Registret för den prehospitala akutsjukvården

Den prehospitala akutsjukvården är central för hälso- och sjukvårdens jourverksamhet samt samhällets beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden. I THL:s register för den prehospitala akutsjukvården samlas uppgifter om patienter och verksamhet inom den prehospitala akutsjukvården. Insamlingen av uppgifter till registret för den prehospitala akutsjukvården har inletts och registreringen av uppgifter utvidgas stegvis.

I fasen för anskaffning av information samlar THL till registret för den prehospitala akutsjukvården in

  • patientuppgifter från Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv 
  • uppgifter om verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården från säkerhetsmyndigheternas fältledningssystem KEJO
  • nödmeddelanden och uppgifter om uppdrag från nödcentralsdatasystemet ERICA.


Inom den prehospitala akutsjukvården övergår man till att använda nationella operativa informationssystem (KEJO och ERICA), varvid uppgifterna inte sparas i områdenas egna system.

THL:s rätt att få information grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (5 §). Den gör det möjligt att samla in uppgifter från journalhandlingar inom den prehospitala akutsjukvården, om uppdrag och organisationer samt om nödmeddelanden till den prehospitala akutvården och socialjouren och deras uppdrag och resurser direkt från nödcentralsdatasystemet ERICA, för vilket rätten att samla in information trädde i kraft den 1 januari 2024.

THL har fastställt datainnehållet i journalen över den prehospitala akutsjukvården (EHK) som används i KEJO på nationell nivå. Uppgifterna om den prehospitala akutsjukvården har således producerats strukturerat och är jämförbara i alla välfärdsområden. Uppgifterna om den prehospitala akutsjukvården är jämförbara även internationellt, eftersom datainnehållet har strukturerats så att det motsvarar den klassificering som används internationellt (NEMSIS).

Patientuppgifter samlas in genom gemensamt datainnehåll inom den prehospitala akutsjukvården, vars specifikationer finns i Kodtjänsten. Klassificeringar som specificerar informationsinnehållet i journalen över den prehospitala akutsjukvården hittas på Kodservern med koden ENSIH.

Ensihoitokertomus (Journal över den prehospitala akutsjukvården, på finska)

Den nationella kodservern för social- och hälsovården

Ensihoitopalvelun kansallinen tietovaranto ja tiedolla johtaminen (Julkari)

Fördelar med sekundär användning av uppgifter om den prehospitala akutsjukvården

Med hjälp av registret för den prehospitala akutsjukvården kan uppgifterna om den prehospitala akutsjukvården utnyttjas nationellt och regionalt. De utvidgade datainsamlingarna inom social- och hälsovården gör det möjligt att utvärdera den vård som patienterna inom den prehospitala akutsjukvården fått och att systematiskt utveckla tjänsten. Informationen om patientens hela vårdkedjor kan samlas in, med början från larmet till nödcentralen till uppgifter i materialet om fortsatt vård och dödsorsak.

Vid sekundär användning av uppgifter om den prehospitala akutsjukvården delas uppgifterna in i två delar: uppgifter om uppdrag och patienter inom den prehospitala akutsjukvården samt uppgifter om resurserna inom den prehospitala akutsjukvården. Fördelarna med sekundär användning av uppgifter om uppdrag och patienter är för olika användargrupper:

  • Patienter som insjuknat eller skadats allvarligt eller plötsligt får effektivare, säkrare och högklassigare vård.
  • Förstavårdare, akutläkare och jourhavande vid nödcentraler får med beaktande av dataskyddet och integriteten respons på hur vården genomförts och hur effektiv den varit.
  • Myndigheterna som styr och övervakar den prehospitala akutsjukvården och centralerna för prehospital akutsjukvård i samarbetsområdena får ett täckande och enhetligt kunskapsunderlag för att genomföra sina lagstadgade uppgifter.
  • Det är möjligt att identifiera onödig efterfrågan inom social- och hälsovården när bristerna i tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet framkommer i form av ökad användning av den prehospitala akutsjukvården.

