Vaccination av personer som är allergiska mot formaldehyd

Faktisk formaldehydallergi uppkommer med fördröjning som ett lokalt irritationssymtom på huden. Fördröjd överkänslighet ökar inte risken för anafylaktisk reaktion till följd av vaccination. 

Personer med formaldehydallergi kan vanligen vaccineras på normalt sätt. 

Formaldehyd förekommer i kroppen som produkt från den normala ämnesomsättningen i mycket större mängder än i en dos vaccin. Formaldehyd sönderfaller mycket snabbt i kroppen. 

Formaldehyd finns inte i alla vacciner. Om ett vaccin innehåller mätbara mängder av formaldehyd, anges detta på sidan om vaccinet i fråga i avsnittet om infektionssjukdomar och vaccinationer. Till exempel de influensavacciner som injiceras innehåller endast mycket små rester av formaldehyd som använts i vaccinets tillverkningsskede. 

Människan exponeras vanligen för formaldehyd via till exempel vatten, mat, kosmetika, luft, inneluft och tobaksrök. Jämfört med exponeringen via miljön har resterna i vaccinerna ingen betydelse.

Mer om ämnet