viktigt att vaccinen beställs, förvaras och distribueras på rätt sätt för att vaccinen skall räcka till för alla och att svinnet minimeras. 
Se anvisningarna om beställning och förvaring: Korrekt hantering av vaccin

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 0,5 ml.

Elevens ålder då den första dosen ges avgör hur många doser av Cervarix som skall ges. Det lönar sig inte att förkorta tiden mellan doserna, men den kan förlängas något. 

 • Om vaccinationerna inleds då den unga är under femton år ges två doser även om hen skulle fylla 15 år i intervallen mellan de två doserna. Minimiintervallen mellan den första och andra dosen skall vara minst 5 månader men vaccindoserna kan bra ges t.ex. med ett års mellanrum.
 • Om vaccinationerna inleds då den unga har fyllt 15 år ges totalt tre doser. Vaccinationerna ges månaderna 0, 1 och 6. Minimiintervallen mellan den första och andra dosen är 1 månad. Minimiintervallen mellan den andra och tredje dosen är 5 månader oberoende av när den andra dosen getts.
 • För närvarande saknas uppgifter om huruvida boosterdoser behövs. 

Frågor som gäller HPV-vaccinationsserien och svaren:
Vanliga frågor om HPV-vaccinationerna

Tidtabellerna för HPV-vaccinationerna

Det lönar sig alltid om det bara är möjligt att ge HPV-vaccinationen i samband med hälsogranskningen. Då behöver man inte ordna ett extra besök.
Se noggranna anvisningar om tidtabellerna för HPV-vaccinationer    

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet ges i deltamuskeln (IM).
Vaccination med olika vaccin samtidigt eller efter varandra (De viktigaste minnesreglerna för vaccination)

Vem bestämmer om barnet vaccination?

Ett barn kan fatta beslut om sin vaccination när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att hen med avseende på sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut i frågan.

Läs mer om vem som besluter om barnets vaccinationer:

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken en anafylaktisk reaktion bekräftats efter föregående HPV-vaccindos eller efter ett vaccin som innehåller motsvarande komponenter.
Anafylaxi 

Vaccinet rekommenderas inte för barn under 9 år eller för gravida, eftersom vaccinet inte har undersökts bland dem.

Senarelägg vaccinationen, om den som skall vaccineras har feber eller en infektion med feber.

Vilka är fördelarna med HPV-vaccinet?

Med en serie på två doser kan man enligt studierna förhindra nästan alla infektioner som förorsakas av de papillomvirustyperna som ingår i vaccinet.  Studierna visar även att skyddet är långvarigt. 

Då man med vaccinationens hjälp förebygger infektioner förhindrar man även förstadier till cancer och sålunda även cancer.

HPV-vaccinet förhindrar även de förstadier av cancer som man inte kan upptäcka i tid

En dela av de cancerformer som förorsakas av papillomavirus är sådana att de inte kan upptäckas i tid. Även om man skulle upptäcka förstadiet i tid finns det även risker förknippade med vården av förstadier. Därför är vaccinationen i god tid före smittan det bästa sättet att förhindra sjukdom samt besvärliga och svåra behandlingar. 

 • Tack vare HPV-vaccinationerna hamnar färre på uppföljning och vård på grund av förstadier till livmoderhalscancer.
 • Vaccinet mot HPV förebygger effektivt cancer i livmoderhalsen. Med hjälp av vaccination kan vi också förebygga en del av cancern i slidan och de yttre könsorganen. 
 • Papillomvirus orsakar dessutom en del av cancertyperna i ändtarmsöppningen, penis, samt i huvud- och halsområdet. Med HPV-vaccinationer kan vi även förebygga en del av dessa cancertyper. 
 • Tack vare HPV-vaccinationerna kommer allt färre i framtiden att insjukna och dö i ovannämnda cancertyper. Samtidigt behöver allt färre personer stora operationer samt strål-och cellgiftbehandlingar. 

Tilläggsinformation om cancerformer som HPV-vaccinet kan förebygga:

HPV-vaccinet förhindrar att papillomviruset sprids från en person till en annan

Före HPV-vaccinet togs i bruk smittades åtta av tio personer i något skede av sitt liv med papillomvirus som exponerar dem för allvarlig sjukdom. Med HPV-vaccinationer kan man effektivt förhindra spridning av papillomvirus som kan förebyggas med vaccin.

En hög vaccinationstäckning förbättrar effekten av HPV-vaccinationerna. Eftersom cancerformerna som orsakas av papillomvirusinfektion ofta är symtomfria kan bäraren av viruset omedvetet sprida viruset till andra som i sin tur för det vidare. Därför kan man genom att förhindra en smitta skydda många individer och mot många olika skador.

Vilka biverkningar kan HPV-vaccinet ha?

