Att spara energi i hushållen

Familj i vardagsrummet.

Att spara energi är det viktigaste sättet för enskilda hushåll att minska klimat- och miljökonsekvenserna av boende.

Hushållen kan pruta på onödig elförbrukning och påverka koldioxidavtrycket från boendet både vad gäller elens tillräcklighet och energifakturans storlek.

Alla hushåll kan spara energi när de identifierar sin egen förbrukning och därigenom sina möjligheter till besparingar. Det är viktigt att tillägna sig energisnåla boendevanor. Energibesparing är också en miljögärning.

El och annan energi behövs för att hemmet ska vara hälsosamt, fungerande och trivsamt. Energibesparingsåtgärderna får dock inte medföra olägenheter för inomhusmiljön och boendehälsan. Man kan dock spara energi till exempel genom att

  • sänka rumstemperaturen
  • granska ventilationens funktion
  • förkorta duschtiden
  • fästa uppmärksamhet vid användningen av lampor.

Bra rumstemperatur är 21–22 grader

Rumsluftens temperatur ska lämpa sig för boende och vistelse. Temperaturen har en direkt inverkan på boendetrivseln och upplevs individuellt.  Temperaturen kan sänkas till under 21 grader, men det rekommenderas att den hålls vid minst 18 grader. Beakta dock dem som använder utrymmet när temperaturen regleras; om det finns äldre eller barn i utrymmena ska rumstemperaturen vara minst 20 grader. Observera även eventuellt drag.

I andra än bebodda utrymmen kan temperaturen sänkas till under 18 grader. Rekommenderad temperatur är till exempel 5 grader för garage och 12 grader för förråd. Även i andra än bebodda utrymmen ska man se till att ventilationen är tillräcklig och följa upp den relativa fuktigheten i inomhusluften särskilt vid hård köld. Temperaturen får inte heller sjunka så lågt att det uppstår en risk för att vattenledningarna fryser.

Läs mer: Hur kan jag upprätthålla en god kvalitet på inomhusluften?

Stäng inte av ventilationen där hemma

Syftet med ventilationen är att avlägsna föroreningar ur inomhusluften och ersätta dem med luft som är tillräckligt ren. Se till att den maskinella ventilationen har underhållits i tid, att filtren har bytts ut, att tilluftens temperatur har justerats och att luftmängderna har kontrollerats. Stäng eller täpp inte heller igen ventilationsventilerna

Behovet av ventilation är större i utrymmen som utsätts för fuktbelastning, såsom våtrum.  Håll alltid ventilationen påslagen i dessa utrymmen och effektivera den när fuktbelastningen ökar, såsom när du använder dusch. Håll också alltid värmen på i dessa utrymmen.

Om byggnaden har maskinell radonborttagning ska den inte stängas av eller dess effekt sänkas.

Läs mer: Hur påverkar inomhusluften hälsan?

Byggnadens tilläggsisolering ska planeras noggrant

Energireparationer i en byggnad ska alltid planeras av en yrkesutbildad person. Observera att till exempel en felaktigt genomförd tilläggsisolering av en byggnad kan orsaka fuktskador.

Sänk inte temperaturen på varmt tappvatten

För att bekämpa legionellabakterier lönar det sig att hålla det varma bruksvattnet cirka 55–60 grader. Med varmt bruksvatten avses vatten i varmvattensystem. I stället för att sänka tappvattnets temperatur kan du spara genom att minska användningen av varmt vatten till exempel genom att förkorta duschtiden. Observera dock att också mycket liten användning av vatten är en riskfaktor för att legionellabakterier börjar växa i rörsystemen, så det är bra om alla vattenpunkter i hemmet används regelbundet, helst dagligen.

Läs mer: Legionellabakterier i vattensystemen

Skräp och behandlat trä hör inte hemma i eldstaden.

Använd endast rent och torrt trä i hushållets eldstäder, såsom i spisen och bastuugnen. För in veden 1–2 dygn före användning så hinner ytan på veden torka och värmas upp. Observera att skräp och behandlat trä inte hör till eldstaden och att man ska undvika att bränna trä med otillräcklig luftmängd, dvs. så kallad pyreldning. Håll eldstaden i skick genom att följa bruksanvisningarna och genom regelbunden sotning.  Kom också ihåg att förvara veden på rätt sätt.

Läs mer: Förbränning av ved

Bränn ljus med eftertanke

LED-lampor är energieffektiva och därför behöver ljuskällorna inte ersättas med ljus. Ljusen ökar bland annat partiklarna i rumsluften. Om du ändå bränner ljus, släck dem helst genom att kväva dem. Beakta även brandsäkerheten.

Mer information

Faktablad: Beakta energisparåtgärdernas inverkan på boendehälsan

Hem och boende (Motiva)

Hälsoskyddslag 763/1994

Social- och hälsovårdsministeriets förordning 545/2015 om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga