Narkotikabruket och attityderna till narkotika bland finländarna 2022

Allt fler finländare provar narkotika, stora förändringar i attityder och åsikter

Sedan 1990-talet har det blivit allt vanligare bland finländarna att prova och använda narkotika. Forskningsmaterialet som samlades in under hösten 2022 visar att det fort-satt att bli vanligare mellan 2018 och 2022. Allt fler 15–69-åriga finländare har egen erfarenhet av narkotika.

Den narkotika som provats och använts mest är cannabis. Andelen som provat på cannabis har femdubblats sedan 1992 från sex procent till 29 procent 2022. Det är också fler än tidigare som 2022 har provat på annan narkotika någon gång i sitt liv, även om de är betydligt färre än de som provat cannabis. Av stimulantia har sju pro-cent av befolkningen provat amfetamin, sex procent ecstasy/MDMA och fem procent kokain.

Motionsdopningen har legat på en stabil nivå sedan 2010. Det är ett ganska sällsynt fenomen, då andelen finländare som provat eller använder dopningsmedel är omkring en procent.

Det har skett betydande förändringar i attityder och åsikter. Uppemot två tredjedelar av respondenterna ansåg det acceptabelt med brukarrum, som det talats mycket om i offentligheten. Uppfattningarna om riskerna med att prova och använda cannabis samt åsikterna om att det ska vara kriminellt att använda narkotika har mildrats och fler än tidigare ställer sig positiva till en legalisering av cannabis. Baserat på resultaten kan man överlag konstatera att befolkningens inställning till narkotika har förändrats.

Ladda ner hela statistikrapport

Narkotikabruket
Andel personer som någon gång i livet provat eller använt cannabis eller andra ämnen bland 15–69-åriga finländare 1992–2022 %.

Källa

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2022
Narkotikabruket och attityderna till narkotika bland finländarna 2022

Tilastoraportti 15/2023, 14.4.2023. THL.

Ytterligare information

Karoliina Karjalainen
specialforskare
puh. 029 524 7933

Pekka Hakkarainen
forskning professor
puh. 029 524 7161

e-post: [email protected]

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET

PÅ VÅR WEBBPLATS

Alkohol, droger och beroende
Sammanställd information om THL:s forskning och utveckling kring alkohol, droger och beroende

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika