Informationsarkitekturen

THL har lagstadgade uppgifter i utvecklingen av social- och hälsovårdens nationella informationsarkitektur. Centrala datastrukturer som säkerställer interoperabilitet mellan informationssystemen är:

  • gemensamma begrepp och ordlistor
  • specifikationer av informationsinnehållet 
  • klassifikationer och kodverk

Via den nationella Kodtjänsten inom social- och hälsovården och kodservern (CodeServer) publiceras och delas gemensamma datastrukturer i hela landet. Dessa datastrukturer används bland annat i social- och hälsovårdens riksomfattande insamling av statistik- och registeruppgifter samt i alla Kanta-tjänster och anslutna organisationer och i deras klient- och patientdatasystem. 

THL utvecklar och upprätthåller centrala ordlistor och begreppsdefinitioner relaterade till informationshanteringen inom social- och hälsovården samt ontologin för hälsa och välfärd (TERO). Dessutom är THL den nationella distributionscentralen för finländska användare av SNOMED CT-terminologi. 

THL publicerar också SOTE-organisationsregistret, som innehåller uppgifter om alla offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården och deras serviceenheter, samt registret över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, som förs av Valvira.

Kompatibla och förpliktande datastrukturer

Användningen av enhetliga, nationella och internationella datastrukturer effektiviserar digitaliseringsutvecklingen inom social- och hälsovården avsevärt.

Såväl klienter som organisationer och hela samhället gynnas av detta i form av smidigare e-tjänster och högre kvalitet liksom säkerhet. Därför är det viktigt att social- och hälsovårdsaktörerna snabbt inför de nationellt fastställda datastrukturerna som även lagar, förordningar och bestämmelser förpliktar till.

Utvecklingen av informationsarkitekturen 

Inom det nationella arbetet med att utveckla datastrukturer bedriver THL ett nära samarbete med social- och hälsovårdsaktörer, Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Folkpensionsanstalten, Kommunförbundet och Valvira.

Styrgruppen för social- och hälsovårdens informationsarkitektur, som utses av THL:s generaldirektör, leder utvecklingen av social- och hälsovårdens informationsarkitektur. Utvecklingsarbetet baseras på befintliga strategier och nationella utvecklingsplaner. Utvecklingen och underhållet stöds av ett stort samarbets- och expertnätverk från olika områden inom social- och hälsovården. Arbetet kopplas till flera nationella utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram samt till utvecklingen av social- och hälsovårdens nationella helhetsarkitektur.

Datastrukturerna publiceras på kodservern och i Sosmeta 

Via THL:s kodtjänstverksamhet bereds och publiceras de datastrukturer som behövs för att hantera klientuppgifter inom social- och hälsovården, till exempel kodverk, klassifikationer samt handlingsstrukturer och datakomponenter som beskriver informationsinnehåll. 

I kodtjänstprocessen fastställs de datastrukturer som används i hela landet och säkerställs deras kvalitet. 

Den huvudsakliga publikationskanalen för klassifikationer, kodverk och hälso- och sjukvårdens datastrukturer är THL:s nationella kodserver. Socialvårdens klienthandlingsstrukturer och datakomponenter publiceras i tjänsten Sosmeta. Datastrukturerna är kostnadsfritt tillgängliga i båda distributionstjänsterna. 

  • Den nationella kodservern för social- och hälsovården
  • Sosmeta

Publikationen av datastrukturer på kodservern och i Sosmeta hör till THL:s lagstadgade verksamhet. De olika klassifikationerna och innehållen har dock egna ansvariga parter som ansvarar för att upprätthålla och uppdatera innehållet.

FPA ansvarar för det tekniska underhållet av kodservern, medan THL ansvarar för underhållet av Sosmeta. 

Mer information

Juha Mykkänen (Styrgruppen för social- och hälsovårdens informationsarkitektur)
chefsexpert
tfn 029 524 8038

Mikko Härkönen (kodtjänsten och SNOMED CT)
utvecklingschef
tfn 029 524 7106