Rättspraxis om närståendevård

Med närståendevård avses enligt lagen om stöd för närståendevård att vård av och omsorg om en äldre, en person med funktionsnedsättning eller en sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stöd för närståendevård avser en helhet som omfattar nödvändiga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.

Rättspraxis om stöd för närståendevård beskrivs temavis på följande undersidor