Talous- ja henkilöstötietojen tiedonhallinta

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaavat kansallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon taloustiedon tiedonhallinnan kehittämistä.

Uusi tietokanta talous-, henkilöstö- ja toimintatiedoille

THL kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon taloustietojen uutta sote-talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen tietokantaa. Työ aloitettiin osana sosiaali- ja terveysministeriön vetämää Valtava-hanketta ja kehittämistyötä tullaan jatkamaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä ohjauksessa vuonna 2024. Tavoitteena on saada aiempaa kattavampaa ja tarkempaa tietoa siitä

  • miten talous- ja henkilöstövoimavarat on kohdennettu
  • millaisia tuloksia talous- ja henkilöstövoimavaroilla on saatu aikaan
  • mitkä ovat toiminnan yksikkökustannukset eri palveluissa.

Uuden tietokannan myötä taloustiedot on mahdollista yhdistää THL:n muihin tietokanta-aineistoihin. Näin taloustiedot voidaan raportoida yksityiskohtaisemmin ja laajemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hyödyntää uuden tietokannan talous-, henkilöstö- ja toimintatietoja esimerkiksi järjestämislain 30 § mukaisissa asiantuntija-arvioissa.

Tietokantaa varten THL jalostaa Valtiokonttoriin kerättyjä sosiaali- ja terveyspalvelujen taloustietoja. THL tuottaa taloustiedoista erilaisia tilastoaineistoja, kuten tilastoja sosiaali- ja terveystoimialan käyttötaloudesta ja investoinneista palveluluokittain. Nämä tilastoaineistot ovat esimerkiksi tilastoraportteja, tilastokuutioita tai indikaattoreita. Lisäksi THL laatii palvelujen kustannustiedoista raportteja kansalliseen ja kansainväliseen tilastokäyttöön ja muuhun raportointiin.

Ensimmäiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkökustannukset on laskettu kansallisista rekisteriaineistoista

THL on laskenut ensimmäiset yksikkökustannukset kansallisista rekisteriaineistoista valituille sosiaalihuollon sekä terveyspalvelujen palvelutapahtumille yksikkökustannuslaskentamallin kehittämiseksi. Työtä jatketaan vuoden 2024 puolella, jolloin yksikkökustannuslaskentaa laajennetaan ja täydennetään.

Talous- ja toimintatietojen yhdistämisen tuloksena tehty yksikkökustannuslaskenta on tiedolla johtamisen kannalta välttämätöntä, jotta voidaan tunnistaa palvelutarpeet, kuvata palvelujen käyttöä ja analysoida näiden tuottamiseen käytettyjä resursseja yhtäaikaisesti. Toteutetun yksikkökustannuslaskennan pilotin tarkoituksena on ollut kehittää laskentamenetelmää, jonka avulla pystytään laatimaan ohjeistus hyvinvointialueita varten.

Pilotissa yksikkökustannukset on laskettu tuottajittain, mutta tiedot julkaistaan koko maan tasolla keskiarvona.

Yksikkökustannukset AURA-palveluluokilla eur/käynti vuonna 2022

Palveluluokka (AURA) Eur/käynti
Iäkkäiden kotihoito 35,0
Muiden kun lapsiperheiden ja iäkkäiden kotihoito 33,1
Kouluterveydenhuollon palvelut 67,4
Opiskeluterveydenhuollon palvelut 85,9
Perustason lääkinnällinen avokuntoutus 121,7
Perustason vastaanottopalvelut 66,9
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut 91,8
Suun terveydenhuollon palvelut 128,3

Laskentamenetelmässä hyödynnetään AURA-palveluluokitusta ja hoitoilmoitusrekisteriä

Yksikkökustannuksien laskennassa kustannustietoina on käytetty kuntien ja kuntayhtymien AURA-palveluluokittain raportoituja taloustietoja. Vastaavat palveluluokkakohtaiset suoritetiedot on tuotettu hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo).

Yksikkökustannuslaskentaa laajennetaan

THL julkaisee kansallisen kustannuslaskentakäsikirjan ja yksikkökustannus-tilastokuution vuoden 2024 aikana. Laskentaa laajennetaan kattamaan muun muassa lastensuojelun rekisteriaineistoja. Sekä taloustietojen että hoitoilmoitusrekisterin laadussa on kehitettävää ja työtä jatketaan myös tältä osin. Tavoitteena on tuottaa hyvinvointialueille kansallinen ohjeistus yksikkökustannuslaskentaa varten. Laskenta perustuu olemassa oleviin rekisteriaineistoihin.

Miten THL käyttää taloustietoa?

THL käyttää taloustietoa monissa merkittävissä raporteissa ja laskelmissa. THL:llä on lakisääteisiä tehtäviä hyvinvointialueiden asiantuntija-arvioiden tuottajana sekä sote-taloustiedon tilastoviranomaisena sekä raportoijana.

Tietorakenteiden määrittelyt

Tietorakenteiden määrittely tähtää kirjattavan tietosisällön yhtenäistämiseen ja kirjattavien sekä siirrettävien tietojen yhteen toimivuuteen. Tietorakenteiden määrittelyjä ylläpitää kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä, jota johtaa valtiovarainministeriö. THL on yhteistyöryhmän jäsen.

Kirjaamisohjeet

Julkisen hallinnon automatisoidun talousraportoinnin AURA-palveluluokituksen tulkintakäsikirja sisältää ohjeet siitä, mitä kullekin palveluluokalle kohdistetaan tili- ja palveluluokkakohtaisesti.
Taloustiedon kirjaaminen

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon AURA-palveluluokitukseen ja AURA-palveluluokkaryhmittelijään sekä Sote-talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen tietokantaan liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen sote-taloustiedot(at)thl.fi.

Merja Kemppainen
puh. 029 524 7230
sähköposti: [email protected]