SORA-säädökset

SORA-säädökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja.

SORA-säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä sekä lisätä koulutuksen järjestäjän ja korkeakoulun (jäljempänä koulutuksen järjestäjä) mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen. Säädöksillä varmistetaan myös opiskelijan oikeusturva.

SORA-säädökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluvat:

 • Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
 • Yliopistolaki (558/2009)

Säädökset liittyvät opiskelijaksi ottamisen esteisiin, opiskeluoikeuden peruttamiseen ja palauttamiseen sekä huumausainetestaukseen. Säädökset (ei huumausainetestaus) koskevat SORA – tutkintoja (STM 2015: 2, liite 1), joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Sora-lainsäädäntö ei koske lukiokoulutusta.

Terveydenhuollon tehtävänä on arvioida opiskelijan terveyttä ja toimintakykyä opiskelijaksi ottamisen vaiheessa, opiskeluoikeuden peruuttamisen tai palauttamisen harkintatilanteissa sekä tilanteissa, joissa opiskelijalta vaaditaan huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä.

Opiskelijaksi ottaminen

Opiskelijaksi hakeva arvioi täyttääkö hän SORA-tutkintoja koskevat terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset (STM 2015: 2, liite 3). Hakijan antaman ilmoituksen perusteella koulutuksen järjestäjä voi pyytää hakijaa toimittamaan terveydenhuollon ammattihenkilön lausunnon täyttääkö hän tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Lausunnossa ei välitetä terveydentilatietoja, vaan se annetaan muodossa: sopiva/rajoituksin sopiva/ei sopiva opiskelemaan kyseistä tutkintoa.

Jos hakija on rajoituksin sopiva, kuvataan rajoitteet ja arvioidaan, millä keinoilla esteet olisi poistettavissa. Hakija toimittaa lausunnon koulutuksen järjestäjälle, joka tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta ja ennen päätöksen tekemistä arvioi, ovatko opiskelun esteet kohtuullisin tukitoimin poistettavissa.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen 

Koulutuksen järjestäjä voi määrätä SORA-tutkintoa opiskelevan opiskelijan terveydenhuollon tarkastukseen, jos hänellä epäillään olevan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka, jonka perusteella hänen opiskeluoikeutensa voitaisiin peruuttaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöt päättävät tarvittavista tutkimuksista tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten toteutumisen arvioimiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa kustannuksista. Lääkäri antaa lausunnon, josta ilmenee, pidetäänkö opiskelijaa sopivana jatkamaan tutkintoa. Jos opiskelijaa pidetään rajoituksin sopivana, täsmennetään millä edellytyksillä opiskelija voi opintoja jatkaa.

Mikäli opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimin poistaa, eikä opiskelijaa voida siirtää toiselle koulutusalalle, voi koulutuksen järjestäjä peruuttaa opiskeluoikeuden viimesijaisena toimena. Ennen päätöksen tekemistä opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi. Opiskelija voi hakea muutosta peruttamispäätökseen opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta.   

Opiskeluoikeuden peruuttamisen jälkeen, opiskelijan hoidon toteutuminen ja jatkohoitosuunnitelma tulee turvata.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Henkilö voi hakea opiskeluoikeuden palauttamista, jos sen peruuttamisen aiheuttaneet syyt ovat poistuneet ja hän täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Henkilö toimittaa lausunnon laativalle lääkärille opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvät terveystiedot, opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen ja tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Lausunnossa otetaan kantaa täyttääkö hän tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Jos henkilö on rajoituksin sopiva, kuvataan rajoitteet ja arvioidaan millä keinoilla esteet olisi poistettavissa. Henkilö toimittaa lausunnon ja opiskeluoikeuden palauttamishakemuksen koulutuksen järjestäjän asettamalle monijäseniselle toimielimelle, joka tekee päätöksen.

Jos henkilön opiskeluoikeus palautetaan, hänelle tulee opiskeluterveydenhuollossa tehdä erityisen tuen tarpeen arvio. 

Huumausainetestaus

Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien alojen opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa (ei koske lukioita). Koulutuksen järjestäjä vastaa testaamiseen liittyvistä kustannuksista.

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä, tai työssäoppimisessa tai opiskelija on riippuvainen huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja joissa huumeiden vaikutuksen alaisena toimiminen vaarantaa vakavasti opiskelijan itsensä tai toisen hengen tai terveyden tai liikenteen turvallisuuden tai salassapitosäädöksin suojattujen tietojen suojaa tai lisää koulutuksen järjestäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan riskiä. 

Huumausainetestauksesta ja sen edellytyksistä tarkemmin:
SORA -lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa (STM 2015: 2) luku 3. 

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla kirjallinen päihdeohjelma.

Tiedonsaanti

Pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa salassapitosäännösten vuoksi antaa opiskelijan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä tietoja ilman opiskelijan lupaa. Kuitenkin tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja voidaan antaa opinto-ohjauksesta vastaaville henkilöille opiskelijan muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten sekä opiskeluyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi:

 • oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle ja oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle
 • työssäoppimisesta tai harjoittelusta vastaaville henkilöille
 • poliisille ja koulutuksen järjestäjän edustajalle, joka on vastuussa turvallisuusuhan selvittämisestä

Koulutuksen järjestäjä voi antaa opiskelijan terveydentilasta tietoja opiskeluterveydenhuoltoon hänen terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä tarvittaviin tukitoimiin ohjaamiseksi.

Lomakkeet

SORA -lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa -oppaassa on mallit seuraavista lomakkeista:

 • Opiskelijaksi ottamisen vaiheessa tehtävän terveydentila- ja toimintakykyarvion taustatietolomake
 • Vapaamuotoinen terveydentila- ja toimintakykylausunto hakuvaiheessa
 • Opintojen aikana tehtävä terveydentila- ja toimintakykyarvion taustatietolomake
 • Tiedonsiirtolomake terveydenhuollolle, kun opiskelija on velvoitettu esittämään huumausainetestiä koskeva todistus
 • Tutkimuspyyntö: veren ja virtsan laaja huumausaine- ja lääkeaineseulonta
 • Testattavalle annettava huumausainetestiä koskeva todistus

Lähteet ja lisätietoa