Gemensam informationshantering inom social- och hälsovården

Informationshanteringen inom social- och hälsovården främjar lösningar som kan betjäna både socialservicens och hälso- och sjukvårdstjänsternas verksamhet och klienter.

Informationshanteringen stödjer klienternas möjligheter att uträtta ärenden, förmedlingen av information från social- och hälsovårdstjänsterna till olika myndigheter och säker behandling av känsliga klientuppgifter.

En del av de informationsinnehåll som fastställs på nationell nivå, till exempel preciseringar av klienternas funktionsförmåga, stödjer produktionen av både socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster för klienterna.

E-tjänster

Inom social- och hälsovården används e-tjänster i allt större utsträckning. Vårdnadshavare till minderåriga barn, personer befullmäktigade med fullmakt och intressebevakare kan uträtta ärenden på en annan persons vägnar inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Många e-tjänster såsom begäran om receptförnyelse, Mina Kanta-sidorna, elektronisk tidsbokning inom social- och hälsovården och sammanställning av klientrespons är också kopplade till Kanta-tjänsterna och de nationella specifikationerna.

Förmedling av handlingar

Handlingar som gjorts upp inom social- och hälsovården kan via informationsförmedlings- och förfrågningsservicen förmedlas till andra myndigheter för produktion av tjänster till klienterna.

Handlingar som lagrats i Kanta-tjänsterna kan förmedlas till de aktörer utanför social- och hälsovården för vilka handlingarna har upprättats. Informationsförmedlingen påskyndar behandlingen av klientens ärenden och ökar likabehandlingen av klienterna.

Klientuppgifterna är sekretessbelagda

Klientuppgifterna inom social- och hälsovården är sekretessbelagda. Behandlingen av klientuppgifter förutsätter att behörigheter definieras för de yrkespersoner som behandlar uppgifter och att användarna individualiseras och identifieras på ett tillförlitligt sätt.

Yrkespersoner som behandlar uppgifter måste få behörighet till den information och de system som de behöver för att sköta sina uppgifter.

Klientuppgifter inom social- och hälsovården får endast behandlas av personer som deltar i klientens service. Dessutom får uppgifter endast överlåtas till andra personuppgiftsansvariga på de grunder som tillåts enligt gällande bestämmelser.

Användningen och överlåtelsen av uppgifter ska följas upp och övervakas. Uppföljningen och övervakningen är förenad med ett antal nationella specifikationer och krav som gäller både producenterna av social- och hälsovårdstjänster och de informationssystem som används.