Rättspraxis om färdtjänst

Enligt 8 § 2 mom. i handikappservicelagen ska kommunen för en person med svår funktionsnedsättning ordna skälig färdtjänst inklusive ledsagartjänst (minst 18 sådana månatliga enkelresor som hör till det dagliga livet, för att uträtta ärenden och utöva fritidsintressen). Arbets- och studieresor ordnas i den utsträckning de är nödvändiga.

Beslut som gäller handikappservicen är personliga. Om det finns flera personer med funktionsnedsättning i samma familj ska personliga beslut fattas separat för varje person. Kommunen kan inte utgå ifrån att de lagstadgade resorna alltid görs tillsammans. Det är uppenbart att personer med funktionsnedsättning kan ha olika behov och att behovet av färdtjänst därför också kan ha olika betoning.

Rättspraxisen kring färdtjänster refereras enligt tema på följande sidor