Länkar till lagstiftning

Avsikten med socialrätten är att garantera jämlika förutsättningar för ett människovärdigt liv för alla. Enligt grundlagen skall det allmänna, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social- och hälsovårdstjänster. Likadana förpliktelser är inkluderad i internationella människörättskonventioner som är bindande för Finland.

De grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna kan tillämpas direkt då man gör beslut inom socialvården. De behöver emellertid specificeras i sociallagstiftning. Socialvårdslagen är den allmänna lagen inom socialvården. Från funktionshinderservices synpunkt de viktigaste speciallagarna inom socialvården är lag om service och stöd på grund av handikapp (Handikappservicelagen) och lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda (Specialomsorgslagen). De här lagarna innehåller både reglering av stöd och service och reglering av frågor som gäller förfarandet vid ordnandet av service såsom bestämmelser om bedömning av servicebehovet. Förvaltningslagen är den lag som gäller vid förfarandet i all förvaltningsverksamhet. Bestämmelser om klienternas ställning och självbestämmanderätt har utfärdats i lagen om klientens ställning och rättigheter.

Dessutom innehåller många lagar bestämmelser som har beröringspunkter med funktionshinderservice. Till exempel arbetsrättslig lagstiftning är viktigt när personlig assistans ordnas med arbetsgivarmodellen. Å andra sidan tillämpas lag om stöd för närståendevård när personens serviceboende ordnas med närståendevård.

Lagstiftnings betydelse i funktionshinderservice är förutom att naturligtvis framföra hurdana service måste ordnas och för vem, men också att garantera klienternas rättsskydd och jämlika behandling.

Länkar till aktuell lagstiftning enligt teman finns på följande sidor