Informationshantering inom socialvården

Informationshanteringen inom socialvården handlar om att sköta livscykeln för de uppgifter som uppstår inom socialvården och behövs där.
 
Men hjälp av informationshanteringen

  • möjliggörs engångsdokumentation
  • stöds serviceprocessen och den yrkesutbildade personens arbete
  • förenhetligas ärende- och klientrelationshanteringen inom socialvården
  • utnyttjas klientuppgifter i ledningen av organisationen och i organisationens beslutsfattande
  • kan man utifrån de dokumenterade uppgifterna dra slutsatser om servicesystemet som stöd för utvecklingen av servicen, ledningen, styrningen och övervakningen

Kvaliteten på socialvårdstjänsterna förbättras och de yrkesutbildade personernas arbete blir enklare när en organisation inom socialvården inför alla informationshanteringsmetoder. Fördelarna uppnås när man dokumenterar klientarbetet på ett enhetligt sätt, utnyttjar de nationella specifikationerna för klientdatamodellen, serviceverksamheten och informationssystemen och börjar använda Kanta-tjänsterna.

THL utvecklar anvisningar som lämpar sig för social- och hälsovårdsorganisationerna och klientdatasystemleverantörernas behov.

Handbok om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården

Handboken om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården sammanställer specifikationer och anvisningar för riksomfattande informationssystemtjänster. Handboken preciserar den information som behövs för att dokumentera klientarbetet, beskriva serviceproduktionen och genomföra informationssystemen.

Handbok om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården, (elektronisk publikation)