Vattenburna epidemier

Sidans innehåll

Hur uppstår vattenburna epidemier?

Varje år upptäcks flera vattenburna epidemier i Finland. Vattenburna epidemier uppstår till exempel när

  • Hushålls- eller badvatten förorenas mikrobiologiskt eller kemiskt.
  • Legionellabakterier från mark och naturliga vatten växer i byggnaders vatteninstallationer.

Läs mer:

Största delen av vattenburna epidemierna beror på att förorenat grundvatten används som hushållsvatten. 

Graf över antalet vattenburne epidemier.

Vilka mikrober orsakar vattenburna epidemier?

Av tarmrelaterade sjukdomsalstrare orsakar norovirus och campylobacter största delen av vattenburna epidemierna. Norovirus och campylobacter överlever i naturen under långa perioder och sprider sig bra i marken och vattendragen.

Norovirus orsakar epidemier året runt. Campylobacter däremot orsakar epidemier framför allt under sensommaren och början av hösten, då det förekommer flest campylobacterinfektioner bland befolkningen.

Symtomen på tarminfektionen, när symtomen börjar och symtomens varaktighet beror på sjukdomsalstraren.

Legionellabakterier kan orsaka en infektionssjukdom som kallas legionellos om de sprider sig inom aerosoler som bildas från vatten in i luftvägarna.

Läs mer

Graf över alstrare av vattenburna epidemier.

Hurdana vattenburna epidemier har det förekommit i Finland?

Grundvattnet som är källa till hushållsvattnet kan förorenas när det i grundvattenbrunnen kommer

  • Översvämningsvatten
  • Avrinningsvatten från störtregn
  • Smältvatten från snö eller
  • Avloppsvatten

Även användning av orenat insjö- eller älvvatten som dricksvatten har orsakat epidemier.

Ett trasigt vattenledningsnät kan leda till nedsmutsning av hushållsvatten och vattenburen epidemi. Till exempel har olika skador, såsom trasiga vattenledningar i samband med byggnadsarbeten, orsakat tolv vattenburna epidemier sedan år 1998.

Även gamla vattenledningsnät eller reparationer av rörbrott har orsakat vattenburna epidemier.

Största delen av alla vattenburna epidemier har gällt små vattentäkter med färre än 500 användare. De är ofta privata brunnar och sammanslutningars eller andelslags grundvattentäkter. Största delen av sjukdomsfallen har berott på förorening av hushållsvatten från kommunala vattenverk. De kommunala vattenverken har många vattenanvändare och då kan också antalet insjuknade vara stort. 

I största delen av vattenepidemierna insjuknar färre än 50 personer.

Graf över antalet vattenburna epidemier i olika system för produktion av dricksvatten: de mesta vattenburna epidemier beror på fororenat grundvatten.

När ska man misstänka en vattenburen epidemi?

Redan en liten förändring i hushållsvattnets kvalitet, till exempel en förändring i vattnets färg eller grumlighet, kan vara ett tecken på vattenförorening och vattenburen epidemi.

Om vattenkvaliteten plötsligt försämras eller många människor insjuknar samtidigt kan det finnas skäl att misstänka en vattenburen epidemi.

Det är ofta svårt att snabbt upptäcka en vattenburen epidemi, eftersom man inte alltid observerar föroreningar i den normala kvalitetskontrollen av hushållsvattnet. Oftast yppar sig epidemin först när många människor insjuknar samtidigt och har liknande symtom.

Vem ansvarar för verksamheten och undersökningen av en vattenburen epidemi uppstår?

Vid en vattenburen epidemi börjar kommunens epidemiarbetsgrupp utreda epidemin. I den praktiska verksamheten ligger huvudansvaret hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, som ansvarar för tillsynen över hushållsvattnet.

Läs mer:  Instruktioner för myndigheter om vattenburna epidemier 

THL ansvarar för noggrannare typbestämning av epidemiorsakare som isolerats från människor och hushållsvatten.

Laboratoriet för vattenmikrobiologi vid THL upprätthåller beredskap att analysera sjukdomsalstrande mikrober och indikatormikrober som är väsentliga för epidemin.

Läs mer:  Mikrobiologiska vattenanalyser

Vad kan en användare av hushållsvatten göra?

En användare av hushållsvatten bör kontakta omedelbart kommunens hälsoskyddsmyndighet eller vattenverket i sitt område om hen 

  • Upptäcker att hushållsvattnets kvalitet har försämrats eller 
  • Misstänker att någon har insjuknat efter att ha använt hushållsvatten.

Kontaktuppgifterna till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna finns på kommunernas egna webbplatser, under övervakning av hushållsvatten, miljöhälsa eller hälsoskydd.

Var får man experthjälp?

Laboratoriet för vattenmikrobiologi vid THL ger experthjälp vid vattenburna epidemier.

Läs mer:  Mikrobiologiska vattenanalyser

Primär kontaktperson

Ilkka Miettinen
ledande forskare
029 524 6371

Reserv

Outi Zacheus
specialplanerare
029 524 6374

Tarja Pitkänen
ledande expert
029 524 6315

Anna-Maria Hokajärvi
specialplanerare
029 524 7715

Epidemier av legionellos

Marjo Niittynen
specialforskare
029 524 8331

Piia Airaksinen
forskare
029 524 7892