Utnyttjandet av uppgifter om resurser inom den prehospitala akutsjukvården erbjuder

  • en lägesbild av den prehospitala akutsjukvårdens beredskap regionalt och nationellt
  • ett informationsunderlag för allokering av resurser för prehospital akutsjukvård och uppföljning av deras tillräcklighet.

Ibruktagandet och utnyttjandet framskrider stegvis

THL:s uppgift är att i enlighet med de lagstadgade datainsamlingsrättigheterna samla in information som kan utnyttjas till förmån för patienter inom den prehospitala akutsjukvården. THL:s datainsamling har inletts med en regelbunden överföring av patientuppgifter inom den prehospitala akutsjukvården från Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv. Informationen behandlas i enlighet med THL:s process för produktion av information.

Fältledningssystemet KEJO och dess elektroniska journal över den prehospitala akutsjukvården används för närvarande vid alla enheter för prehospital akutsjukvård i Norra Karelens och Norra Savolax välfärdsområden. Dessutom börjar man använda KEJO i flera välfärdsområden, till exempel Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland och Satakunta. Målet är att KEJO tas i bruk vid alla enheter för prehospital akutsjukvård i Finland före 2025.

Målet är att utvidga informationsinnehållet och informationsproduktionen så att de utöver den prehospitala akutsjukvården även omfattar andra jourtjänster och tjänster som tillhandahålls i hemmet inom social- och hälsovården. Detta skulle göra det möjligt att i ett tidigt skede identifiera patienter som insjuknat eller skadats allvarligt och plötsligt och utveckla servicekedjorna på basis av effektiviteten. Det skulle också bli lättare att identifiera kunder som faller mellan tjänsterna.

Uppgifterna i registret för den prehospitala akutsjukvården lämnas tillbaka för sekundär användning

Registret för den prehospitala akutsjukvården betjänar ledningen av välfärdsområdena, utvecklingen av tjänsterna samt myndigheternas utvärderings- och tillsynsuppgifter. Registeruppgifterna kan också utnyttjas för forskning. 

Välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen producerar uppgifter om den prehospitala akutsjukvården i egenskap av personuppgiftsansvariga med organiseringsansvar i sina egna tjänster. THL tillhandahåller uppgifter ur registret för den prehospitala akutsjukvården för välfärdsområdena, varvid områdena inte behöver egna separata lösningar för datainsamling.
Informationshelheten kan lämnas till den personuppgiftsansvarige till och med dagligen. De datainnehåll som hör till varje välfärdsområde och HUS-sammanslutningen i egenskap av personuppgiftsansvarig utformas så att de är enhetliga i fråga om struktur och innehåll.

Leveransformen gör det möjligt att kombinera data med analys- och rapporteringsprogram.
När man analyserar uppgifterna i registret för den prehospitala akutsjukvården kan man också utnyttja uppgifter i befolkningsdatasystemet (BDS), vårdanmälningsregistret (HILMO) och det kommande kvalitetsregistret för intensivvården. Senare kan THL komplettera registret med eventuella uppgifter från andra Kanta-tjänster och THL:s dataproduktion.

Mer information

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)thl.fi

Juho Riihimäki
Specialist
tfn 029 524 7897

Simo Mäkelä (informationshantering)
Specialplanerare
tfn 029 524 7292

Mer om ämnet

Ensihoitopalvelun rekisteri (Julkari) 
Handbok om dokumentation: Journalen över den prehospitala akutsjukvården (Yhteistyötilat) 
Prehospital akutsjukvård (stm.fi) 
Dataskyddsbeskrivning för registret för den prehospitala akutsjukvården
Materialkatalog: Ensihoitopalvelun rekisteri (Registret för den prehospitala akutsjukvården)
Informationshantering inom den prehospitala akutsjukvården (yhteistyotilat.fi)