Rättspraxis om specialomsorg

Enligt Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda (specialomsorgslagen) ges specialomsorg till dem som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan få den service de behöver.

Handikappservicelagen är primär över specialomsorgslagen: den service och det stöd som funktionsnedsättningen föranleder ska i första hand ordnas med stöd av handikappservicelagen.

Rättspraxis om specialomsorg beskrivs temavis på följande undersidor