Utvecklingsutsikter för informationshanteringen inom social- och hälsovården

Vi utvecklar registreringen och lagringen av klient- och patientuppgifter som uppkommer inom social- och hälsovårdstjänsterna i den riksomfattande arkiveringstjänsten med enhetligt innehåll. Vår uppgift är också att samla in och utveckla insamlingen av statistik- och registeruppgifter om social- och hälsovårdstjänsterna. 

De riksomfattande insamlingarna av social- och hälsovårdsuppgifter och informationshanteringstjänsterna inom social- och hälsovården utvecklas som en enhetlig helhet för att vi i enlighet med de strategiska målen ska kunna svara på de regionala och riksomfattande informationsbehov som social- och hälsovårdsreformen medför på ett högklassigt sätt och i rätt tid. Informationen behövs i stor utsträckning inom social- och hälsovårdens klientservice, i det regionala beslutsfattandet och utvecklingen av verksamheten samt som stöd för forskningen.

Principer för utveckling av informationshanteringen: 
 

  • utnyttjande av information som registrerats en gång för lagstadgade användningsändamål
  • informationssystemens kompatibilitet
  • harmonisering av information som registrerats i tjänsterna så att den också lämpar sig för sekundär användning
  • automatisering av datainsamlingar 
  • minskning av skuggområden vad gäller information. 

Samordning av Kanta-tjänsternas och THL:s statistik- och registerverksamhet 2021–2023

Under de närmaste åren förbereder vi oss på att ta emot en del av de nuvarande statistik- och registeruppgifterna som centraliserade urval från Kanta-tjänsterna. Målet är att underlätta registreringen och förenkla informationsflödena.

De uppgifter som registrerats inom social- och hälsovården och sparats i Kanta-tjänsterna samordnas stegvis med de uppgifter som behövs i THL:s statistik- och registerverksamhet. På lång sikt är målet att stegvis avstå från separata datainsamlingar för statistik och register till de delar som social- och hälsovårdsproducenterna lämnar in uppgifterna via Kanta-tjänsterna.

Vid samordningen förenhetligas definitionen av datainnehåll och registreringsanvisningarna. Enhetligt registrerad information bidrar också till en bättre kvalitet på uppgifterna i statistiken och registren. Sekundär användning av information som registrerats en gång minskar social- och hälsovårdsorganisationernas arbete, eftersom uppgifterna inte behöver förmedlas separat till statistiken och registren.

THL stöder och ger social- och hälsovårdsaktörerna anvisningar för att man på ett kontrollerat sätt ska kunna samordna de klient- och patientdatasystem som används med de nationella kraven. Det ordnas utbildning för att stöda de yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som registrerar uppgifter i förändringarna.

Samordning av Kanta-tjänsternas och THL:s statistik- och registerverksamhet 2021–2023 (pdf 424 kb). (endast på finska)

Förnyelse av insamlingen av registeruppgifter inom socialvården och Klientdataarkivet för socialvården

Man utvecklar informationshanteringen inom socialvården genom att enhetligt definiera till exempel serviceproduktionens verksamhet, informationsstrukturer samt klientdatasystemens funktioner. 

Utnyttjandet av Kanta-tjänsterna kommer under de närmaste åren att utvidgas också till sekundär användning av klientuppgifter. Registeruppgifter som hämtas från Klientdataarkivet för socialvården kommer i framtiden att ge jämförbar och heltäckande statistik om socialvården till exempel som grund för ordnande av tjänster, utveckling eller forskning. 

Enligt planen ska de viktigaste klientuppgifterna samlas via Klientdataarkivet för socialvården redan från och med 2023. När en tillhandahållare av tjänster har anslutit sig som användare av Klientdataarkivet för socialvården behöver den inte lämna in uppgifterna separat till THL.

Utveckling av informationshanteringen inom socialvården

Sosiaalihuollon rekisteriuudistus (Registerreform inom socialvården, på finska)  

Klientdataarkivet för socialvården (kanta.fi)

Utveckling av Kanta-tjänsterna i samarbete med FPA och SHM

THL bedömer och planerar på ett förutseende sätt utvecklingen av social- och hälsovårdens Kanta-tjänster. Utvecklingen av Kanta-tjänsterna är en del av en mer omfattande färdplan för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården. De tyngdpunkter som ska utvecklas inom Kanta-tjänsterna fastställs årligen i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, THL och Folkpensionsanstalten.

Fokusområdena inom Kanta-tjänsterna för 2021 har fastställts (SHM)

Koncept som grund för genomförandebeslut 

THL utarbetar koncept för olika teman i anslutning till informationshanteringen inom social- och hälsovården och som tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården har föreslagit att ska utvecklas. THL och social- och hälsovårdsministeriet beslutar tillsammans om utarbetandet av koncept.

Konceptet planeras innan en ny, viktig funktion eller ett nytt innehåll i Kanta-tjänsterna eller klient- eller patientdatasystemen i anslutning till dessa utvecklas eller ett beslut om betydande ändringar i den befintliga tjänsten fattas.

Mer information

sotetiedonhallinta(at)thl.fi