De vanligaste biverkningarna är lokala reaktioner, såsom smärta, rodnad och svullnad i injektionsområdet. Även övergående och allmänna symtom har ofta rapporterats efter vaccinationerna.

 • Nio av tio har känt lokal smärta.
 • Nästan varannan har haft rodnad eller svullnad i injektionsområdet.
 • Nästan varannan har haft huvudvärk eller sjukdomskänsla.
 • Varannan har haft muskelvärk, en del av dem endast i den vaccinerade armen.
 • En dryg fjärdedel har haft illamående, kräkningar, diarré eller magsmärtor.
 • Ungefär var femte har haft ledvärk.
 • Cirka 15 procent har haft feber eller lätt feber.

Lokala symtom och allmänsymtom uppkommer vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen och fortsätter några dygn. De kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Lokala symtom och allmänsymtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Faktiska överkänslighetsreaktioner är ovanliga. En allvarlig omedelbar reaktion, anafylaxi, är mycket ovanligt.

I produktresumén anges att svimning eventuellt kan förekomma i samband med vaccinationen. Svimningen orsakas sannolikt inte av vaccinpreparatet, utan är en reaktion på vaccinationssituationen som kan förekomma bland unga på grund av åldern. Det är viktigt att vara beredd på att de unga kan svimma. För en person som har svimmat i samband med en tidigare vaccination lönar det sig att ge följande vaccination i liggande ställning.
Svimning i samband med vaccination

Svullnad och förändrad hudfärg i den vaccinerade armen har rapporterats i någon mån. I vissa fall har symtomen varit förknippade till exempel med smärta eller en känsla av kyla.

Motsvarande reaktioner förekommer sporadiskt också till exempel efter en dtap-boosterdos. De beskrivna symtomen liknar dem som iakttagits hos småbarn efter vaccination i låret då de nedre extremiteterna svullnar eller missfärgas (discolored leg). Den exakta uppkomstmekanismen är oklar, men det är sannolikt fråga om en vasomotorisk reaktion som påverkar blodkärlens diameter.
Svullnad och hudfärgsförändringar i benen efter vaccination

Tillståndet är övergående. Hudens blåröda färg försvinner i allmänhet ganska snabbt och svullnaden lite långsammare. Svullnaden kan behandlas med ett kallt omslag och genom att hålla armen högt. Reaktionen utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

De symtom som uppstår efter HPV-vaccinationen beror inte nödvändigtvis på vaccinet

I synnerhet i sociala medier har HPV-vaccinet ibland kopplats till allvarliga symtom eller sjukdomar. Man har emellertid i omfattande unde rsökningar kunnat konstatera att dessa sjukdomar eller symtom har varit lika vanliga bland vaccinerade som bland icke-vaccinerade.

I vissa befolkningar har till exempel neurologiska symtom blivit vanligare efter att vaccinet togs i bruk än till exempel för ett årtionde sedan. Symtomen i fråga har dock blivit vanligare även bland pojkar och det skedde redan före pojkanas vaccinationer började.

För tillfället finns det inga bevis på att HPV-vaccinet skulle orsaka någon allvarlig sjukdom. Man försöker ofta koppla sjukdomar med okänt ursprung till vaccin.

Vanliga frågor om HPV-vaccinets säkerhet

Vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

Vaccinet togs in i vaccinationsprogrammet för flickor på hösten 2013 och för pojkar hösten 2020.

Flickornas HPV-vaccinationer startade så att födelsekohorten år 1998 är den äldsta åldersgruppen som haft möjlighet att få HPV- vaccination som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. 

Pojkarna HPV-vaccinationer påbörjades så att de som är födda år 2005 är den äldsta födelsekohorten som haft möjlighet att få HPV- vaccination, som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. 

Då flickornas vaccinationer började innehöll vaccinationsserien  tre doser . Då rekommenderades det att vaccinationsserien påbörjars i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen.

År 2016 ändrade man vaccinationsserien för barn under 15 år till två doser och fortsatte så som tidigare med en vaccinationsserie på tre doser för dem som fyllt 15 år.

År 2019 rekommenderades att vaccinationerna påbörjas redan i årskurs 5. För tillfället erbjuds vaccinationerna i första hand i årskurserna 5-6 i den grundläggande utbildningen. 

Om barnet inte fått vaccinationen i årskurserna 5 - 6 i den grundläggande utbildningen har den ung kunnat fås vaccinationen även i i årskurserna 7 - 9. Från och med år 2022 har vaccinationsserien kunnat påbörjas för den unga i gymnasiet eller yrkesskolan. 

Rekommendationer och rapporter

Slutrapport av arbetsgruppen som bedömt huruvida pojkar ska få HPV-vaccin (på finska)

Avsnittets innehåll