Omedelbar eller fördröjd överkänslighet mot vaccinet?

Allergiska reaktioner efter vaccination kan förekomma, även om det är ovanligt. När beslut om fortsatt vaccination fattas är det viktigt att urskilja vilken slags överkänslighetsreaktion det är fråga om. Den allergiska reaktionen kan vara en faktisk IgE-medierad reaktion eller en fördröjd överkänslighet mot vaccinets beståndsdelar. 

Faktisk IgE-medierad allergisk reaktion

IgE-medierade allergiska reaktioner efter en vaccination är sällsynta. En IgE-medierad reaktion förutsätter att personen tidigare exponerats för vaccinet eller dess beståndsdelar.

I värsta fall kan reaktionen leda till anafylaxi. En anafylaktisk reaktion kräver alltid observation på sjukhuset.

Misstänk vaccinallergi, om något av följande uppträder hos den vaccinerade nästan omedelbart:

 • generaliserade nässelutslag
 • utbredd hudrodnad 
 • svullnad även på andra ställen än vid injektionsstället
 • andningssvårigheter
 • anafylaxiliknande symtom.

Det kan vara fråga om överkänslighet också om det uppkommer utbredda utslag inom två dygn efter vaccinationen och det inte finns någon annan förklaring.
Generaliserad hudreaktion efter vaccination

Behandling av en allergisk reaktion

Behandlingen är symtomatisk.

 • Om reaktionen orsakar kraftig klåda, kan antihistamin användas.
 • Eventuella utslag kan behandlas med salva som innehåller kortison.

Läkaren bedömer behovet av annan behandling, till exempel kortison som ges oralt.

Åtgärder och fortsatt vaccination

I de flesta fall kan småbarn ges fortsatt vaccination på normalt sätt efter en konstaterad hudreaktion. 

Reaktionen är inte IgE-medierad, om

 • hudreaktionen uppkommer efter den första vaccindosen
 • den vaccinerade inte tidigare har exponerats för vaccinets beståndsdelar.

Därför behöver till exempel en hudreaktion som uppstår hos ett spädbarn efter den första dosen femvalent vaccin (DtaP–IPV–Hib) inte utredas vidare.

Hos barn är vaccinallergi i allmänhet övergående. Vaccinationer i ungdomen och vuxen ålder baserar sig på allergiläkarens bedömning. Också i dessa fall kan personen ofta vaccineras på normalt sätt.

Stark misstanke om vaccinallergi

Om du starkt misstänker att vaccinets beståndsdelar har orsakat allergi och fortsatt vaccination behövs, remittera personen till en allergiläkare för bedömning.

 • Om allergi mot vaccinets ämnen testas, sker det först när det blir aktuellt att ge samma vaccin eller ett vaccin med samma beståndsdelar.
 • I de flesta fall kan vaccinationerna fortsätta.
 • Redan vid en liten misstanke om vaccinallergi ska vaccinet ges under läkaruppsikt och observationstiden förlängas till två timmar.

Fördröjd överkänslighet mot vaccinets beståndsdelar

Fördröjd överkänslighet framträder vanligen som lokala hudsymtom. Som namnet anger uppträder de i allmänhet först efter flera dygns fördröjning. 

Typiska ämnen som orsakar fördröjd hudreaktion är till exempel formaldehyd och neomycin. I vanliga fall exponeras människan för kosmetik som innehåller dessa ämnen.

Det är bra att komma ihåg att den fördröjda reaktion som neomycin förorsakar också kan uppträda på något annat ställe än där det injicerats.

Behandling av en fördröjd reaktion och fortsatt vaccination

Behandlingen är symtomatisk.

 • Svalka huden med ett kallt omslag.
 • Ge anvisningar för användning av febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Bra alternativ är till exempel naproxen eller ibuprofen.
 • Rekommendera antihistamin vid eventuell klåda.

En fördröjd överkänslighetsreaktion ökar inte risken för anafylaktisk reaktion i samband med nästa vaccination och utgör inte ett hinder för fortsatt vaccination.

Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen