Bekämpning av legionellans tillväxt och olägenheter

På den här sidan finns anvisningar om hur olika instanser kan bidra till att bekämpa tillväxt av legionella i vattensystemen, minska risken för insjuknande och förebygga nya fall.

Förebyggande, bekämpningsåtgärder och uppföljning av legionellainfektioner styrs också med hjälp av lagstiftning. Skyldigheten att göra en riskbedömning av vattensystem enligt hälsoskyddslagen som trädde i kraft 12.1.2023 gäller till exempel sjukhus, simhallar och hotell. 
Lagstiftning och anvisningar gällande legionella

På undersidorna berättar vi hur risken för legionella bekämpas när man i undantagsfall tillfälligt måste avbryta användningen av vattensystemet för en kortare eller längre tid:
Bekämpning av risken för legionella under avbrott i användningen av vattensystem

Invånare eller husägare

Så här bekämpar du legionella i ditt hem:

 • Kontrollera temperaturen på det varma bruksvattnet. I fastigheter som byggts eller renoverats grundligt efter år 2007 ska temperaturen på varmt bruksvatten vara minst 55 °C och i fastigheter som byggts före år 2007 minst 50 °C i hela vattensystemet.
 • Om du inte får minst 50–55-gradigt vatten ur kranen inom en rimlig väntetid ska du påpeka detta för disponenten eller själv justera varmvattentemperaturen så att vattnet är tillräckligt varmt. Tappa då och då också så varmt vatten som möjligt (minst 50–55 °C) ur kranarna och duschen i ungefär 1–2 minuter.
 • Kontrollera temperaturen på det kalla vattnet. Temperaturen ska vara under 20 °C.
 • Använd alla tappställen regelbundet, helst dagligen.
 • Tappa de första vattenlitrarna efter ett avbrott i vattenanvändningen direkt i avloppet.
 • Töm alltid bubbelbadkaret på vatten efter användning. Bekanta dig med rengöringen av bubbelbadkaret och dess rörsystem.
 • Sörj för att vattnet i simbassängen kloreras och rengörs.

Disponent och servicepersonal

 • Se till att temperaturen på varmt bruksvatten är minst 50–55 °C vid alla tappställen. Också temperaturen på cirkulerat vatten bör vara minst 50–55 °C, vilket innebär att temperaturen på varmt vatten som ska ut i cirkulation ska vara markant högre än så. Varmvattentemperaturen i nyare vattensystem, det vill säga i system som byggts efter år 2007 och även i äldre system som renoverats efter detta år bör vara minst 55 °C. Även i äldre fastigheter är det bra att försöka nå denna temperatur för att förebygga legionellos.
 • Se till att kallvattnet är kallt, under 20 °C.
 • Om din fastighet har ett öppet kylsystem med kyltorn ska du försäkra dig om dess underhåll, desinficering och säkerhet. Undersök förekomsten av legionella och se till att bekämpningsåtgärder vidtas regelbundet.
 • Om din fastighet har en fuktare ska du se till att fuktaren underhålls och desinficeras regelbundet.

Säkerhetsansvariga på hotell

Mer information:

Hälso- eller miljöinspektör

 • Stöd invånarna och disponenterna i att i synnerhet få tillräckligt varmt varmvatten åt alla invånare.
 • Förplikta fastighetsägaren att vidta åtgärder för att avlägsna sanitära olägenheter efter att du upptäckt missförhållanden i anslutning till legionella.

Arbetarskyddsansvariga på arbetsplatser

Risken för legionella är olika stor på olika arbetsplatser i fråga om vattensystemet, dess användning och risker. Anvisningar för bekämpning av legionella för vanliga vattenförbrukningsobjekt finns ovan i anvisningen för invånare och disponent.

Arbetsplats med hög risk:

Legionellabakterier kan förekomma i höga halter till exempel i olika kylvatten, industriellt processvatten och avloppsreningsverk.

 • Skaffa dig information om legionellabakterien och gör en riskanalys för arbetsplatsens vattensystem för att hitta de risker som är förknippade med legionella. Låt vid behov utföra legionellaanalyser för detta.
 • Se till att tillväxten av legionellabakterier i vattensystemen bekämpas.
 • Var medveten om att det kan upptäckas exceptionellt höga legionellahalter vid avloppsreningsverk, särskilt när varmt industriellt avloppsvatten renas.
 • I vissa smutsiga vattensystem och vattensystem som innehåller höga halter av legionella, såsom avloppsvattensystem, är det svårt att bekämpa legionella. I dessa fall kan risken för legionella minskas till exempel med personlig skyddsutrustning.
 • Se också till att avloppsslammet hanteras och vidareanvänds på ett säkert sätt.

VVS-planerare

 • Observera att vattnet kallnar under varma bruksvattnets cirkulation: Två korta cirkulationer för varma bruksvattnet är en mer fungerande lösning för att bekämpa legionella än en lång cirkulation.
 • Planera vattenpunkter endast på sådana platser där de används regelbundet dagligen.
 • Placera kyltornets frånluftsblåsning så långt från ventilationens tilluftsöppning som möjligt och från människor som rör sig nära fastigheten.
 • Ta reda på om det finns möjlighet att använda kyllösningar med sluten vattencirkulation och fjärrkyla på planerade objekt.
 • Planera regelbunden användning för fastighetens alla inloppsvattenlinjer.

Läkare

 • Var medveten om att individer kan exponeras för legionella förutom på utlandsresor även i Finland, exempelvis hemma, på arbetsplatsen, sjukhus, spaanläggningar, simhallar och hotell.
 • Beakta risken för legionellos i lunginflammationsfall. Legionelloser är sannolikt fortfarande underdiagnostiserade i Finland.
 • I samband med misstanke om legionellos, ta också reda på om det eventuellt finns flera fall.
 • Anmäl legionellainfektioner till registret över smittsamma sjukdomar. Utifrån uppgifterna i registret utreder man andra fall med anknytning till varandra och förebygger nya fall.

På vår webbplats

Mikrobiologiska vattenanalyser
Analys av vattenprover och utredning av smittkällor

Laboratorieanalyser av legionella (på finska)
Kliniska prov och typbestämning av stammar av legionella (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)

Legionella
Information om smitta, konstaterande av sjukdom, symtom och behandling (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)
 

På andra webbplatser

Dricksvattendirektivet (EUR-Lex)
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten

ESGLI: Legionella infections
Webbplats för forskningsgruppen ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI)