Brunnsvatten

I glesbygden anskaffas hushållsvattnet ofta från en egen ring- eller borrbrunn. Brunnsvatten är grundvatten som bildas av regn- och smältvatten som filtrerats genom marken och som i allmänhet inte behöver behandlas på något sätt före användningen. Rätt läge, noggrann planering och noggrant byggande samt regelbundet underhåll av brunnen garanterar att brunnens vatten hålls rent. Väl konstruktion, vattenanvändning, kvalitetsövervakning och utredning samt brunnsunderhåll, renovering och rengöring är brunnsägarens ansvar.

Sidans innehåll:

Jord, regnighet och mänsklig verksamhet påverkar brunnsvattenkvaliteten

Regn- och smältvatten som rinner genom marken filtreras och renas samtidigt som mineraler löses upp i vattnet. Vattnet samlas som grundvatten i jordlagren ovanför urberget samt i krosszoner och sprickor i berggrunden.

Finlands grundvatten är i allmänhet lindrigt sura, vilket innebär att deras pH är under 7. De är i allmänhet också mjuka, vilket innebär att vattnet har låg kalciumhalt.

Grundvattnets och brunnsvattnets kvalitet påverkas till exempel av:

 • Markens geologiska struktur
 • Grundvattnets strömningsförhållanden
 • Årstider
 • Nederbörd och torka
 • Funktioner i närheten av brunnen
 • Brunnens läge, konstruktion och underhåll.

En traditionell ringbrunn byggs av betongdäck. I en bra ringbrunn går vattnet genom filtersanden på brunnens botten. Filtersanden håller små jordpartiklar borta från brunnen. Ringbrunnens djup är i allmänhet 5–20 meter. Den bästa placeringen av brunnen är i sand- eller grusjord.

En borrbrunn borras djupt ned i berget. Borrbrunnar används i områden där det annars är svårt att få vatten. Borrbrunnens djup är i allmänhet 20–150 meter. Man kan inte kontrollera vattnets kvalitet och tillgänglighet före borrningen. I vatten från borrbrunnar kan finnas exceptionellt många olika ämnen som lösts upp från marken såsom fluorid, natrium, klorid, radon, arsenik och uran.

Läs mer: Naturliga kemiska ämnen i brunnsvatten

Planera, bygg och underhåll brunnen omsorgsfullt

Det lönar sig att noggrant planera placeringen av brunnen på tomten:

 • Bygg brunnen så långt som möjligt från faktorer som hotar vattenkvaliteten, såsom det egna eller grannfastighetens avloppsvattensystem.
 • Se till att marken runt brunnen sluttar bort från brunnen så att regn- och smältvattnet inte transporteras som sådant till brunnen.
 • Se till att brunnens tjälskydd är i skick så att tjälen inte kan röra på brunnens konstruktioner.
 • Kontrollera att brunnens lock är tätt så att regnvatten, smältvatten från snön och små djur inte kommer in i brunnen.
 • Kontrollera att fogarna mellan brunnsringarna och rörens genomföringar är täta så att vattnet hamnar i brunnen på rätt sätt endast via bottnens filtreringssand.
 • Kontrollera brunnens skick, utför nödvändiga underhålls-, reparations- och reningsåtgärder och undersök vattenkvaliteten regelbundet. Det lönar sig att kontrollera och underhålla brunnen på sommarstugan på våren innan brunnen tas i bruk.

Infograf som upprepar sidans innehåll.

Underhåll brunnen regelbundet

Det lönar sig att regelbundet underhålla brunnen och reparera skadade konstruktioner. Om brunnen har varit oanvänd under vintern lönar det sig att tömma brunnen på våren innan den används för att få nytt friskt vatten till brunnen.

En förorenad brunn kan ofta underhållas och rengöras så att man kan fortsätta använda den. Det hjälper dock inte att rengöra brunnen om marken eller grundvattnet runt brunnen har förorenats med exempelvis avloppsvatten. I allmänhet måste man i en sådan situation antingen bygga en ny brunn i ren mark och tillräckligt långt från eventuella föroreningskällor eller ansluta sig till ett vattenförsörjningsnät.

Om brunnen behöver desinficeras, lönar det sig att kontakta ett företag som specialiserat sig på skötsel av brunnar. 

Läs mer:

Undersökningar om kvalitet av brunnsvatten

Förutom att kontrollera brunnens skick och underhålla brunnen lönar det sig att regelbundet undersöka brunnsvattnets kvalitet. Brunnsvattnet kan vara förorenat med mikrober eller kemikalier även om det ser bra ut eller smakar gott. Grumligt vatten ska inte användas som dricksvatten eller i matlagning.

Det lönar sig att undersöka vattnet åtminstone i följande situationer:

 • Innan en ny brunn tas i bruk
 • När det har gått mer än tre år sedan föregående undersökning gjordes
 • Brunnen har länge varit oanvänd
 • Brunnsvattnet har en underlig färg, lukt eller smak
 • Brunnsvattnet misstänks orsaka sanitära olägenheter
 • Det har skett något i omgivningen kring brunnen som kan påverka vattenkvaliteten (till exempel spridning av flytgödsel).

Brunnsvattnets kvalitet kan undersökas i ett privat laboratorium som är specialiserat på detta. Förteckningen över laboratorier som godkänts för undersökning av hushållsvatten finns på Livsmedelsverkets webbplats. Laboratoriet ger också anvisningar för provtagning och val av vilka undersökningar som ska göras av vattnet. På basis av laboratorieundersökningarna får man reda på om brunnens vatten uppfyller kraven och om det är säkert att dricka vattnet.

Läs mer:

Ansvar av brunnens ägare och myndigheten

Brunnens ägare ansvarar för:

 • Konstruktion av brunn- och vattenintagssystem
 • Övervakning och undersökning av vattenkvaliteten — brunnsvatten är bra att undersöka minst vart tredje år
 • Underhåll, renovering och rengöring av brunn- och vattenintagssystemet

Kommunala hälsoskyddsmyndigheten ansvarar för:

 • Information om kvaliteten på det hushållsvatten i regionen och de potentiella hälsoriskerna
 • Ge vägledning i frågor som rör att säkerställa kvaliteten på brunnsvatten (t.ex. vattenanalyslaboratorier och provtagning)
 • Bedömning av hälsorisker i samband med användning av brunnsvatten om vattenkvaliteten inte uppfyller kraven i förordning 401/2001
 • Ge vägledning om möjligheten att eliminera hälsoskador relaterade till brunnsvattenkvaliteten
 • Om kvalitetsproblem uppstår på grund av fastighetens egen utrustning eller brunnens tillstånd, kan hälsoskyddsmyndigheten beordra ägaren av brunnen att vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera hälsoskadorna
 • Om kvalitetsproblem uppstår på grund av skäl utanför fastigheten, skall ansvaret för avklarandet av ärendet överföras från hälsoskyddsmyndigheten till miljöskyddsmyndigheten

Läs mer: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter (401/2001)