Vaccination efter en allergimisstanke

En misstanke om allergi mot ett visst vaccin eller symtom som uppkommer efter en vaccination utgör ytterst sällan ett hinder för fortsatt vaccination. En noggrann utredning om symtomens bakgrund underlättar beslutet om fortsatt vaccination.

Utred följande frågor

 • Vilka symtom uppträdde och var?
 • Hurdan karaktär och styrka hade symtomen?
 • Hur långt efter vaccinationen uppkom symtomen?
 • Behövde personen vård? Vilket slags vård fick personen?
 • Hur snabbt försvann symtomen?
 • Vilken vaccindos i ordningen var det fråga om?

Bedöm symtomens orsakssamband med vaccinationen

 • Finns det ett tidsmässigt samband mellan vaccinationen och symtomen?
 • Passar symtomen in på de reaktioner som vaccinet kan orsaka? 
 • Finns det någon alternativ förklaring till symtomen?

Beakta också personens hälsotillstånd och underliggande sjukdomar

På grund av exempelvis en underliggande sjukdom är det ibland mycket viktigt att fortsätta en vaccinationsserie till slut eller att ge en boosterdos. Beslutet om vaccination fattas alltid utgående från individuell prövning.

Gör en riskbedömning

Jämför vaccinationens fördelar och eventuella nackdelar med risken för att insjukna i den sjukdom som vaccinet förebygger. 

 • Är det möjligt att reaktionen upprepas efter nästa vaccin eller dos?
 • Hur sannolik är risken för en allvarlig omedelbar allergisk reaktion?
 • Hur viktigt är det att fortsätta vaccinationsserien?

Kom ihåg att

 • beslutet om fortsatt vaccination endast gäller det aktuella vaccinet och den aktuella situationen
 • fortsatt vaccination i allmänhet kan ges på normalt sätt
 • vaccinationerna vid behov ges under läkaruppsikt och att observationstiden då ska förlängas till 1(–2) timmar.

Vaccinationsserien får inte lämnas oavslutad utan anledning

 • Överväg noggrant fördelar och nackdelar.
 • Konsultera vid behov en allergiläkare.
 • Vi rekommenderar att den behandlande läkaren konsulterar THL:s vaccinsäkerhetsläkare, om det finns risk för att en viktig grundvaccinationsserie blir avbruten. Vaccinationsbeslutet fattas alltid lokalt och i samförstånd med den person som ska vaccineras.

Hjälp för att bedöma situationen och fatta beslut om vaccination: