Bekämpning av legionellarisk i stängda vattensystem under coronapandemin

Vi updaterar sidan.

Nedstängning eller delvis stängning av byggnader avsedda för inkvartering och kryssningsfartyg samt minskad användning av lokaler på grund av coronaviruspandemin kan öka risken för legionellabakterier i kallt hushållsvatten och varmt bruksvatten samt i kylvatten, bubbelpooler och andra vattensystem.

Förökning av legionellabakterier i vattensystem kan vid inandning via aerosoler hos människan orsaka en allvarlig lunginflammation, som kallas legionellos eller legionärsjuka, eller pontiacfeber som är en lindrigare form av sjukdomen och som orsakar influensaliknande feber.

Över 50 års ålder, rökning och underliggande sjukdomar ökar risken för insjuknande och allvarlig sjukdom. I Finland är dödligheten bland de som insjuknar i sjukdomen 8 procent. Alla som exponeras för legionellabakterier insjuknar inte, och legionellainfektioner smittar inte från en människa till en annan.

Läs mer: Legionellabakterier i vattensystem (på finska)
Läs mer: Legionella (på temasidorna Infektionssjukdomar)

Nedan beskrivs hur risken för legionellabakterier i vattensystem i byggnader avsedda för inkvartering och kryssningsfartyg kan minskas under och efter den pandemi som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2.

1. För vilka byggnader och vattensystem är denna anvisning avsedd?

Denna anvisning riktar sig särskilt till verksamhetsutövare som erbjuder inkvarteringsverksamhet, såsom hotell, campingplatser och kryssningsfartyg, men den kan också tillämpas på andra objekt, såsom bostadshus, kontor, badanläggningar, simhallar och fartyg.

Även om vattensystemen är helt eller delvis är stängda under pandemin är det viktigt att man i alla vattensystem förhindrar tillväxt av legionellabakterier.

Genom att följa dessa anvisningar påverkar man hur snabbt vattensystem och byggnader kan tas i bruk på ett säkert sätt utan risk för Legionella som äventyrar människors hälsa.

2. Var ska man börja?

 • Kontrollera och uppdatera riskbedömningen för vattensystemet. Har användningen av vattensystemet minskat eller används det inte alls?
 • Ge anvisningar om Legionella till personal, besökare och andra aktörer till exempel med hjälp anvisningarna av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC):
  ECDC: Information om legionärsjuka för chefer för logianläggningar för turister (pdf 152 kb)
 • Be vid behov om råd och hjälp av experter inom vattenbranschen, såsom företag som installerar vattensystem eller tillsynsmyndigheter och hälsoinspektörer.

3. Riskfaktorer för tillväxt av legionellabakterier

Legionellabakterier kan öka till skadliga, infektionsframkallande halter i vattensystem om:

 • Vattentemperaturen är 25–50 °C. Även gynnsam temperatur endast i en liten del av systemet kan orsaka tillväxt av legionellabakterier och spridning av bakterierna i hela systemet, vilket försvårar bekämpningen av Legionella i hela systemet. 
 • Vattenflödet är dåligt eller vattnet står stilla i vattensystemet eller delar av det.
 • I vattensystemet finns material som mikrober lätt fastnar i och som erbjuder näring för mikrobtillväxt eller bildande av biofilm, såsom slam, pannsten, rost, alger och andra organiska material som samlas i rörsystemet och varmvattenberedaren särskilt under driftavbrott.

I byggnader eller på fartyg finns inredning, anordningar eller redskap som bildar vattenaerosoler. Sådana är till exempel duschar, kranar, toalettstolar, bubbelpooler, bubbelbadkar, kylsystem, duschkällor, trycktvättar, luftfuktare och fotbadsutrustning. Alla dessa måste underhållas med tanke på den eventuella legionellarisken, när byggnaden eller fartyget tas i bruk på nytt.

4. Bekämpningsmetoder för bekämpning av Legionella

Hörnstenarna i bekämpningen är regelbunden användning, underhåll och rengöring av vattensystemen samt avlägsnande av oanvända rördelar och rätt temperaturer.

System för kallt hushållsvatten och varmt bruksvatten

 • Regelbunden användning av vattenuttag.
 • Varmt bruksvatten ska ha en temperatur på 50–55 °C överallt i vattensystemet, helst 55–65 °C, och kallt vatten en temperatur på högst 20 °C. 
 • I nyare vattensystem som har byggts eller renoverats efter 2007 ska varmt bruksvatten vara ≥ 55 °C och kallt hushållsvatten ≤ 20 °C (Miljöministeriets förordning 1047/2017).
 • I äldre, före 2007 byggda, vattensystem ska varmt bruksvatten vara ≥ 50 ° C. Temperatur under 55 °C hindrar dock inte nödvändigtvis legionellatillväxt. Därför rekommenderas att man även i äldre vattensystem höjer varmvattentemperaturen så att temperaturen vid varje vattenuttag är minst 55 °C inom en minut efter att avtappningen har inletts. Dessa temperaturer för varmvatten bör uppnås vid alla vattenuttag. Då måste det vatten som går ut från beredaren eller värmeväxlaren vara varmare, eventuellt 60–65 °C.
 • I system där vattnets temperatur gynnar legionellatillväxt (25–50 °C) används klorering, t.ex. i tankar på fartyg. 
 • Klor, klordioxid och monokloriamin kan också användas för att bekämpa Legionella till exempel i större vattensystem såsom på sjukhus, genom kontinuerlig inmatning eller chockbehandling.
 • Perättiksyra kan användas vid intensivbehandling för rengöring av system för kallt hushållsvatten.
 • Beakta arbetarskyddsanvisningarna för klorering och andra biocidbehandlingar eller skaffa vid behov desinficeringstjänster av ett kunnigt företag inom branschen.

Övriga vattensystem

 • I badvatten och vatten i bubbelpooler och -badkar motverkas legionellatillväxt genom klorering.
 • I kylvattensystem bekämpas legionellatillväxt genom klorering och användning av andra biocider.

5. Åtgärdsrekommendation vid kortvarig eller partiell stängning

Om en byggnad, ett vattensystem eller ett fartyg stängs för mindre än en månad eller om ett mindre antal användare blir kvar än normalt rekommenderas att de normala bekämpningsåtgärderna fortsätter.

6. Åtgärdsrekommendationer vid långvarig stängning och stängning som avslutas snabbt

Om en byggnad, ett vattensystem eller ett fartyg ska stängas för en längre tid än en månad, men man vill möjliggöra en omedelbar idrifttagning på ett säkert sätt utan risk för Legionella:

System för kallt hushållsvatten och varmt bruksvatten

 • Upprätthåll det vanliga bekämpningsprogrammet så, att varmvattnets temperatur i systemets beredare, värmeväxlare och utloppsrör är ≥ 60–65 °C och returrör är ≥ 50–55 °C. 
 • Se till att en varmvattentemperatur på ≥ 50–55 °C uppnås vid alla vattenuttag inom 1 minut efter att avtappningen har inletts och en kallvattentemperatur på ≤ 20 °C inom 1 minut efter att avtappningen har inletts (normalt flöde, utan stänk). Om du använder biocider, såsom klorföreningar, upprätthåll målkoncentrationerna för det verksamma ämnet i hela systemet.  
 • Spola vatten varje vecka och undvik att aerosol bildas vid alla vattenuttag för varmt och kallt vatten (duschar och kranar) tills de ovan nämnda måltemperaturerna uppnås. Spola igenom alla duschslangar, toalettstolar, pissoarer, sidorör och andra ställen i systemet, inklusive vattenuttag som används i liten utsträckning. 
 • Se till att halten av fritt klor i tanken för kallt hushållsvatten hålls på nivån 0,5–1,0 mg/l, till exempel på fartyg där klorering används.
 • Kontrollera genom mätning att de ovan nämnda temperaturerna uppnås vid alla vattenuttag, även vid uttag som används mer sällan.
 • Anteckna inspektioner såsom genomgångna och kompletterade riskbedömningar, mätresultat, förbättringsåtgärder, utförda arbeten, klockslag, datum och kvittering.

Övriga vattensystem

 • Se till att man i andra vattensystem såsom kylsystem, badpooler och bubbelpooler följer lämpliga drift-, mätnings- och registreringsmetoder. 
 • När bassängen stängs tillfälligt kan man stänga av uppvärmningen av bassängvattnet. I bassängvattnet ska halten av fritt klor hållas på 0,5–1,0 mg/l och vattnets cirkulationshastighet på nivån 50–60 procent. Det rekommenderas att bassängerna inte töms helt om säkerheten vid fortsatt drift inte kan säkerställas till exempel genom chockklorering. Noggrannare anvisningar om stängning av bassänger finns på engelska, till exempel:
  Pool Water Treatment Advisory Group: Guidance on temporary pool closure (på engelska)
 • Bassängvattnet ska uppfylla de värden som fastställs i SHM:s förordning om bassängvatten (315/2002) innan bassängen öppnas.
 • Desinficera övriga system innan de tas i bruk på nytt.
 • Starta pumpar från kompletterande värmesystem (värmeåtervinning, solpaneler m.m.) varje vecka om det är möjligt.

7. Åtgärdsrekommendationer vid långvarig och mer omfattande stängning

Om ett system ska stängas för en längre tid på grund av att en byggnad, ett vattensystem eller ett fartyg ska stängas för mer än en månad, eller om varmt vatten inte värms upp på grund av energisparande eller att det inte används:

Om vatten lämnas kvar i vattensystemet

 • Stäng av varmvattenberedaren eller värmeväxlaren, stäng av vattentillförseln och töm systemet.
 • Om systemet inte har desinficerats nyligen eller om det har förekommit problem med temperaturen eller biocidhalterna, desinficera hela systemet med en halt av fritt klor på 50 mg/l (1 timme), eller på motsvarande sätt med en klorhalt på 10 mg/l (5 timmar), en klorhalt på 5 mg/l (10 timmar), eller med någon annan biocid såsom perättiksyra.  Ju smutsigare rörsystemet är, desto snabbare förbrukas den fria kloren i rörsystemet. Därför bör klorens räckvidd ända till vattenuttagen säkerställas genom mätning. Särskilt när den lägsta koncentrationen på 5 mg/l används når kloren eventuellt inte alla vattenuttag, varvid rengöringseffekten inte blir den önskade.
 • Spola systemet och fyll det på nytt efter desinficeringen. Kontrollera att halten av biocid som eventuellt matas in kontinuerligt är den som normalt används, även vid de mest avlägsna vattenuttagen.

