Tietopohja ja vaikuttavuus

RRP:ssä tehtävän kehittämistyön yhtenä tavoitteena on tuottaa hyvinvointialueille, kansallisille viranomaisille ja tutkijoille tietoa, työkaluja ja mittareita sote-palvelujärjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin. THL:n kansalliset tietopohjaa käsittelevät projektit tukevat viranomaisten ja hyvinvointialueiden lakisääteisiä tehtäviä, kuten vaikuttavuusperusteista ohjausta, hyvinvointialueiden tiedolla johtamista ja THL:n asiantuntija-arvioita. 

Kansallisella sote-tietopohjalla tarkoitetaan niitä tietoja, joita syntyy sote-palvelutuotannossa, ja jotka ovat saatavilla viranomaisten tietovarannoissa tai Kanta-tietoalustan kautta laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin, kuten tiedolla johtamiseen, kansallisten viranomaisten arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviin sekä tutkimukseen.

Tietopohjan kehittäminen RRP:ssä jakautuu kolmeen pääryhmään.

1. Sote-tiedon laadun ja kattavuuden parantaminen 

Kehittämistyöllä varmistetaan, että hyvinvointialueilta kerättävä tieto on vertailukelpoista, kattavaa ja laadukasta ja vastaa uuden järjestämislain ja muun lainsäädännön vaatimuksia. Projekteissa kehitetään THL:n ja hyvinvointialueiden yhteistyönä rakenteista kirjaamista ja valmistellaan tiedonhallinnan ohjeistuksia ja määrityksiä, joilla varmistetaan hyvinvointialueilta kerättävän tiedon laatu ja vertailukelpoisuus. Yhtenäinen ja vertailukelpoinen tieto mahdollistaa tiedon toisiokäytön muun muassa tiedolla johtamisessa ja tutkimuksessa. Vertailukelpoisen tiedon avulla hyvinvointialueet voivat tarkastella oman alueen tietoja suhteessa muiden alueiden vastaaviin tietoihin.

Tavoitteena on, että hyvinvointialueet ottavat THL:n kansalliset kirjaamisohjeet laajamittaisesti käyttöön ja yhtenäistävät rakenteista kirjaamista.  

2. Mittaristot, arviointi-, ja ennakointityökalut

RRP:ssä kehitetään työkaluja, joilla hyvinvointialueet ja viranomaiset voivat ennakoida sote-palvelujen tarvetta kansallisesti ja käyttäjäryhmittäin sekä vertailla eri alueiden tilannekuvia keskenään. Kehitämme myös THL:n asiantuntija-arvioinnissa hyödynnettävää KUVA-mittaristoa, jotta se antaa entistä paremman kuvan sote-palvelujen vaikuttavuudesta arvioinnin ja ohjauksessa tueksi.

3. Uuden tietotuotannon käynnistäminen 

Projekteissa suunnitellaan ja luodaan edellytyksiä uuden ja kattavan sote-tiedon keräämiselle hyvinvointialueilta. THL kokoaa kerättävää tietoa tietotuotteiksi, kuten tilastokuutioiksi, raporteiksi hyvinvointialueiden, viranomaisten ja tutkijoiden hyödynnettäväksi. RRP-projektien tavoitteena on kehittää tietotuotantoa, joka tukee sote-palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuuden arviointia ja ohjausta ja palvelujärjestelmän kehittämistä. 

1. Sote-tiedon ja laadun kattavuuden parantaminen

Mittaristot, ennakointi- ja arviointityökalut

Uuden tietotuotannon käynnistäminen

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU