Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen

Lokala reaktioner kan uppkomma efter alla vaccinationer. Vaccin som oftast förorsakar reaktioner är vaccinerna mot stelkramp, difteri, kikhosta och pneumokocker.

Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen är 

 • hetta
 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • klåda
 • hudutslag.

Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen är oftast lindriga. De uppkommer i allmänhet inom två dygn och försvinner inom några timmar eller en dag. Omfattande lokala reaktioner försvinner inte lika snabbt.

Lokala reaktioner kan vara förknippade med

 • allmänna symtom såsom feber och sjukdomskänsla
 • lokalt förstorade lymfkörtlar
 • höjda inflammationsvärden i blodet

Kraftiga lokala reaktioner kan ofta förväxlas med en bakterieinflammation, även om de så gott som alltid uppstår genom en immunologisk mekanism. Bakterieinflammationer vid injektionsstället är mycket sällsynta.

Vävnadsirritation som beror på nålen eller vaccinämnet

Aluminiumsaltet i vaccinet kan skapa irritation om förstärkningsmedlet som är avsett för muskeln hamnar i den subkutana vävnaden.

Bra injektionsteknik och rätt instrument, till exempel en nål i lämplig storlek, minskar risken för lokala reaktioner.

Steril abscess

Vaccin som innehåller aluminiumsalter som förstärkningsämnen kan orsaka subkutana abscesser. 

Sådana abscesser konstateras vanligen flera veckor, ibland rentav flera månader, efter vaccinationen. Abscesser är oftast sterila. 

Antibiotikabehandling behövs inte även om innehållet ser varigt ut. Ibland spricker abscessen av sig själv. Abscesser ska duschas och följas upp.

Uppmärksamma injektionstekniken. Trots bra injektionsteknik kan vaccinämne ibland hamna i den subkutana vävnaden. Då är sannolikheten större att det uppstår en knöl under huden.

Hög nivå av antikroppar

Ju fler doser som ges av vaccinet, desto större är sannolikheten att den vaccinerade har skyddande antikroppar. 

Kroppen har lärt sig att försvara sig mot den sjukdom som förebyggs med vaccinet. Antikroppar som bildats tidigare söker sig till injektionsstället i samband med vaccinationen och utlöser en lokal immunologisk reaktion.

Misstanke om allergisk reaktion i den vaccinerade kroppsdelen

Inte ens omfattande lokala reaktioner i den vaccinerade kroppsdelen tyder i allmänhet på allergi. 

Rodnad, värmekänsla, svullnad och klåda vid injektionsstället kan väcka misstanke om en omedelbar allergisk reaktion. Det kan till och med uppstå eksem utan att det är fråga om överkänslighet mot vaccinet eller någon av dess beståndsdelar.

Till exempel kan tetanusboosterdoser utlösa en immunologisk reaktion som inte är av allergisk art.

Det kan vara fråga om fördröjd överkänslighet om en hudreaktion konstateras i den vaccinerade kroppsdelen flera dygn efter vaccinationen. 

Fördröjda allergiska reaktioner ökar inte risken för anafylaxi i samband med nästa vaccination och utgör inte ett hinder för fortsatt vaccinering.

Omedelbar eller fördröjd överkänslighet mot vaccinet?

Behandling av lokala symtom

Ge anvisningar om hur symtomen behandlas.

 • Antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller naproxen dämpar och åtgärdar reaktionen.
 • Kortisonsalva kan lindra klåda. Även antihistamin kan användas.
 • Kalla omslag lindrar värmekänsla och svullnad.

Inte ens kraftiga lokala reaktioner kräver antibiotikabehandling. Det är nästan alltid fråga om en immunologisk inflammationsreaktion.

Fortsatt vaccinering efter lokala symptom

De planerade vaccinationerna kan så gott som alltid genomföras på normalt sätt. Inte ens omfattande lokala reaktioner eller eksem på den vaccinerade kroppsdelen utgör i normala fall ett hinder för vaccinering.

Småbarn behöver vaccin trots att de får en omfattande reaktion. 

Vaccinationsprogrammets femvalenta vaccin (DTaP-IPV-Hib) och fyrvalenta vaccin (DTaP-IPV) ska i praktiken alltid ges. Sjukdomarna som förebyggs med dessa vaccin kan vara livshotande för barn som har ett bristfälligt vaccinationsskydd.

Alla behöver ett eget vaccinationsskydd till exempel mot stelkramp. Barnet skyddas inte av att andra vaccinerar sig.

Ge anvisningar om förebyggande febernedsättande och smärtstillande medel om den vaccinerade fått en kraftig reaktion av en tidigare dos. Vid behov kan man fortsätta medicineringen i några dygn.