Coronavirus och tryggad vattenförsörjning

Vi uppdaterar sidan. Vi kommer att publicera aktuellt information inom kort.

På den här sidan finns frågor och svar om det nya coronaviruset och tryggad vattenförsörjning.

Kan coronavirus spridas via dricksvatten?

Även under coronaviruspandemin är en fungerande vattenförsörjning av största vikt. Enligt nuvarande kunskap sprids coronavirus SARS-CoV-2 inte via dricksvatten. De vattenbehandlingstekniker som används vid vattenverken i Finland avlägsnar och förstör virus så att hälsoolägenheter som sprids via dricksvatten inte uppstår. Grundvatten hålls i allmänhet rent från smittande virusen.

Kan coronavirus spridas via avloppsvatten?

Enligt nuvarande kunskap kan coronavirus SARS-CoV-2 finnas i avföring och därmed kan detta virus komma med avloppsvatten till avloppsreningsverken. Viruset kan dock inte bevara sin sjukdomsalstrande förmåga under längre tid och därmed är det osannolikt att sjukdomen sprids via avloppsvatten till arbetstagarna. Reningsbehandlingarna av avloppsvatten avlägsnar största delen av virusen. I avloppsvatten och avloppsslam finns det även rikligt med andra sjukdomsalstrande mikrober, som kan spridas förutom via vatten även som aerosoler eller via ytor. Därför rekommenderas att personalen vid avloppsreningsverken använder skyddskläder och andningsskydd och följer god hygienpraxis i sin verksamhet.
Arbetshälsoinstitutet – Anvisning till arbetstagare på avloppsreningsverk för förebyggande av sjukdomen covid-19 (på finska)

THL följer upp förekomsten av det nya coronaviruset på avloppsreningsverk för att få mer information om omfattning och utbredning av epidemin.
Mer om projekt: SARS-CoV-2 vid avloppsreningsverk

Kan coronavirus spridas via simbassängsvatten?

Det finns inga bevis på att coronavirus SARS-CoV-2 kan spridas via simbassängsvatten. I simbassängsvatten används alltid klorföreningar som desinfektionsmedel, vilket gör att viruset förstörs snabbt när det hamnar i bassängvattnet.

Kan coronavirus spridas via badvatten?

Enligt nuvarande kunskap bedöms risken för att smittas av coronaviruset SARS-CoV-2 genom att simma i naturligt vatten vara låg. Risken är närmast förknippad med spridning vid närkontakt mellan simmare, om en person som sprider coronavirus samtidigt simmar eller vistas vid en allmän badstrand. Viruset kan hamna i avloppsvatten som efter reningen leds ut i sjöar, älvar och havsvatten. Reningsbehandlingarna av avloppsvatten avlägsnar största delen av virusen och viruset kan inte bevara sin sjukdomsalstrande förmåga under en längre tid i naturen.

Kan avvikande driftavbrott i vattensystem medföra en hälsorisk under pandemin?

Under pandemin är många hotell, campingplatser och kryssningsfartyg samt bostadshus, kontor, badinrättningar, simhallar och fartyg tvungna att stänga sina vattensystem helt eller delvis. Minskad användning av lokalerna och avstängning av vattensystemen kan öka risken för Legionella i kallt hushållsvatten och varmt bruksvatten samt i kylvatten, bubbelpooler och andra vattensystem. Legionellabakterier i vattensystem kan vid inandning via aerosoler hos människan orsaka en allvarlig lunginflammation, som kallas legionellos eller legionärsjuka. Pontiacfeber är en lindrigare form av sjukdomen och den orsakar influensaliknande feber. Man kan minska risken för legionellabakterier genom att fortsätta med de normala bekämpningsåtgärderna eller om det inte är möjligt genom att följa separata anvisningar för situationen:

Läs mer: Bekämpning av legionellarisk i stängda vattensystem under coronapandemin 

Andra information om coronaviruset

Andra information om det nya coronaviruset finns på temasidorna Infektionssjukdomar och vaccinationer:

Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (på temasidorna Infektionssjukdomar och vaccinationer)

På vår webbplats

Uppföljning av avloppsvatten

Coronavirus och inomhusluftens säkerhet
På denna sida har man samlat frågor och svar om det nya coronaviruset och inomhusluftens