Legionellan kasvun ja haittojen torjuminen

Tällä sivulla on annettu ohjeita siitä, miten eri tahot voivat osaltaan torjua legionellan kasvua vesijärjestelmissä, pienentää sairastumisriskiä ja ehkäistä uusia tapauksia.

Legionellatartuntojen ennaltaehkäisyä, torjuntatoimia ja seurantaa ohjataan myös lainsäädännön avulla. Terveydensuojelulain mukainen, 12.1.2023 voimaan tullut vesijärjestelmien  riskinarviointivelvoite koskee  esimerkiksi sairaaloita, uimahalleja ja hotelleja.
Legionellaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus

Kerromme alisivulla, kuinka legionellariskiä torjutaan, kun vesijärjestelmän käyttö joudutaan poikkeustilanteissa tilapäisesti keskeyttämään lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi:
Legionellariskin torjuminen vesijärjestelmien käytön keskeytyksen aikana

Asukas tai talonomistaja

Näin torjut legionellaa kodissasi:

 • Tarkista lämpimän käyttöveden lämpötila. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla uusissa, vuoden 2007 jälkeen rakennetuissa tai  peruskorjatuissa kiinteistöissä vähintään 55 °C ja vanhoissa, ennen vuotta 2007 rakennetuissa kiinteistöissä vähintään 50 °C kaikkialla vesijärjestelmässä.
 • Ellet saa hanoista vähintään 50–55 °C lämmintä vettä kohtuullisen odotusajan kuluessa, huomauta asiasta isännöitsijälle tai säädä itse lämpimän veden lämpötila riittävän kuumaksi. Laske hanoista ja suihkusta joskus myös kuuminta mahdollista (vähintään 50–55 °C) vettä noin 1–2 minuutin ajan.
 • Tarkista kylmän veden lämpötila. Sen tulee olla alle 20 °C.
 • Käytä kaikkia vesipisteitä säännöllisesti, mieluusti päivittäin.
 • Juoksuta vedenkäytön katkosten jälkeen ensimmäiset vesilitrat suoraan viemäriin.
 • Tyhjennä kotiporeammeesta vesi aina käytön jälkeen. Perehdy poreammeen ja sen putkiston puhdistamiseen.
 • Huolehdi uima-allasveden kloorauksesta ja muusta puhtaanapidosta.

Isännöitsijä ja huoltohenkilöstö

 • Huolehdi, että lämpimän käyttöveden lämpötila kaikissa vesipisteissä on vähintään 50–55 °C. Myös kierrosta palaavan veden lämpötilan olisi oltava vähintään 50–55 °C, eli kiertoon lähtevän lämpimän veden lämpötilan on oltava tätä huomattavasti korkeampi. Uudempien eli vuoden 2007 jälkeen rakennettujen ja vanhempienkin mutta korjattujen vesijärjestelmien lämpimän veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C. Siihen olisi hyvä pyrkiä myös vanhemmissa kiinteistöissä legionelloosien estämiseksi.
 • Huolehdi, että kylmä vesi on kylmää, alle 20 °C.
 • Jos kiinteistössäsi on avoin jäähdytystornin sisältävä jäähdytysjärjestelmä, varmistu sen huollosta, desinfioinnista ja turvallisuudesta. Tutkituta legionellan esiintyminen ja huolehdi, että torjuntatoimia tehdään säännöllisesti.
 • Jos kiinteistössäsi on kostutin, huolehdi että kostutinta huolletaan ja desinfioidaan säännöllisesti.

Hotellin turvallisuusvastaava

Lisätietoa:

Terveys- tai ympäristötarkastaja

 • Toimi asukkaiden ja isännöitsijöiden tukena erityisesti riittävän kuuman lämpimän veden saamiseksi kaikille asukkaille.
 • Velvoita kiinteistön omistaja toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi havaittuasi epäkohtia legionelloihin liittyen.

Työpaikan työturvallisuusvastaava

Legionellariski erilaisilla työpaikoilla eroaa toisistaan vesijärjestelmän, sen käytön ja riskien osalta. Tavanomaisiin vedenkäyttökohteisiin soveltuvia legionellan torjunnan ohjeita löydät yläpuolelta ohjeesta asukkaille ja isännöitsijälle.

Korkean riskin työpaikka:

Legionelloja voi esiintyä suurina pitoisuuksina esimerkiksi erilaisissa jäähdytysvesissä, teollisissa prosessivesissä ja jätevedenpuhdistamoilla.

 • Hanki tietoa legionellabakteereista ja tee työpaikan vesijärjestelmille riskianalyysi legionelloihin liittyvien riskien löytämiseksi. Teetä tarvittaessa sitä varten legionella-analyysejä.
 • Huolehdi siitä, että legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä torjutaan.
 • Ole tietoinen siitä, että jätevedenpuhdistamoilla voidaan havaita poikkeuksellisen suuria legionellapitoisuuksia, erityisesti kun lämpimiä teollisia jätevesiä puhdistetaan.
 • Joissakin likaisissa ja paljon legionelloja sisältävissä vesijärjestelmissä, kuten jätevesijärjestelmissä, legionellatorjuntaa on vaikeaa tehdä. Silloin legionellariskiä voidaan pienentää esimerkiksi henkilökohtaisilla suojaimilla.
 • Huolehdi myös jätevesilietteen turvallisesta käsittelystä ja jatkokäytöstä.

LVI-suunnittelija

 • Huomioi veden jäähtyminen lämpimän käyttöveden kierron aikana: kaksi lyhyttä lämpimän käyttöveden kiertoa on legionellan torjumisen kannalta toimivampi ratkaisu kuin yksi pitkä kierto.
 • Suunnittele vesipiste vain sellaiseen paikkaan, missä sille on säännöllistä päivittäistä käyttöä.
 • Sijoita jäähdytystornin poistoilmapuhallus mahdollisimman kauaksi ilmanvaihdon tuloilma-aukosta ja kiinteistön lähellä liikkuvista ihmisistä.
 • Selvitä vesikierroltaan suljettujen jäähdytysratkaisujen ja kaukojäähdytyksen käyttömahdollisuus suunnitteilla olevissa kohteissasi.
 • Suunnittele kiinteistön kaikille tulovesilinjoille säännöllinen käyttö.

Lääkäri

 • Ole tietoinen siitä, että ulkomaanmatkojen lisäksi legionellalle voi altistua myös Suomessa esimerkiksi kotona, työpaikalla, sairaalassa, kylpylässä, uimahallissa tai hotellissa.
 • Huomioi legionelloosin mahdollisuus keuhkokuumetapauksissa. Legionelloosit ovat Suomessa todennäköisesti edelleen alidiagnosoituja.
 • Legionelloosiepäilyn yhteydessä selvitä myös se, onko tapauksia mahdollisesti useampia.
 • Ilmoita legionellainfektiot tartuntatautirekisteriin, jonka tietojen perusteella selvitetään muita yhteen liittyviä tapauksia ja ehkäistään uusia tapauksia.

Muualla palvelussa

Vesimikrobiologinen analytiikka
Vesinäytteiden analysointi ja tartuntalähteiden selvittäminen

Legionellan laboratoriotutkimukset
Kliiniset näytteet ja legionellakantojen tyypitys (Infektiotaudit ja rokotukset -aihesivustolla)

Legionella
Tietoa tarttumisesta, toteamisesta, oireista ja hoidosta (Infektiotaudit ja rokotukset -aihesivustolla)

Muualla verkossa

Juomavesidirektiivi (EUR-Lex)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

ESGLI: Legionella infections
ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI) -tutkimusryhmän verkkosivut