Tobaksstatistik 2022

Daglig rökning bland personer i arbetsför ålder har minskat, ökad användning av elektroniska cigaretter bland unga

Cirka 11 procent av finländarna i åldern 20–64 år rökte dagligen år 2022: 12 procent av männen och 11 procent av kvinnorna. Sju procent av personer i pensionsåldern (65–84 år) röker dagligen; 9 procent av männen och fem procent av kvinnorna. Under de senaste tjugo åren har rökningen bland den vuxna befolkningen i regel minskat, men ut-vecklingen av minskningen verkar ha avstannat något under det senaste året. (Figur.)

År 2023 rökte 5 procent av ungdomarna (14–20-åringar) dagligen. Den dagliga rökning-en bland unga har fortsatt att minska. Medan 6 procent av de unga pojkarna och 4 procent av flickorna rökte dagligen år 2023, var motsvarande andelar år 2013 18 procent för pojkar och 15 procent för flickor. En betydligt större andel av studerande vid yrkesläro-anstalterna än av gymnasisterna rökte dagligen.

Bland de unga vuxna har användningen av elektroniska cigaretter hållits på en ganska låg nivå. Endast 1 procent av männen och under 1 procent av kvinnorna i åldern 20–64 år använde e-cigarretter år 2022. Motsvarande siffror för nuvarande användning (dagligen eller sporadiskt) var tre och två procent. Däremot har användningen av elektroniska cigaretter för unga (14–20-åringar) cirka fördubblats jämfört med 2021. År 2023 använde sex procent av ungdomarna dagligen elektroniska cigaretter, medan motsvarande siffra var tre procent år 2021. År 2023 uppgav 16 procent av ungdomarna att de för närvarande använder elektroniska cigaretter (dagligen eller sporadiskt), medan motsvarande siffra år 2021 var åtta procent.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Sedan 1997 har daglig rökning minskat framför allt bland män och kvinnor i åldern 20–64 år. Bland kvinnor i åldern 65–84 år är andelen som röker dagligen fortfarande ungefär lika stor som 1997.
Andelen (%) män och kvinnor enligt åldersgrupp som rökte dagligen 1997–2022. Källa: 20-64-åringar: Undersökning om den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK), THL (1996–2012); Den regionala hälso- och välfärdsundersökningen (ATH), THL (2013–2017); FinSote, THL (2018–2020); Undersökningen Hälsosamma Finland, THL (från och med 2022). 65-84-åringar: Undersökningen on den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK), THL (1997–2011); Den regionala hälso- och välfärdsundersökningen (ATH), THL (2012–2017); FinSote, THL (2018-2020; Undersökningen Hälsosamma Finland, THL (från och med år 2022).

Tabeller och figurer

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om den skattebelagda konsumtionen av tobaksprodukter, konsumtionen av skattefria cigaretter, tobaksskattens belopp samt tobaksprodukternas detaljförsäljningspris och prisutveckling.

Statistiken innehåller även uppgifter om befolkningens rökning, rökvanorna under graviditet, exponering för tobaksrök, tobakslagstiftningen och rökningens ekonomiska konsekvenser.

Statistikrapporten publiceras varje år före utgången av oktober året efter statistikföringsåret.

Källa

Tupakkatilasto 2022
Tobaksstatistik 2022
Tobacco statistics 2022

Statistikrapport 58/2023, 25.10.2023.
Finlands officiella statistik, Tobaksstatistik. THL. SVT-logo

Ytterligare information

Hanna Koskinen
e-post: [email protected]

KVALITETSBESKRIVNING

DATABASRAPPORTER

PÅ VÅR WEBBPLATS

Rökning och sluta röka
THL:s informationspaket