Rättspraxis om ändringsarbeten i bostaden samt anskaffning av redskap och anordningar

Syftet med ändringsarbeten i bostaden samt ersättning för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden enligt 9 § 2 mom. i handikappservicelagen är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo i sitt hem. Ändringsarbetena i bostaden samt ersättningen för anskaffning av redskap och anordningar ska alltid göras på ett sätt som beaktar klientens funktionsförmåga och serviceplanen som baserar sig på individuella behov.

Behovsenliga, verkliga och skäliga kostnader ersätts. Lagen kräver ingen förmögenhetsprövning eller övre gränser i eurobelopp för ersättningarna. Vad gäller ändringsarbetena samt anskaffningen av redskap och anordningar i bostaden har kommunen ett bindande ansvar för ordnandet oberoende av anslagen.

Ändringsarbeten kan kräva tillstånd av bostadens ägare eller bostadsaktiebolaget. Om ändringsarbetena kräver bygglov eller annat tillstånd ska personen med funktionsnedsättning ansöka om det innan arbetet inleds. Om ändringsarbeten, redskap eller anordningar kräver annat tillstånd ska det inhämtas innan beslutet verkställs.

Om tillstånd inte beviljas kan ändringsarbeten inte utföras. Det kan uppstå en skyldighet för kommunen att avlägsna konstruktioner (t.ex. ramper) på egen bekostnad när behovet hos personen med funktionsnedsättning upphör. Motsvarande ansvar kan inte uppstå för personen med funktionsnedsättning.