Vaccin mot hepatit A

Vaccinet skyddar mot leverinflammation som orsakas av hepatit A-virus (HAV). Vaccinet används också för att stoppa en infektion som eventuellt uppkommit efter exponering.
Vad är hepatit A?

Sidans innehåll

Vem får vaccin mot hepatit A?

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges vaccinet gratis till personer som löper en förhöjd risk för hepatit A-smitta:

 • personer med en blödningssjukdom som får regelbunden vård
 • personer som injicerar droger
 • närstående till personer som injicerar droger, till exempel familjemedlemmar, sexpartner, personer som bor i samma bostad
 • män som har sex med män.

Kom ihåg att också kontrollera skyddet mot hepatit B hos dessa personer. Om personen inte tidigare har fått vaccin mot hepatit B, kan personen vaccineras med ett kombinationsvaccin för hepatit A och B.

Hepatit A-vaccinationer utanför det nationella vaccinationsprogrammet

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I vaccinationsprogrammet används vaccinet Havrix 1440 ELISA U/ml. För barn och vuxna används separata vaccinpreparat.

 • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
 • Aktiva substanser i vaccinet är inaktiverade hela hepatit A-virus.
 • Vaccinets förstärkningsämne består av en aluminiumförening.
 • Hjälpämnen är aminosyror, salter, polysorbat 20 och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inga konserveringsmedel. Enligt uppgifter av tillverkaren innehåller vaccinet endast mycket små rester av formaldehyd och neomycin.

Havrix-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

Vaccinet kan användas från och med ett års ålder.

 • För ett barn i åldern 1–15 år är dosen 0,5 ml.
 • Vaccindosen för vuxna är 1 ml.

Vaccinationsserien består av två injektioner, varav den andra ges 6–12 månader efter den första. Efter två vaccindoser behövs inte längre någon boosterdos, eftersom vaccinationsskyddet är livslångt enligt nuvarande kunskaper.

Vaccinet kan också ges efter exponering. Skyddseffekten är utmärkt om det gått högst två veckor från exponeringen.

Vaccinationsanvisningar

Vuxna får vaccinet i överarmens deltamuskel och små barn får vaccinet i lårmuskeln (IM).

De flesta patienter födda före 1950-talet har en livslång immunitet. Om patienten vet att hen har haft smittsam gulsot som barn, behöver hen inte vaccineras.

Hos barn under 5 år är hepatit A-infektionen i allmänhet mycket lindrig eller symtomfri och därför behöver de inte nödvändigtvis ett skydd mot sjukdomen. Framför allt blöjbarn smittar dock lätt sjukdomen vidare. Därför bör man skydda barn som är i dagvård genom vaccination före en resa.

Vaccination med olika vaccin som ges samtidigt eller efter varandra (Minnesregler för vaccinering)

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken en anafylaktisk reaktion bekräftats

 • efter den senaste Havrix-vaccindosen
 • på grund av en komponent som finns i vaccinet
 • efter att ha fått ett annat vaccin med motsvarande komponenter.

Senarelägg vaccinationen om personen har feber eller en infektion med feber.

Anafylaxi och misstänkta anafylaxisymtom

Vilka är fördelarna med vaccin mot hepatit A?

Vaccinet förebygger hepatit A-smitta. Hepatit A är en leverinflammation med följande symtom:

 • huden och ögonvitorna blir gulaktiga
 • illamående, sjukdomskänsla och trötthet.

Ungefär en av hundra som insjuknar får allvarliga symtom som kan förstöra levern och leda till levertransplantation eller döden.

I Finland har fall av smitta förekommit bland drogmissbrukare. De löper också annars risk för sjukdomar som skadar levern och därför skyddar hepatit A-vaccin dem mot ytterligare skador i levern.

Hepatit A är en sjukdom som lätt smittar via mat och dryck och som är svår att undvika utomlands också på finare hotell. Då man förhindrar smitta av hepatit A-virus utomlands, förhindrar man också eventuell vidaresmitta i Finland.

Vilka biverkningar kan vaccinet mot hepatit A ha?

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom i injektionsområdet, såsom smärta, rodnad och svullnad. Varannan vuxen och vart fjärde barn får dessa biverkningar. 

Det är också vanligt med övergående allmänna symtom såsom

 • feber
 • huvudvärk
 • illamående
 • irritabilitet
 • symtom i matsmältningskanalen
 • trötthet.

Hudsymtom eller faktiska överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Lokala och allmänna symtom uppkommer vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen och fortsätter några dygn. De kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Lokala symptom i den vaccinerade kroppsdelen och hur de behandlas

Vaccinets historia i vaccinationsprogrammet 

Hepatit A-vaccinationer för riskgrupper infördes i vaccinationsprogrammet 2005. 

Till en början vaccinerades personer som injicerar droger, deras närstående och personer med blödningssjukdom.  

Vaccinationerna påbörjades eftersom inhemska hepatit A-epidemier spred sig bland drogmissbrukare i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

År 2018 utökades målgruppen till män som har sex med män. De senaste decennierna har smittkedjorna i denna riskgrupp varit omfattande och långvariga i Europa.

Rekommendationer och rapporter