Återstart av vattensystem efter uppehåll

 • Desinficera hela kallvattensystemet genom att tappa ut vatten som innehåller 5–50 mg/l fritt klor eller någon annan biocid vid alla vattenuttag. Målhalten ska också uppnås vid de mest avlägsna vattenuttagen. Låt verka 1 timme om halten är 50 mg/l, 10 timmar om halten är 5 mg/l och 5 timmar om halten är 10 mg/l. Spola bort vattnet och fyll vattensystemet på nytt. Tillsätt klor i vattnet tills den normala halten av desinfektionsmedel uppnås (halten av fritt klor i allmänhet minst 0,5–1,0 mg/l i tankvatten).
 • Fyll varmvattenberedaren och värm vattnet till 60–65 °C. När beredarens eller behållarens vatten är 60–65 °C genomgående, öppna ventilerna och spola hett vatten vid alla vattenuttag, undvik risk för brännskador.
 • Mät temperaturerna och vid behov biocidhalterna, följ situationen och justera vid behov i minst 48 timmar. 
 • Ta därefter prov vid de yttersta vattenuttagen för legionellaanalys. Vänta 48 timmar före provtagningen, eftersom prov som tas tidigare kan ge felaktiga negativa resultat.
 • När hanteringen av varm- och kallvattensystemen bevisligen är i skick kan byggnaden, vattensystemet eller fartyget öppnas.
 • Anteckna kompletterade riskbedömningar, mätresultat, utförda arbeten, klockslag, datum och kvittering.   
 • Följ anvisningarna i punkt 6 för andra vattensystem och anordningar.

Om vattensystemet töms

 • Alla vattensystem som har tömts, om de inte är mycket små och enkla och har kunnat tömmas helt med säkerhet, utgör en risk när de tas i bruk på nytt. I systemet kan det fortfarande finnas fukt antingen i kondenserad form eller kvarstående, vilket möjliggör mikrobtillväxt, inklusive legionellatillväxt.  
 • Desinficera hela systemet genom att spola vatten med en klorhalt på 5–50 mg/l eller vatten som har behandlats med en motsvarande biocid vid vattenuttagen och låt det verka 1–10 timmar, ju längre desto lägre biocidhalten är, på det sätt som beskrivs i punkt 7. Töm vattensystemet.
 • Innan du öppnar vattensystemet ska du vidta de åtgärder för återstart av vattensystem som beskrivs i punkt 7.

8. Åtgärder om biocider inte används eller inte kan användas vid tömning och start

När systemet har tömts, om möjligt, blås luft i systemet för att torka det så grundligt som möjligt.

När vattensystemet tas i bruk på nytt

 • Spola kallt vatten vid varje vattenuttag. 
 • Värm vattnet i beredaren/värmeväxlaren till 60–65 °C. 
 • Öppna ventilerna och spola varmt vatten vid alla vattenuttag, undvik risk för brännskador. 
 • Mät och följ upp temperaturerna i varmvattnet samt justera dem efter behov i minst 48 timmar. 
 • Ta därefter vattenprov för legionellaanalys vid olika vattenuttag.
 • När hanteringen av varm- och kallvattensystemen bevisligen är i skick kan byggnaden, vattensystemet eller fartyget öppnas.
 • Anteckna kompletterade riskbedömningar, mätresultat, utförda arbeten, klockslag, datum och kvittering.   
 • Följ de ovan nämnda anvisningarna för andra vattensystem och anordningar. 

Mer information

Denna anvisning som har översatts till finska och redigerats enligt finländsk lagstiftning grundar sig på anvisningar för hotell och fartyg som har utarbetats av ESGLI-gruppen (Study Group for Legionella Infections) inom den europeiska föreningen för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar:
ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic (pdf 157 kb, på engelska)

Se även anvisningen i punkt 15 i de europeiska legionellaanvisningarna om hur du sköter vattensystem på ett säkert sätt:
ESGLI: European Technical Guidelines for the Prevention, Control and Investigation, of Infections Caused by Legionella species (sidor 42–44, pdf 1840 kb, på engelska)

I SHM:s projekt om riskhantering av fastigheters vattensystem har man också gett anvisningar om spolning av oanvända vattensystem:
Vatten-Institut: Riskhantering av fastigheters vattensystem (på finska)

Vattenverksföreningens instruktioner för att spola vatten:
Vattenverksföreningen (VVY): Säkra vattenkvalitet i stängda byggnader genom att spola vatten ur en kran (på finska)

Aktuellt om coronaviruset COVID-19

.Aktuellt om coronaviruset.

Aktuell information om det nya coronaviruset finns på sidorna Infektionssjukdomar och vaccinationer.

Aktuellt om coronaviruset COVID-19