Planering och ordnande av vaccinationsverksamheten

I Finland ges årligen över två miljoner vaccindoser. Största delen av dem är vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet. Största delen av vaccinationerna ges av hälsovårdare och sjukskötare. 

För att vaccinationsverksamheten ska vara smidig måste den planeras och ordnas enligt förordningarna. 

Vad ska beaktas när vaccinationsverksamheten planeras?

Läkare ansvarar för vaccinationsverksamheten (SHM:s förordning om vaccinationer 149/ 2017)

Social- eller hälso- och sjukvårdsenheter som genomför vaccinationer ska beakta vaccinen och vaccinationsarrangemangen i planen för läkemedelsförsörjningen. Den vaccinationsansvariga läkaren ser till att vaccinationsverksamheten planeras på ett mångprofessionellt sätt vid enheten. 

När vaccinationsverksamhet planeras ska bland annat följande saker ordnas:

 • En ansvarig läkare har utsetts för vaccinationsverksamheten.
 • Vaccinationsverksamheten beskrivs i planen för enhetens läkemedelsförsörjning.
 • Ansvarsfördelningen är tydlig, de reservpersoner som behövs har utsetts och anvisningarna är uppdaterade.
 • Vaccinatören har möjlighet att konsultera den läkare som ansvarar för vaccinationsverksamheten.
 • Den interna kommunikationen funktionerar.
 • Vaccinationsutrymmena är lämpliga för verksamheten och integritetsskyddet tillgodoses.
 • Vacciner hanteras, transporteras och förvaras på rätt sätt.
 • Vaccinationssäkerheten ombesörjas på korrekt sätt.
 • Vaccinationer registreras rätt (förordning 149/2017).
 • Den vaccinerade eller den vaccinerades förmyndare har möjlighet att kontakta den instans som har gett vaccinet.

De instanser och verksamhetsenheter som genomför det nationella vaccinationsprogrammet bör se till att även den lokala kommunikationen är tillräcklig.

Ändamålsenlig vaccinationsverksamhet

Ändamålsenlig vaccinationsverksamhet bygger på omsorgsfull planering. Det är viktigt att beakta alla delområden i vaccinationsverksamheten. Ansvaret måste vara fastställt, anvisningarna måste vara uppdaterade och alla som deltar i vaccinationsverksamheten måste ha uppdaterade kunskaper och färdigheter som motsvarar deras uppgifter.

Ändamålsenliga vaccinationslokaler

Det är viktigt att vaccinationerna arrangeras i ändamålsenliga lokaler. Det medicinkylskåp där vaccinen förvaras bör placeras antingen i mottagningsrummet där vaccinationerna ges eller i omedelbar närhet.

I mottagningsrummet bör det finnas

 • möjlighet att kalla på hjälp, telefon
 • möjlighet att tvätta händerna
 • ett bord och minst två stolar
 • en brits för vaccination av personer som svimmar lätt
 • utrymme för förvaring av vaccinationsutrustning
 • avställningsyta för beredning av vaccin
 • tillbehör för ändamålsenlig kassering av använd utrustning
 • hjälpmedel för registrering av vaccinationer.

De som deltar i vaccinationsverksamheten ska ha uppdaterade kunskaper och färdigheter

Till högklassig vaccinationsverksamhet hör att de som förskriver och de som hanterar vaccin och alla som arbetar med vaccinationer har aktuella kunskaper och färdigheter som motsvarar de egna arbetsuppgifterna. 

Det är den vaccinationsansvariga läkaren och i sista hand enhetens ledning som bär ansvaret för att alla de som arbetar med vaccinationer har tillräckliga kunskaper som kontinuerligt uppdateras. Det är viktigt att ny personal får instruktioner om den praxis som avtalats vid enheten. Dessutom ser man se till att personalen upprätthåller sin yrkeskunskap och har tillgång till fortbildning. 

Läkare och vaccinatörer måste ha aktuell information om både vacciner och de sjukdomar som förebyggs med vaccination. Att känna till det nationella vaccinationsprogrammet är en väsentlig del av vaccinationskompetensen, även om den egna enheten inte genomför vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet. Det är särskilt viktigt att ha kunskap om de vacciner som ges vid den egna enheten. 

Observera att THL:s anvisningar kan avvika från produktresumén.

Vaccinatörer och läkare ska också ha grundläggande kunskaper om bland annat

 • hur vacciner förvaras och hanteras på rätt sätt
 • vaccinering och anvisningar till den som vaccineras eller dennes familj
 • vaccinationssäkerhet
 • vacciners fördelar och eventuella biverkningar
 • registrering av vaccinationer.

Förskrivning av vacciner och beslut om vaccination

Vaccinationer i injektionsform får endast ges av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning (förordning 149/2017).

Påvisning av vaccinationskompetens

Vad bör vaccinatören kunna?

Den som vaccinerar måste känna till rätt administreringssätt för respektive vaccin och behärska rätt vaccinationsteknik.
Vaccinationsteknik

Tydliga anvisningar och klar ansvarsfördelning

Den vaccinationsansvariga läkaren ser till och övervakar att enheten har anvisningar om vaccinationsverksamheten och att de är uppdaterade. 

Överenskommen praxis och anvisningar bör omfatta hela vaccinationsverksamheten:

 • beställning, mottagande och förvaring av vacciner
 • vaccinering
 • hur man går till väga vid en vaccinationsreaktion
 • behandling av anafylaxi
 • kassering av vaccinationsutrustning och vaccin
 • förfarande vid misstanke om produktfel eller observerade temperaturavvikelser
 • registrering av vaccinationer.

Alla bör veta

 • vem som är ansvarig läkare vid enheten
 • vem som beställer vaccin och varifrån
 • vem som tar emot vaccinförsändelser och vem som ersätter denna person,
 • vilka som kontrollerar temperaturen i vaccinkylskåpet,
 • vilka som är vaccinatörer. 

Det ska alltid finnas beredskap för omedelbara vaccinationsreaktioner

Efter vaccinationen observeras den vaccinerade i minst 15 minuter. 

Vårdanvisningar för anafylaxi bör finnas tydligt till hands och personalen ska kunna identifiera symtom på anafylaxi. Anvisningarna bör vara tydliga och enheten ska ha tillräcklig utrustning till hands för behandling av omedelbara vaccinationsreaktioner. Adrenalin ska alltid finnas till hands för behandling av anafylaxi. 

Personalen ska även kunna identifiera och behandla andra omedelbara reaktioner som kan uppstå i samband med eller efter en vaccination. Till exempel ska symtom som anknyter till rädsla, vasovagala reaktioner och svimning inte förväxlas med anafylaxi.
Anafylaxi

Biverkningar vid vaccinationer

Beställning av vaccin

Den vaccinationsansvariga läkaren ska ha grundläggande kunskaper om beställning av vaccin. Läkaren ska se till att det finns överenskommen beställningspraxis och att ansvariga personer och ersättare har utsetts.

De vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet får ges endast till programmets målgrupper. 

Organisering av vaccinationer i välfärdsområdet

Vacciner måste hanteras korrekt

Vacciner ska förvaras och hanteras på ändamålsenligt sätt från det ögonblick då vaccinen tas emot vid enheten. Det är också viktigt ur arbetarskyddssynpunkt att vacciner hanteras rätt vid vaccinationer.

Alla som deltar i vaccinationsverksamheten bör

 • ha grundläggande kunskaper om hur vaccinen hanteras på rätt sätt. 
 • också veta hur kylkedjan säkerställs vid transport, mottagning och förvaring av vaccin.

Använda vaccin, använd vaccinationsutrustning och vaccin vars sista förbrukningsdag har passerat ska kasseras på ändamålsenligt sätt. 
Korrekt hantering av vaccin

Vaccinationer ska registreras korrekt

Enligt förordningen (149/2017) ska vaccinationerna antecknas i journalhandlingarna. 

Det är också bra att anteckna vaccinationerna

 • på det hälsokort som ges till den vaccinerade
 • på ett internationellt vaccinationskort eller 
 • hälsokortet för barn. 

Det är viktigt att den vaccinerade vet vilka vaccinationer han eller hon har fått och när nästa vaccination ska ges.
Registrering av vaccinationer