Legionellabakterier i vattensystemen

Små mängder mikrober kommer in i fastigheternas vattensystem med råvatten och vatten som behandlats i vattenverken. Mikroberna ökar i vattensystemen om tillväxtförhållandena är gynnsamma för dem. Mikroberna kan försämra vattenkvaliteten och en del av dem kan orsaka hälsorisker.

De mest kända sjukdomsalstrarna i vattensystemen är legionellabakterierna. De orsakar sjukdomar särskilt om de kommer in i luftvägarna med aerosoler som bildats av vatten.

Utöver vatten kan sjukdomar också orsakas av dammande ämnen som innehåller legionella. Till exempel komposterad jord eller växtunderlag kan vid kontakt med lungorna orsaka insjuknande i legionellos.

Närmare information om hur legionella smittar och vilka symtom den orsakar samt om konstaterande och behandling av legionella:
Legionella (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)

Förekomsten av legionella i vattensystemen

Alla vattensystem där vattnet är varmt är potentiella tillväxtmiljöer för legionella.
Särskilt gynnsamma för legionellatillväxt och för människors skadliga exponering är till exempel

  • system för varmt bruksvatten
  • olika kylsystem
  • bubbelpooler.

Vattentemperaturen i dessa är ofta gynnsam för legionellatillväxten och till följd av anordningarnas funktion och användning bildas aerosoler.
Det är bra att beakta att höga halter av legionella även kan förekomma i system med kallt hushållsvatten.

Andra vanliga miljöer för legionellatillväxt är bland annat:

  • fuktare
  • processvattensystem
  • avloppsvattensystem.

Läs mer: Faktorer som påverkar tillväxt av legionella

Legionellabakterier kan orsaka sjukdomsfall om halten i vattensystemet är tillräckligt stor och bakterier sprids till andningsluften.

Sjukdomsfall har rapporterats i situationer där legionellahalten i smittkällan vanligtvis har varit cirka 1 000–1 000 000 kolonibildande enheter per liter (cfu/l). Även lägre legionellahalter i vattnet kan orsaka sjukdomsfall, eftersom insjuknandet påverkas bland annat av legionellastammens sjukdomsalstrande förmåga och den exponerades hälsotillstånd.

I naturliga vattendrag är legionellahalterna i allmänhet låga, som mest några hundra enheter per liter. Undantag är heta källor och vattendrag nedanför avloppsreningsverkens utloppsplatser, där man vid provtagning ibland kan upptäcka högre halter.

Bekämpning av legionellatillväxt och olägenheter på grund av legionella

Legionellahalten kan öka om vattentemperaturen ligger inom ett temperaturområde som är gynnsamt för legionella, det vill säga 20–45 °C.

Tillväxt av legionella kan i allmänhet motverkas genom att se till att hushållsvattnet är tillräckligt kallt (< 20 °C) och att varmvattnet är tillräckligt varmt (ofta minst 55 °C) i hela vattensystemet, alltså också i slutet av cirkulationen.

I vissa vattensystem används även klorering och andra bekämpningsmedel mot mikrober, det vill säga biocider, mot legionella.

Läs mer: Bekämpning av legionellatillväxt och olägenheter på grund av legionella

Lagstiftning och anvisningar gällande legionella

Den finländska lagstiftningen styr bekämpningen av legionellabakterier i bostäder, på arbetsplatser och rekreationsplatser. Dessutom har Finland tillgång till flera internationella anvisningar för uppföljning av legionellasmitta och bekämpning av legionella.

I Finland anmäler läkarna sjukdomar som orsakats av legionellabakterier till registret över smittsamma sjukdomar. Även laboratorierna anmäler positiva legionellabakteriefynd till registret. I sjukdomsfall strävar man efter att utreda smittkällan och andra sjukdomsfall i anslutning till fallet.

För att utreda smittkällan kan den lokala miljövårdsmyndigheten eller THL ta miljöprover. Proverna analyseras vid ett laboratorium som utför legionellaanalyser, såsom THL:s laboratorium för vattenmikrobiologi i Kuopio.

De kliniska proverna och legionellastammarna från miljön typbestäms närmare vid THL:s enhet för mikrobiologisk expertis i Helsingfors.

Om det i fallutredningen observeras skadliga halter av legionella i vattensystemet vidtas bekämpningsåtgärder och tas kontrollprover för att säkerställa att åtgärderna är effektiva.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om kvaliteten på hushållsvatten och övervakning av den samt om riskhantering i fråga om byggnaders vatteninstallationer (1352/2015) som trädde i kraft 12.1.2023 är åtgärdsgränsen för legionellahalten i hushållsvatten och varmt bruksvatten 1 000 cfu/l. Åtgärder för att bekämpa legionella ska vidtas om legionellahalten i vattenprov från en byggnads vatteninstallation är 1 000 cfu/l eller mera.

Läs mer: Lagstiftning och anvisningar gällande legionella

På vår webbplats

Mikrobiologiska vattenanalyser
Analys av vattenprover och utredning av smittkällor

Laboratorieanalyser av legionella (på finska)
Kliniska prov och typbestämning av stammar av legionella (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)

Legionella
Information om smitta, konstaterande av sjukdom, symtom och behandling (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)
 

På andra webbplatser

Dricksvattendirektivet (EUR-Lex)
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten

ESGLI: Legionella infections
Webbplats för forskningsgruppen ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI)